Krótko o Projekcie

Honorowy Patronat

JM Rektor UMCS
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

O projekcie słów kilka

Projekt Lubimy Lublin powstał z myślą o obcokrajowcach, którzy znają język polski na poziomie B1+/B2, interesują się polską kulturą i chcą poznawać atrakcje naszego miasta.

Multimodalny projekt obejmuje 10 lekcji, które składają się z dwóch części. Pierwsza z nich to filmy o Lublinie, a druga – to bogato ilustrowane zadania językowe, które służą sprawdzaniu znajomości leksyki, testowaniu sprawności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, a także dostarczają tematów do mówienia oraz pisania.

Projekt łączy więc obraz ze słowem, elementy wycieczki po mieście z kursem językowym i odkrywanie kultury z rozwijaniem sprawności komunikacyjnych. Niech łączy też samych odbiorców – wszystkich tych, którzy chcą jak najlepiej mówić po polsku i chcą jak najlepiej poznawać Lublin!

dr hab. Bartłomiej Maliszewski (CJKP UMCS), Kierownik Projektu Lubimy Lublin


The project Lubimy Lublin - We Love Lublin was created for foreigners who know Polish at the B1+/B2 level, are interested in Polish culture and want to get to know the attractions of our city.

This multimodal project includes 10 lessons, each consisting of two parts. The first part presents films about Lublin, and the second part includes richly illustrated language tasks that are used to check the knowledge of lexis, test listening and reading comprehension, and also provide topics for speaking and writing.

Therefore this project combines the image with the word, the sightseeing of our city with a language course and discovering culture with developing communication skills. Let it also connect the audience themselves – all those who want to speak Polish as well as possible and want to get to know Lublin as much as possible!

dr hab. Bartłomiej Maliszewski (CJKP UMCS), Project Manager Lubimy Lublin


Projekt Lubimy Lublin został zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Konkursu: Program Wspierania Inicjatyw Akademickich (obecnie: Program Lublin Akademicki).

The project Lubimy Lublin was carried out with the financial support of The City of Lublin, as a part of the Academic Initiative Support Program (at present: the Academic Lublin Program).