Sprzedaż i wynajem

Konkurs ofertowy na dzierżawę kortów tenisowych

14/2014

Ogłoszony
21.08.2014
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

UMCS OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERTOWY - „Oferta na dzierżawę kortów”

dotyczący wydzierżawienia powierzchni ok. 2.807,00 m² gruntu, stanowiącego część działki nr ewid. 2/36 o pow. 11,583 ha, zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Głębokiej 35a, Langiewicza 20, 22, 22A, 24, Radziszewskiego 16, 17, 18, Czwartaków 13, 15. 

Dzierżawca z własnych środków wzniesie na ww. gruncie obiekt z kortami tenisowymi. W obiekcie może być prowadzona działalność nieuciążliwa, którą to należy rozumieć jako działalność o uciążliwości związanej z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza mieszczącej się w obrębie przedmiotu dzierżawy, działalność niezwiązaną ze sprzedażą i spożywaniem alkoholu albo w jakikolwiek inny sposób niekorzystnie oddziałującą  na sąsiednie nieruchomości.

Dzierżawa obejmie okres 15 lat, począwszy od dnia 15.11.2014 r. (termin może ulec zmianie – jest uzależniony od terminu wydania decyzji przez Ministra Skarbu Państwa). Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji (począwszy od 2016 r.) o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni. Po okresie dzierżawy własność wybudowanego obiektu przejdzie na UMCS.

Oprócz czynszu Dzierżawca będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacyjne za zużyte media m.in. za wod.-kan., energię elektryczną, ciepłą wodę, c.o. (wg odczytów z podliczników założonych na koszt Najemcy), zgodnie z cenami dostawców mediów.

Dzierżawca jest zobowiązany do zawarcia z firmą zewnętrzną umowy na wywóz nieczystości oraz zobowiązany jest do utrzymywania czystości, tzn. bieżącego usuwania śmieci, liści, śniegu i lodu na wyznaczonym terenie (w obrębie przyległego do obiektu terenu).

Oferty należy złożyć do dnia 22.09.2014 r. do godz. 10:00 - Rektorat, pok. nr 910,  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, w zaklejonej kopercie zaadresowanej j.w., z dopiskiem: „Oferta na dzierżawę kortów”. Otwarcie ofert nastąpi 22.09.2014 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 910.

Oferta winna zawierać:

 1. Podpisany Formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1
 2. Określenie poniższych parametrów czynszu:
  a) stawkę miesięczną czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni gruntu
  b) wartość minimalnych nakładów, jakie Dzierżawca zobowiązuje się wydatkować na wybudowanie obiektu z kortami, zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w Załączniku nr 2
  c) miesięczną ilość bezpłatnych godzin do wykorzystania przez UMCS z podziałem na dni tygodnia i godziny w danym dniu
  d) % zniżki dla studentów i pracowników UMCS za korzystanie z obiektu poza godzinami bezpłatnymi
 3. informację w zakresie doświadczenia zawodowego
 4. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej


Wybrana zostanie oferta z najlepszymi warunkami cenowymi określonymi zgodnie z Załącznikiem nr 3 stanowiącym przelicznik wszystkich składników parametrów czynszowych.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Warunkiem bezwzględnym zawarcia umowy jest uzyskanie zgody Skarbu Państwa na dzierżawę (Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 z dnia 30 sierpnia 1996 r.)).

W załączeniu wzór umowy.

Osoba kontaktowa

tel. 81 537 53 94

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone