O konferencji

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zmieniające się przestrzenie edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wynikające ze złożoności otoczenia społecznego, gospodarczego, kulturowego proponujemy holistyczną, interdyscyplinarną debatę upowszechniającą wyniki badań z zakresu wychowania, opieki, terapii dziecka i refleksję naukową oraz innowacyjne rozwiązania edukacyjne.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dialogu i dyskusji nad zagadnieniami związanymi z wczesną edukacją dziecka w nowej rzeczywistości i poszukiwaniem nowych form trwałej, twórczej współpracy badaczy i praktyków edukacyjnych oraz terapeutów. Mamy nadzieję, że wielopłaszczyznowa wymiana wiedzy i doświadczeń będzie sprzyjała budowaniu dialogowych strategii i metod kształtowania środowiska uczenia badaczy i praktyków - specjalistów edukacji - na rzecz wspierania rozwoju dziecka,  upowszechnienia się innowacyjnych rozwiązań wśród nauczycieli i rodziców oraz komercjalizacji badań naukowych polskich i zagranicznych.

W celu kompleksowego ujęcia problemów proponujemy zogniskowanie debaty wokół następujących profili tematycznych:

1. Portrety współczesnego dzieciństwa

Obraz dzieciństwa zmienia się pod wpływem kryzysów i pojawiających się zagrożeń współczesnego świata. Tematyka sekcji będzie dotyczyła zróżnicowanych obrazów dziecka i dzieciństwa, dziecka ulokowanego w różnych przestrzeniach, ciepłych i mrocznych podwórkach, dzieciństwa radosnej zabawy i współdziałania, ale i dzieciństwa samotnego, spustoszonego wojną i pandemią. Celem sekcji będzie ogląd portretów dzieciństwa wyłaniających się ze współczesnych analiz teoretycznych i interdyscyplinarnych badań.

2. Pejzaże edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Perspektywy badań naukowych

W tej sekcji proponujemy skupienie się na polach badawczych pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej m.in.: profesjonalizm nauczyciela i standardy zawodowe, edukacja zorientowana na wartości, edukacja skierowana na indywidualne potrzeby edukacyjne i sprawiedliwość społeczną, edukacja dla zrównoważonego rozwoju.

3. Skrzydła sztuki. Terapia przez sztukę.

Niniejszy panel ma stworzyć przestrzeń dla rozważań na temat sztuki w szeroko pojętym kontekście rozwojowym dziecka, edukacyjnym i terapeutycznym. Przybliżenie powyższej perspektywy pozwoli na refleksje zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. Przedmiotem debaty będzie edukacyjny wymiar sztuki, a także jej charakter kreatywny i terapeutyczny w następującym zakresie tematycznym: sztuka a edukacja, edukacyjny charakter projektów artystycznych, sztuka jako narzędzie terapii, terapeutyczne aspekty edukacji artystycznej.

4. Światłocień historii edukacji dziecka. Czerpiąc z przeszłości ku przyszłości

Celem sekcji będzie dyskusja dotycząca stanu badań nad wychowaniem dziecka w różnorodności jej aspektów w dziejach edukacji i oświaty. Sesja naukowa pozwoli na prezentację i konfrontację zainteresowań i autorskich badań w historycznym ujęciu. Zapraszamy serdecznie badaczki i badaczy do wypowiedzi na podstawie prowadzonych badań w obszarze edukacji, wychowania, opieki oraz działań rekreacyjnych i zabawowych dziecka w jego wczesnym rozwoju (do nauczania elementarnego włącznie). W panelu pragniemy stworzyć przestrzeń umożliwiającą dyskusję na temat koncepcji oraz działań edukacyjnych i wychowawczych prezentujących rozwiązania praktyczne jako ,,światłocienie’’ historii wychowania i opieki w odniesieniu do dziecka i najmłodszego ucznia, implikujące ku współczesności.

Przestrzeń praktyki. Galeria innowacyjnych wdrożeń

Celem sekcji jest prezentacja mozaiki praktyki edukacyjnej opartej na różnych teoriach i koncepcjach pedagogicznych. Zakładamy, że galeria innowacyjnych wdrożeń stanowić będzie obszar prezentacji nieszablonowego myślenia nauczycieli wyrażającego się w realizacji projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci, uczniów, rodziców oraz instytucji edukacyjnych. W ramach sekcji proponujemy dzielenie się wdrożeniami programowymi, organizacyjnymi i metodycznymi.

Podczas konferencji przewidziane są:

 • Obrady plenarne wprowadzające w problematykę konferencji
 • Obrady w sesjach naukowych w zespołach tematycznych
 • Otwarta sesja plakatowa, prezentująca wyniki badań naukowych i doświadczenia z innowacyjnych rozwiązań praktycznych
 • Edukacyjna gra miejska „Śladami Koziołka”
 • Warsztaty praktyczne „Moc praktyki”
  • Edukacja z książką
  • Pedagogika Montessori – lubelskie innowacje
  • STER na STEM - interaktywna podłoga wspierająca rozwój dziecka w zakresie  orientacji w przestrzeni (projekt autorski)
  • Dotyk sztuki: warsztaty z udostępniania sztuki niewidomym oraz terapii za pomocą sztuk plastycznych.
  • Terapia sztuką – terapia muzyką
  • Lego edukacja
  • EEG i NIRS w praktyce, czyli po co szkole neuroedukacją.

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, wykładowców akademickich, władze oświatowe, kadrę zarządzającą, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych edukacją, terapią dziecka i budowaniem płaszczyzny współpracy teorii i praktyki edukacyjnej.

Będziemy zaszczyceni udziałem Państwa w organizowanej przez nas konferencji.

Przewodnicząca komitetu naukowego

Prof. dr hab. Józefa Bałachowicz
Dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS
dr hab. Stanisława Byra, prof. uczelni
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego
dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. uczelni