Sprzedaż i wynajem

Przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, zlokalizowanej w Lublinie przy pl. Litewskim i ul. Radziwiłłowskiej

2/2017

Ogłoszony
26.04.2017
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone

UNIWESRSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

oznaczonej w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Urząd Miasta w Lublinie, numerami działek:

 • 3/4 o powierzchni 0,1298 ha zlokalizowanej w Lublinie przy Placu Litewskim 5 (obręb 36 ŚRÓDMIEŚCIE),
 • 3/5 o powierzchni 0,0444 ha zlokalizowanej w Lublinie przy Placu Litewskim / ul. Radziwiłłowskiej (obręb 36 ŚRÓDMIEŚCIE),

dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00164865/6, przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydz. Ksiąg Wieczystych w Lublinie.

Cena wywoławcza netto 7.653.000,00 zł

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera specyfikacja pn.: „Specyfikacja istotnych warunków przetargu – sprzedaż nieruchomości Psychologia”, załączona do niniejszego ogłoszenia. 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  • Zapoznanie się ze specyfikacją pn.: „Specyfikacja istotnych warunków przetargu – sprzedaż nieruchomości Psychologia”.
  • Wpłata wadium w wysokości 382.000,00 zł przelewem na rachunek mBank S.A. Oddział korporacyjny Lublin 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075 z zaznaczeniem „Przetarg UMCS – Psychologia” najpóźniej do dnia 30.05.2017 r.
  • Złożenie oferty zgodnie z warunkami opisanymi w specyfikacji jw.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro IX, pok. 910 (Rektorat), lub przesłać pocztą na adres: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Koperty powinny być opatrzone zapisem: „Przetarg – sprzedaż nieruchomości Psychologia. Nie otwierać przed 31.05.2017 r., godz. 12:15”.
 3.  Ostateczny termin składania ofert upływa: 31.05.2017 r. o godz. 12:00.
 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro IX, pok. 910. W przypadku złożenia w niniejszym przetargu więcej niż jednej oferty pisemnej, sprzedający może przeprowadzić dodatkowo drugi etap przetargu (ustny), zgodnie z procedurą opisaną w specyfikacji.
 5. Uczestnikowi przetargu, który zwyciężył w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz UMCS. Koszty sporządzenia umowy poniesie nabywca.
 6. UMCS zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. UMCS zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone