Sprzedaż i wynajem

Oferta wynajmu lokalu użytkowego o pow. 52 m² na Wydziale Biologii i Biotechnologii

2/2015

Ogłoszony
18.02.2015
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone


Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 52 metrów kwadratowych znajdującego się w budynku Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19, w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej - sprzedaż ciepłych dań, sałatek, owoców, przekąsek, napojów owocowych i mlecznych. Danie powinny być świeże i mieć oznaczoną gramaturę.

Remont i zakup wyposażenia lokalu oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi służbami – staraniem i na koszt Najemcy.

W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni.

Ponadto Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci - ryczałt, wodę i kanalizację, ciepłą wodę za energię elektryczną wg założonych podliczników na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

Oferty należy złożyć do dnia 25 lutego 2015 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1211 Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, (tel. 81 537 53 14) w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19 w Lublinie.”. Otwarcie ofert nastąpi 25 lutego 2015 r. o godz. 10:15 w pokoju 1211.

Oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
2) oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
3) oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
4) kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone