Sprzedaż i wynajem

Oferta wynajmu kiosku w Instytucie Socjologii UMCS

12/2014

Ogłoszony
30.05.2014
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu  zabudowanej powierzchni (kiosku) 3,60 metra kwadratowego, znajdującej się na parterze w Instytucie Socjologii, ul. Langiewicza 6a w Lublinie, z przeznaczeniem na prowadzenie handlu lub usług o nieuciążliwym charakterze (usługi kserograficzne, usługi optyczne, sprzedaż artykułów piśmienniczych, kosmetycznych, okularów, prasy, spożywczych [w opakowaniu]).

W  ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, wodę i kanalizację – ryczałt, za energię elektryczną wg założonego podlicznika na koszt Najemcy). Umowa zostanie  zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez  GUS za rok poprzedni.

Oferty należy złożyć do dnia 22 sierpnia 2014 r. do godz. 10.00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1211.  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14) w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni, Instytut Socjologii, ul. Langiewicza 6a w Lublinie”. Otwarcie ofert nastąpi 22 sierpnia 2014 r. o godzinie 10.15 w pokoju 1211.

Oferta winna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres  oferenta albo nazwę i adres firmy,
  • informacje o rodzaju planowanej  działalności, charakterze usług,
  • oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni,
  • oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu,
  • kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

 

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone