Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Oferta wynajmu powierzchni ok. 3 m² na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

2/2014

Ogłoszony
16.01.2014
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu powierzchni ok. 3 metrów kwadratowych znajdujących się w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w Lublinie, Al. Kraśnicka 2, z przeznaczeniem na prowadzenie usług kserograficznych.

W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, wodę i kanalizację - ryczałt, za energię elektryczną wg założonego podlicznika na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

Oferty należy złożyć do dnia 5 lutego 2014 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat, pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin, tel. 81 537 53 14, w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w Lublinie.”

Otwarcie ofert nastąpi 5 lutego 2014 r. godzina 10:15 pokój 1211.

Oferta winna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy.
  2. oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
  3. oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
  4. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone