Sprzedaż i wynajem

Oferta wynajmu powierzchni ok. 3 m² na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

6/2014

Ogłoszony
28.02.2014
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział  Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu  powierzchni ok. 3 m²  znajdujących się w budynku  Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w Lublinie, a. Kraśnicka 2, z przeznaczeniem na  prowadzenie usług kserograficznych.

W  ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, wodę i kanalizację - ryczałt, za energię elektryczną - wg założonego podlicznika na koszt Najemcy). Umowa zostanie  zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji  o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez  GUS za rok poprzedni.

Oferty należy złożyć do dnia 28 marca 2014 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat, pok. nr 1211, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w Lublinie”.

Otwarcie ofert nastąpi 28 marca 2014 r. o godzinie 10:15 w pokoju 1211.

Oferta winna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy.
  2. Oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni.
  3. Oświadczenie o przyjęciu  warunków  podanych w ogłoszeniu.
  4. Kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/04/2023

Ogłoszony
19.04.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w Domu Studenta Babilon - 168,52 m2

DTE-e/03/2023

Ogłoszony
03.04.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu (50,87 mkw) na Wydziale Biologii i Biotechnologii

DTE-e/2/2023

Ogłoszony
13.02.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Ogłoszone