O projekcie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej realizuje projekt pt. „Asystent studenta z ASD”.

(POWR.04.01.00-IZ.00-00-027/20)

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne

Celem projektu jest zwiększenie szans studentów (w tym 20 kobiet) na ukończenie studiów oraz ich aktywizacja społeczna
i zawodowa dzięki przygotowaniu do pracy i podjęciu współpracy z neuronietypowymi studentami przez Liderów-Adwokatów wyłonionych w ramach 40 uczelni zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Zasadniczym efektem projektu jest opracowanie modelu oraz zbioru dobrych praktyk dotyczących wdrażania już opracowanej innowacji społecznej, dedykowanej studentom z ASD, jak również utworzenia sieci adwokatów działających w ramach 40 Uczelni zakwalifikowanych do udziału w projekcie i rozszerzaniem jej o kolejne szkoły wyższe działające na terenie kraju.

Więcej o projekcie:

UMCS wspiera studentów ze spektrum autyzmu. Uczelnia dołączyła do ogólnopolskiego projektu – Polskie Radio Lublin

Projekt „Asystent studenta z ASD” realizowany jest przez DGA S.A w partnerstwie z Fundacją Sowelo 
Projekty / Asystent studenta z ASD (dga.pl)