Sprzedaż i wynajem

Oferta wynajmu lokalu o powierzchni 20m² na Wydziale Filozofii i Socjologii

16/2014

Ogłoszony
29.08.2014
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących:

wynajmu lokalu o powierzchni 20 metrów kwadratowych, znajdującego się w budynku Wydziału Filozofii i Socjologii, Pl. M. C. Skłodowskiej 4 w Lublinie, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • posiadanie wysokich kwalifikacji gastronomicznych (cukierniczych) oraz doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej poparte certyfikatami od współpracujących firm o charakterze gastronomicznym
  • posiadanie referencji od 2 firm

Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia lokalu wymagają uzgodnienia z władzami Wydziału.

W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni.

Ponadto Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci - ryczałt, wodę i kanalizację, ciepłą wodę za energię elektryczną wg założonych podliczników na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku z możliwością przedłużenia na okres 3 lat.

Oferty należy złożyć do dnia 22 września 2014 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów – Rektorat, pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu Wydział Filozofii i Socjologii Pl. M. C. Skłodowskiej 4 w Lublinie.” Otwarcie ofert nastąpi 22 września 2014 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 1211.

Oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
2) oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
3) oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
4) informacje w zakresie doświadczenia zawodowego
5) referencje z poprzedniego miejsca prowadzenia działalności, pracy min. 2 szt.
6) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach gastronomicznych (ukończone kursy, szkoły certyfikaty itp.)
7) kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone