Sprzedaż i wynajem

Oferta wynajmu powierzchni w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

13/2014

Ogłoszony
30.05.2014
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu od dnia 1 września 2014 r. powierzchni ok. 3 metrów kwadratowych, znajdujących się w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w Lublinie, al. Kraśnicka 2, z przeznaczeniem na prowadzenie usług kserograficznych.

W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, wodę i kanalizację - ryczałt, za energię elektryczną wg założonego podlicznika na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

Oferty należy złożyć do dnia 28 sierpnia 2014 r. do godz. 10.00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów – Rektorat, pok. nr 1211, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14) w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w Lublinie”. Otwarcie ofert nastąpi 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 10.15 w pokoju 1211.

Oferta winna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy,
  • oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni,
  • oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu,
  • kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności,

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone