Sprzedaż i wynajem

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. L. Pagi

22/2015

Ogłoszony
27.11.2015
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

oznaczonej w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Urząd Miasta w Lublinie, numerem działki nr 2/80 o powierzchni 1,4575 ha zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Lesława Pagi (obręb 26 RURY BRIGIDKOWSKIE), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00203816/4, przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydz. Ksiąg Wieczystych w Lublinie.

Cena wywoławcza 10.187.000,00 zł

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera specyfikacja pn.: „Specyfikacja istotnych warunków przetargu - sprzedaż nieruchomości ul. Pagi”.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
1.1 Zapoznanie się ze specyfikacją pn.: „Specyfikacja istotnych warunków przetargu - sprzedaż nieruchomości ul. Pagi”.
1.2 Wpłata wadium w wysokości 510.000,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek mBank S.A. Oddział korporacyjny Lublin 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075 z zaznaczenie „Przetarg UMCS – Pagi” najpóźniej do dnia 07.01.2016 r.
1.3 Złożenie oferty zgodnie z warunkami opisanymi w specyfikacji jw.

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro IX, pok. 910 (Rektorat) lub przesłać pocztą na adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Koperty powinny być opatrzone zapisem „Przetarg – sprzedaż nieruchomości ul. Pagi. Nie otwierać przed 08.01.2016 r. godz. 12:15”.

3. Ostateczny termin składania ofert upływa 08.01.2016 r. o godz. 12:00.

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro IX, pok. 910. W przypadku złożenia w niniejszym przetargu więcej niż jednej oferty pisemnej, sprzedający przeprowadzi dodatkowo drugi etap przetargu (ustny).

5. Uczestnikowi przetargu, który zwyciężył w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepadnie na rzecz UMCS. Koszty sporządzenia umowy poniesie nabywca.

6. UMCS zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. UMCS zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone