Sprzedaż i wynajem

Lokal użytkowy w DS "Kronos"

2/2015/BSS

Ogłoszony
20.08.2015
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Biuro Spraw Studenckich UMCS zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 14,5 m²  znajdującego się w Domu Studenckim „Kronos”, ul. Sowińskiego 17 w Lublinie z przeznaczeniem na  usługi kserograficzne i sprzedaż artykułów spożywczych – paczkowanych.

W ofercie należy podać stawkę czynszu netto za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych /centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, wywóz nieczystości , woda i kanalizacja, energia elektryczna /. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

Oferta winna zawierać:

  1. imię , nazwisko i adres oferenta oraz nazwę i adres firmy,
  2. oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni,
  3. oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu,
  4. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej.

Oferty należy złożyć do dnia 27 sierpnia  2015 roku do godz. 10 w Biurze Spraw Studenckich - Dom Studencki „Helios” pok. nr.7, ul. Czwartaków 13, 20-045 Lublin, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej jw., z dopiskiem; ”Oferta na wynajem lokalu użytkowego w DS. "Kronos”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 10:15, pok. nr.7.

Osoba kontaktowa

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 81 537 57 87.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone