Sprzedaż i wynajem

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zana

Zana/17/06/2016

Ogłoszony
17.06.2016
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone

UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 Lublin, Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

oznaczonej w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Urząd Miasta w Lublinie, numerami działek nr 7/8 o pow. 0,0345 i 7/12 o pow. 0,1520 ha (obręb 21 OSIEDLA LSM), położonych w miejscowości Lublin przy ulicy Zana 9 (województwo lubelskie), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00226245/74, przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie,
X Wydział Ksiąg Wieczystych w Lublinie.

Cena wywoławcza 1.585.250,00 zł

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera specyfikacja pn.: „Zana 9 przetarg - Specyfikacja istotnych warunków”, z którą można zapoznać się na stronie UMCS http://www.umcs.pl/pl/zamowienia-publiczne.htm w zakładce „Sprzedaż i wynajem”. 

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.2    Zapoznanie się ze specyfikacją pn.: „Zana 9 przetarg - Specyfikacja istotnych warunków” do dnia przetargu.

1.3    Wpłata wadium w wysokości 158.000,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy zł) na konto Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w terminie do dnia 27.06.2016 r.

1.3  Złożenie oferty zgodnie z warunkami opisanymi w specyfikacji jw.

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro IX  pok. 910 (Rektorat) lub przesłać pocztą na adres: Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Koperty powinny być opatrzone zapisem „Przetarg – nieruchomość ul. Zana 9. Nie otwierać przed upływem 28.06.2016 r.  godz. 12:15”.
  2. Ostateczny termin składania ofert upływa 28.06.2016 r. o godz. 12:00.
  3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro IX  pok. 910. W przypadku złożenia w niniejszym przetargu więcej niż jednej oferty pisemnej, sprzedający przeprowadzi dodatkowo drugi etap przetargu (ustny).
  4. Uczestnikowi przetargu, który zwyciężył w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie zwrócone bez odsetek niezwłocznie po wyborze wygrywającego oferenta. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepadnie na rzecz UMCS. Koszty sporządzenia umowy poniesie nabywca.
  5. UMCS zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. UMCS zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Załączniki

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone