Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Oferta wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 32 m², znajdującego się w Domu Studenckim „Grześ”

3/2014

Ogłoszony
29.01.2014
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Biuro Spraw Studenckich  zaprasza do składania ofert dotyczących  wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 32 m²,  znajdującego się w Domu Studenckim „Grześ”, ul. Langiewicza 24 w Lublinie, z przeznaczeniem na: prowadzenie barku, sprzedaż artykułów spożywczych, sprzedaż art. przemysłowych lub prowadzenie usług.

W ofercie należy podać stawkę czynszu netto za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, wywóz nieczystości, wodę i kanalizację, energię elektryczną). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS.

Oferta winna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta oraz nazwę i adres firmy,
  2. oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni,
  3. oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu,
  4. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej.

Oferty należy złożyć do dnia 7 lutego 2014 r. do godz. 10.00 w Biurze Spraw Studenckich - Dom Studencki „Helios”, pok. nr 7, ul. Czwartaków 13, 20-045 Lublin, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu użytkowego w DS Grześ”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lutego 2014 r. o godz. 10:15 , w pok. nr 7.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 81 537 57 87.

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone