Program BioLAB 2023-24 - nabór wniosków do 1.02.2023

  • Grupa docelowa
    Studenci/tki

Informacje od Organizatora:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i studentki, również studiów
doktoranckich, nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych i medycznych do składania
wniosków do Programu BioLAB 2023-24. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2023 r.
Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym
się w jednej z czterech instytucji w USA:
● University of Virginia, Charlottesville
● University of Chicago, Chicago
● University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
● Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City


Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych
laboratoriach, pod opieką wykwalifikowanych mentorów. Wyniki przeprowadzonych badań są
często publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny
udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz
poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość
wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.
Udział w Programie obejmuje:
● Stypendium w wysokości ~ $28 000 – $35,000, w zależności od kosztów utrzymania, w
niektórych przypadkach uwzględniające zwrot kosztów podróży
● Pełne ubezpieczenie medyczne
● Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa
student/ka)
● Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowniczki Komisji Fulbrighta oraz
absolwentów i absolwentki programu
● Opiekę podczas pobytu na programie oferowaną przez instytucję goszczącą


O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które:
● Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1
● Studiują kierunek biologiczno-chemiczny, biofizyczny lub medyczny i pokrewne
● W momencie przystąpienia do rozmów kwalifikacyjnych będą studentami/studentkami
studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i
utrzymają aktywny status studenta/ki podczas stażu
● Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia - 4,0 lub wyższa)
● Wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie terminologii
naukowej

 

Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie
fulbright.edu.pl/biolab .

The Polish-U.S. Fulbright Commission invites Master’s and PhD students of life sciences,
biophysics and medical fields of study to submit applications for the BioLAB 2023-24 Program.
The call for applications lasts until February 1, 2023.
The BioLAB program allows to complete a one-year research internship in a laboratory located
in one of four institutions in the US:
● University of Virginia, Charlottesville
● University of Chicago, Chicago
● University of Texas, Southwestern Medical Center, Dallas
● Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City


During the internship, students conduct independent research in laboratories. Results of the
research are often published in peer-reviewed scientific journals. In addition, students take an
active part in the life of the host institution, participate in seminars, guest lectures and learn
about American culture. In some cases, students have the opportunity to use the research
results for their Master's/PhD dissertation at their home university.
Participation in the Program includes:
● Scholarship in amount of $28,000 - $35,000
● Full medical insurance
● Travel allowance (for Oklahoma Medical Research Foundation’s grantees only)
● Assistance in obtaining an F-1 or J-1 visa for a stay in the US (the cost of issuing a visa
is covered by the student)
● Pre-departure orientation conducted by the Fulbright Commission staff and alumni of the
program
● Help during the program offered by the host insitution’s representatives
Students who would like to apply should:
● Meet the formal requirements for an F-1 or J-1 visa,
● Study life sciences, biophysics or medical fields of study (biology, chemistry, pharmacy,
biophysics, medicine, etc.),
● Hold, at a minimum, a bachelor’s degree (licencjat/inżynier degree if the studies were
completed in Poland) and at the time of interview (March 2023) will be a student of a
Master’s or PhD degree at a Polish university or research institution and maintain an
active student status during the program,
● Obtained a high GPA (recommended - 4.0 or higher),
● Demonstrate knowledge of English at the proficiency level (minimum B2).


The application form and all the necessary information can be found at
https://fulbright.edu.pl/biolab-program/

    Data dodania
    27 października 2022