Informacje o projekcie

PROJEKT
"ECOTECH-COMPLEX - CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO, PRODUKCJA"

Numer Umowy:
UDA-POIG.02.01.00-06-212/09-03

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
85% dofinansowanie z EFRR
15% dotacja celowa

Jednostka organizacyjna:
Centrum ECOTECH-COMPLEX

Wartość projektu:
145.140.000,00 PLN

Okres realizacji:
23.07.2008 - 31.12.2015

Projekt „ECOTECH – COMPLEX – Człowiek, Środowisko, Produkcja” jest wspólną inicjatywą 5 najważniejszych jednostek prowadzących działalność naukowo – badawczą na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Projekt na niespotykaną dotychczas skalę konsoliduje potencjał badawczy i produkcyjny regionu w zakresie zarządzania środowiskiem dla polepszenia jakości życia i wzrostu konkurencyjności sektora B+R.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przede wszystkim inwestycję w Lublinie, gdzie zostanie zbudowane Centrum Analityczno – Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku. Będzie to obiekt infrastruktury badawczej o powierzchni 11.072 m², wyposażony w nowoczesną aparaturę badawczą. Projekt obejmuje utworzenie 4 nowych laboratoriów w pomieszczeniach Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie (pow. 190 m²). Planowana jest również rozbudowa infrastruktury informatycznej, głównie poprzez rozwój zasobów naukowych w postaci cyfrowej.

Projekt od początku zakładał szeroką współpracę jednostek naukowo- badawczych regionu lubelskiego i podkarpackiego.

Obecnie w skład Konsorcjum realizującego Projekt wchodzą obok UMCS:

 1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 2. Instytut Agrofizyki PAN z siedzibą w Lublinie
 3. Politechnika Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie
 4. Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie

ECOTECH – COMPLEX służyć będzie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnych z obszarem tematycznym „BIO” PO IG. Badania prowadzone będą w 4 grupach priorytetowych: ECO, AGRO, FOOD, BIOL, które będą wzajemnie się przenikać tworząc spójną całość nakierowaną na poprawę jakości życia.

W odniesieniu do poszczególnych priorytetów można wskazać następującą tematykę badawczą:

Profil badawczy AGRO

 • ochrona roślin
 • ochrona krajobrazu
 • agrobiotechnologia
 • nieżywnościowe wykorzystanie produktów rolniczych

Profil badawczy ECO

 • ekologia
 • zmiany klimatu
 • zanieczyszczenie środowiska
 • bioróżnorodność
 • ochrona wód, powietrza i gleby
 • alternatywne źródła energii

Profil badawczy FOOD

 • bezpieczeństwo i jakość żywności
 • wpływ środowiska na łańcuch żywnościowy
 • żywność a zdrowie
 • żywność funkcjonalna i ekologiczna

Profil badawczy BIOL

 • inżynieria tkankowa i struktury hybrydowe
 • badanie mózgu - rozwój i starzenie człowieka
 • choroby nowotworowe
 • choroby cywilizacyjne i społeczne

Działalność ECOTECH-COMPLEX ukierunkowana zostanie na badania naukowe i prace rozwojowe służące zastosowaniom w gospodarce regionu i Polski, a także na przygotowywanie wdrożeń wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Wyniki prac B+R przyczynią się do powstania nowych materiałów, produktów i technologii. Przedsiębiorstwa, w tym z terenu Lubelszczyzny i Podkarpacia, będą miały tym samym dostęp do wysoce innowacyjnych rozwiązań, co znacznie poprawi ich sytuację konkurencyjną.

Dla sfery nauki ECOTECH-COMPLEX będzie, unikalną w skali kraju, możliwością prowadzenia prac badawczych o dużym stopniu złożoności, multidyscyplinarnych, z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury badawczej, często we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi. Dzięki powstałej infrastrukturze jednostki te będą mogły znacznie rozwinąć zakres prowadzonych badań i staną się pożądanym partnerem wielu projektów badawczych w Polsce i na świecie. Tym samym projekt i jego efekty będą miały charakter środowiskowy i międzynarodowy.

Planowane w projekcie działania są zbieżne z celami zawartymi w dokumentach strategicznych, programach i działaniach na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Efekty projektu wpłyną na cel główny PO IG, którym jest „rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa”.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko oraz na politykę horyzontalną równości szans i politykę zrównoważonego rozwoju.

Celem ogólnym projektu jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki przez konsolidację oraz modernizację infrastruktury naukowo – badawczej i informatycznej jednostek naukowych płd. – wsch. Polski a przez to podniesienie konkurencyjności regionu i rozwój priorytetowych z punktu widzenia regionu i kraju dziedzin gospodarki.

Projekt służyć będzie realizacji prac B+R zgodnych z obszarem tematycznym „BIO” PO IG.

Projekt ściśle wpisuje się w II oś PO IG ponieważ konsoliduje i modernizuje infrastrukturę naukowo – badawczą i informatyczną najlepszych jednostek naukowych regionu.

Realizacja projektu jest spójna z działaniem 2.1 poprzez budowę nowoczesnego obiektu badawczego i zakup specjalistycznej aparatury naukowo- badawczej.

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie ośrodka o wysokim potencjale naukowo – badawczym, poprzez budowę i wyposażenie w aparaturę badawczą Centrum Analityczno – Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie oraz utworzenie, poprzez wyposażenie w specjalistyczną aparaturę badawczą, nowych laboratoriów zlokalizowanych w Rzeszowie.