Sprzedaż i wynajem

Oferta wynajmu lokalu o pow. 135 m² na Wydziale Ekonomicznym

4/2015

Ogłoszony
15.06.2015
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu od dnia 1 września 2015 r. lokalu o powierzchni 135 metrów kwadratowych znajdującego się w budynku Wydziału Ekonomicznego, Pl. M. C. Skłodowskiej 5 w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej – barek, kawiarnia, mała stołówka studencka.

 1. W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) za 1 m² powierzchni, nie niższą niż 25 zł/m².
 2. Ponadto Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci - ryczałt, wodę i kanalizację, ciepłą wodę, energię elektryczną wg założonych podliczników na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.
 3. Warunkiem wynajmu jest posiadanie kwalifikacji gastronomicznych i doświadczenia zawodowego w prowadzeniu działalności gastronomicznej o podobnym do przedmiotu konkursu zakresie (min. 2 lata + referencje: min. 2 szt.).
 4. Oferta winna zawierać opis planowanej działalności z podaniem oferowanego asortymentu wraz z cenami. Oferent będzie zobowiązany utrzymać przez okres trwania umowy w min. 50% zaoferowany asortyment i ceny.
 5. Najemca zobowiązuje się do przedstawienia projektu aranżacji oraz wyposażenia lokalu władzom Wydziału oraz odpowiednim służbom eksploatacyjnym UMCS celem zatwierdzenia. Poniesione przez Najemcę nakłady nie będą podlegały zwrotowi.
 6. Najemca wyraża zgodę na prowadzenie przez samorząd studentów monitoringu jakości posiłków, kultury obsługi i sprawności obsługi (nie częściej niż raz w miesiącu) będącego podstawą do sporządzenia oceny w uzgodnieniu z władzami Wydziału Ekonomicznego. Piąta negatywna opinia będzie podstawą do rozwiązania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 23 czerwca 2015 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów – Rektorat, pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin, (tel. 81 537 53 14) w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu Wydział Ekonomiczny, Pl. M. C. Skłodowskiej 5 w Lublinie”. Otwarcie ofert nastąpi 23 czerwca 2015 r. o godz. 10:15 w pok. 1211.

Oferta winna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
 2. oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni nie niższą niż 25 zł/m²
 3. oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu i wzorze umowy.
 4. opis planowanej działalności oraz zestawienie oferowanego asortymentu wraz z cenami
 5. informacje w zakresie doświadczenia zawodowego min. 2 lata
 6. referencje z poprzedniego miejsca prowadzenia działalności, pracy min. 2 szt.
 7. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru

Oferent zostanie wybrany przez Komisję powołaną przez Kanclerza UMCS na podstawie oceny przedstawionych dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

W załączeniu wzór umowy.

 

Rozstrzygnięcie

 

Dział Eksploatacji UMCS informuje, że Komisja konkursowa dokonała wyboru oferty złożonej przez firmę DOMAŃSKA Spółka Jawna, 21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 129.

 

 

 

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone