Sprzedaż i wynajem

Konkurs na najem powierzchni w Ogrodzie Botanicznym UMCS

1/2017

Ogłoszony
15.03.2017
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w Lublinie przy ulicach: al. Warszawska 81, 83; ul. Sławinkowska 1, 2, 3; ul. Urocza 1, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 12/1, 12/2, 2/7, 18/2, 83/3; Kw Nr LU1I/00166365/5

Opis przedmiotu najmu:

Lokal o powierzchni 18 metrów kwadratowych oraz współużytkowanie przyległego terenu w celu postawienia minimum 4 sztuk parasoli ogrodowych o średnicy nieprzekraczającej 5 m z przeznaczeniem na zadaszenie ław/krzeseł i stołów

Forma, termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy złożyć do dnia 27.03.2017 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat, pok. nr 1212, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14) w zaklejonej kopercie zaadresowanej j.w., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu w Ogrodzie Botanicznym”.

Otwarcie ofert nastąpi 27.03.2017 r. o godz. 10.15 w pok. nr 1212 w Rektoracie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone