Sprzedaż i wynajem

Sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Akademickiej 14

3/2015

Ogłoszony
18.03.2015
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone

UNIWESRSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 Lublin, Pl. Marii Curie–Skłodowskiej 5

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

oznaczonej w ewidencji gruntów,  prowadzonej przez Urząd Miasta w Lublinie, numerem działki 3/7 o pow. 0,3461 ha (obręb 26 RURY BRIGIDKOWSKIE), położonej w miejscowości Lublin przy ulicy Akademickiej 14 (województwo lubelskie), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00322281/4, przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydz. Ksiąg Wieczystych w Lublinie.

Cena wywoławcza 3.920.000,00 zł

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera specyfikacja pn.: „Akademicka 14 przetarg - Specyfikacja istotnych warunków”. 

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.1. Zapoznanie się ze specyfikacją pn.: „Akademicka 14 przetarg - Specyfikacja istotnych warunków” do dnia przetargu.

1.2. Wpłata wadium w wysokości 196.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na konto Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w terminie do dnia 28.04.2015 r.

1.3. Złożenie oferty zgodnie z warunkami opisanymi w specyfikacji jw.

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro IX, pok. 910 (Rektorat) lub przesłać pocztą na adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Koperty powinny być opatrzone zapisem „nie otwierać przed upływem 29.04.2015 r.  godz. 12:15”.
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa 29.04.2015 r. o godz. 12:00.
  3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie–Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro IX, pok. 910. W przypadku złożenia w niniejszym przetargu więcej niż jednej oferty pisemnej, sprzedający przeprowadzi dodatkowo drugi etap przetargu (ustny).
  4. Uczestnikowi przetargu, który zwyciężył w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepadnie na rzecz UMCS. Koszty sporządzenia umowy poniesie nabywca.
  5. UMCS zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. UMCS zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. 

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone