Postępowania zakończone

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki:

1. Remont sanitariatów.
Wykonawca: DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski 20-314 Lublin ul. Przyjaźni 16/40

Link do zrealizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=770  

Umowa nr 20/2012/NCF zawarta w dniu 14/09/2012 r. na kwotę 496 552,72 zł brutto

Termin zakończenia robót budowlanych: 20 grudnia 2012 r.

Roboty zostały zakończone w terminie - końcowy odbiór robót miał miejsce w dniu 18.01.2013 r.

2. Wymiana wind w budynkach Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (oznaczenie sprawy: PN/01-2013/POIŚ)
Wykonawca: MONITOR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, al. Spółdzielczości Pracy 52-54

Linki do zrealizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=960  
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=1009  

Umowa nr 21/2013/POIŚ zawarta w dniu 26.07.2013 r. na kwotę 769 638,06 zł brutto

Termin zakończenia robót budowlanych: 15 stycznia 2014 r.

Wydział Chemii:

1. Częściowa modernizacja sieci elektrycznej w budynku Chemii Organicznej, ul. Gliniana 22 20-614 Lublin
Wykonawca: Witold Zgubiński BYCHOWO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, 20-315 Lublin, ul. Witosa 16B

Link do zrealizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=789

Umowa nr 22/POIŚ/2012 zawarta w dniu 03/10/2012 r. na kwotę 28 974,97 zł brutto

Termin zakończenia robót budowlanych: 9 stycznia 2013 r.

Roboty zostały zakończone przed wyznaczonym terminem - końcowy odbiór robót miał miejsce w dniu 23.11.2012 r.

Wydział Biologii i Biotechnologii:


1. Wymiana sieci elektrycznej (rozdzielni głównej) w części budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii
Wykonawca: Wojciech Michalak ELEKTRO-MONT, 20-504 Lublin, ul. Wł. Orkana 23/11

Link do zrealizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=789  

Umowa nr 21/POIŚ/2012 zawarta w dniu 03/10/2012 r. na kwotę 79 960,00 zł brutto

Termin zakończenia robót budowlanych: 09 stycznia 2013 r.

Roboty zostały zakończone przed wyznaczonym terminem - końcowy odbiór robót miał miejsce w dniu 03.12.2012 r.

2. Wymiana sieci ciepłowniczej w części budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii
Wykonawca: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Waldemar Kuśmirski, 20-861 Lublin, ul. Szwajcarska 1/18

Link do zrealizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=771  

Umowa nr 23/POIŚ/2012 zawarta w dniu 10.10.2012 r. na kwotę 949 000,00 zł brutto

Termin zakończenia robót budowlanych: 16 października 2013 r.

Roboty zostały zakończone w terminie.

3. Wymiana instalacji elektrycznej w części budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii (PN/17-2012/POIŚ)
Wykonawca: Wojciech Michalak ELEKTRO-MONT, 20-504 Lublin, ul. Wł. Orkana 23/11

Link do realizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=921  

Umowa nr 17/2013/POIŚ zawarta w dniu 11.03.2013 r. na kwotę 165 000 zł brutto

Termin zakończenia robót budowlanych: 11 maja 2013 r.

Roboty zostały zakończone w terminie.

1. Roboty budowlane: postępowania przetargowe planowane są do realizacji w 2014 r.
A) Remont Auli Instytutu Matematyki w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (oznaczenie sprawy: PN/25-2013/POIŚ)

Link do realizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=1177  

B) Wykonanie robót budowlanych w budynkach Wydziału MFiI oraz Biologii i Biotechnologii (PN/02-2014/POIŚ) - remont pomieszczeń w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Link do realizowanego postępowania przetargowego:
http://www.umcs.pl/pl/przetargi-nieograniczone,926,wykonanie-robot-budowlanych-w-budynkach-wydzialu-mfi-oraz-biologii-i-biotechnologii,8954.chtm  

2. Zakup sprzętu i wyposażenia:
C) Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie w ramach projektu „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS” (oznaczenie sprawy: PN/20-2013/POIŚ)

Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1 - Dostawa zestawu do badania efektu Francka-Hertza
Część 2 - Dostawa spektrometru scyntylacyjnego 1 szt.
Część 3 - Dostawa spektrometru gamma półprzewodnikowego 2 szt.
Część 4 - Dostawa spektrometru alfa półprzewodnikowego
Część 5 - Dostawa oprzyrządowania pomocniczego

Link do realizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=1173

D) Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie w ramach projektu „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS” (oznaczenie sprawy: PN/23-2013/POIŚ)

Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1 - Dostawa systemu reaktora laboratoryjnego (Wydz. Chemii)
Część 2 - Dostawa zestawu do pomiarów czasów życia (Wydz. MFI)
Część 3 - Dostawa uzupełnienia zestawu miniature spectrometer (Wydz. MFI)

Link do realizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=1170

E) Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie w ramach projektu „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS” (oznaczenie sprawy: PN/17-2013/POIŚ)

Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1 - Dostawa niskotemperaturowego mikroskopu ze skanującą sondą
Część 2 - Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej
Część 3 - Dostawa kriostatu helowego z chłodziarką
Część 4 - Dostawa wieloparametrycznego spektrometru anihilacyjnego
Podzespół a - Wieloparametryczny spektrometr anihilacyjny - część detekcyjna
Podzespół b - Wieloparametryczny spektrometr anihilacyjny - część akwizycyjna
Podzespół c - Komora pomiarowa z oprzyrządowaniem
Podzespół d - Wysokociśnieniowy układ pomiarowy
Część 5 - Dostawa spektrometru opóźnionych koincydencji
Podzespół a - Spektrometr opóźnionych koincydencji - część detekcyjna
Podzespół b - Spektrometr opóźnionych koincydencji - część akwizycyjna

Link do realizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=1169

F) Dostawa mikroskopu LEEM dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w ramach projektu „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS” (ozn. sprawy: PN/15-2013/POIŚ) - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Ogłoszenie o wyborze oferty zamieszczono w dniu 21.01.2014 r.

Link do realizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=1160  

UMOWA NR 3/2014/POIŚ z dnia 27.01.2014 r. zawarta z ELMITEC Elektronenmikroskopie GmbH z siedzibą w Albrecht-von-Groddeck-Str.3, 38678 Clausthal-Zellerfeld na kwotę: 4 490 000,00 PLN netto; podatek VAT wg stawki 23% w kwocie 1 032 700,00 PLN odprowadzi Zamawiający; termin dostawy - do 30.04.2014 r.

Wydział Chemii:


1. Roboty budowlane.
A) Wykonanie robót budowlanych w budynkach Wydziału Chemii UMCS w ramach projektu „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS” (oznaczenie sprawy: PN/26-2013/POIŚ)

Link do realizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=1176  

2. Zakup sprzętu i wyposażenia:

A) Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie w ramach projektu „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS” (oznaczenie sprawy: PN/23-2013/POIŚ)

Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1 - Dostawa systemu reaktora laboratoryjnego (Wydz. Chemii)
Część 2 - Dostawa zestawu do pomiarów czasów życia (Wydz. MFiI)
Część 3 - Dostawa uzupełnienia zestawu miniature spectrometer (Wydz. MFiI)

Link do realizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=1170

B) Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/03-2013/POIŚ) - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Ogłoszenie o wyborze oferty zamieszczono w dniu 23.09.2013

Przedmiotem zamówienia było/jest:
Część 1 - Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego do badań preparatów polikrystalicznych wraz z platformą/kamerą SAXS - UMOWA NR 28/2013/POIŚ z dnia 30/09/2013 r. na kwotę: 1 798 260,00 PLN brutto - Wykonawca: PANalytical B.V. Twentepoort Oost 26, 7609 RG Almelo, Holandia, termin dostawy: do dnia 30/01/2014 r. - dostawa została zrealizowana w terminie

Część 2 - Dostawa zestawu do analizy termicznej - UMOWA NR 29/2013/POIŚ z dnia 30/09/2013 r. na kwotę 1 382 000,00 PLN netto; podatek VAT wg stawki 23% w wysokości 317 860,00 PLN odprowadzi Zamawiający - Wykonawca Netzsch Geratebau Gmbh Wittelsbachestrasse 42 D-95100 Selb Niemcy, termin dostawy: do dnia 30/01/2014 r. - dostawa została zrealizowana w terminie

Część 3 - Dostawa spektrometru ICP-MS wraz z wyposażeniem - UMOWA NR 30/2013/POIŚ z dnia 30/09/2013 r. na kwotę: 1 200 000,00 PLN brutto - Wykonawca: Candela Sp. z o.o. ul. Czarnieckiego 72 Warszawa, termin dostawy: do dnia 30/01/2014 r. - dostawa została zrealizowana w terminie

Część 4 - Dostawa zautomatyzowanego zestawu reakcyjnego do badania właściwości katalizatorów
Podzespół 1 - Dostawa systemu reaktora laboratoryjnego - postępowanie unieważniono
Podzespół 2 - Dostawa układu chromatografów gazowych z wyposażeniem - UMOWA NR31/2013/POIŚ z dnia 30/09/2013 r. na kwotę 584 250,00 PLN brutto - Wykonawca: Bruker Polska Sp. z o.o. ul. Budziszyńskiej 69 Poznań, termin dostawy: do dnia 30/03/2014 r.
Podzespół 3 - Dostawa kwadrupolowego spektrometru masowego - UMOWA NR 32/2013/POIŚ z dnia 07/10/2013 r. na kwotę 161 250,00 PLN netto; podatek VAT wg stawki 23% w wysokości 37 087,50 PLN odprowadzi Zamawiający - Wykonawca: Hiden Analytical Ltd. Warrington WA5 7UN, 420 Europa Boulevard, Anglia, termin dostawy: do dnia 06/01/2014 r. - dostawa została zrealizowana w terminie

Link do realizowanego postępowania przetargowego:
http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/infobiz_server.php?mod=102&pid=1064

Wydział Biologii i Biotechnologii:

1. Roboty budowlane: postępowania przetargowe planowane są do realizacji w 2014 r.
A) Wykonanie robót budowlanych w budynkach Wydziału MFiI oraz Biologii i Biotechnologii (PN/02-2014/POIŚ) - wymiana sieci elektrycznej - etap III w części budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Link do realizowanego postępowania przetargowego:
http://www.umcs.pl/pl/przetargi-nieograniczone,926,wykonanie-robot-budowlanych-w-budynkach-wydzialu-mfi-oraz-biologii-i-biotechnologii,8954.chtm  

2. Zakup sprzętu i wyposażenia: postępowania przetargowe planowane są do realizacji w 2014 r.
A) Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie PN/01-2014/POIŚ

Link do zrealizowanego postępowania przetargowego:
http://www.umcs.pl/pl/przetargi-nieograniczone,926,dostawa-aparatury-naukowo-badawczej-dla-wydzialu-biologii-i-biotechnologii-umcs-w-lublinie,7965.chtm  

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

1. Dostawa oprogramowania dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS


Link do zrealizowanego postępowania przetargowego: 

http://www.umcs.pl/pl/przetargi-nieograniczone,926,dostawa-oprogramowania-dla-wydzialu-matematyki-fizyki-i-informatyki-umcs-w-ramach-projektu-pn-rozwoj-i-modernizacja-bazy-dydaktyczno-naukowej-na-kierunkach-priorytetowych-umcs-,24277.chtm

    Autor
    Agata Banaszek