Sprzedaż i wynajem

Oferta wynajmu kiosku w Instytucie Socjologii UMCS

7/2014

Ogłoszony
04.03.2014
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu zabudowanej powierzchni (kiosku) 3,60 metra kwadratowego, znajdującej się na parterze w Instytucie Socjologii, ul. Langiewicza 6a w Lublinie, z przeznaczeniem na prowadzenie handlu lub usług o nieuciążliwym charakterze (usługi kserograficzne, usługi optyczne, sprzedaż artykułów piśmienniczych, kosmetycznych, okularów, prasy, spożywczych (w opakowaniu).

W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych ( za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci , wodę i kanalizację - ryczałt, za energię elektryczną wg założonego podlicznika na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

Oferty należy złożyć do dnia 31 marca 2014 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni Instytut Socjologii, ul. Langiewicza 6a w Lublinie.”

Otwarcie ofert nastąpi 31 marca 2014 r. godzina 10;15 pokój 1211.

Oferta winna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
  • informacje o rodzaju planowanej działalności, charakterze usług
  • oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
  • oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
  • kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/04/2023

Ogłoszony
19.04.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w Domu Studenta Babilon - 168,52 m2

DTE-e/03/2023

Ogłoszony
03.04.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu (50,87 mkw) na Wydziale Biologii i Biotechnologii

DTE-e/2/2023

Ogłoszony
13.02.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Ogłoszone