Dofinansowanie działalności naukowej

Samorząd Doktorantów może wspierać działalność naukową doktorantów. W celu uzyskania finansowania należy złożyć wniosek do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UMCS za pośrednictwem adresu e-mail: doktoranci@mail.umcs.pl.

Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1) dane wnioskodawcy:

2) określenie kwoty, o jaką wnioskodawca się ubiega;

3) szczegółowy przedmiot aktywności naukowej, która ma zostać dofinansowana; 

4) szczegółowe określenie kosztów tej aktywności, np. kosztów transportu, noclegu, publikacji lub wysokość opłaty konferencyjnej;

5) informację o sposobie wykorzystania środków finansowych przewidzianych w ramach budżetu Szkoły Doktorskiej; 

6) uzasadnienie. 

Wnioski mogą być składane w języku polskim lub angielskim. 

Decyzje są podejmowane w formie uchwały Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów, w skład której wchodzi 12 osób reprezentujących każdą ze Szkół Doktorskich. Rada może podjąć decyzję o dofinansowaniu w całości, w części albo odmówić dofinansowania. Posiedzenia Rady odbywają się zwykle 1 raz w miesiącu, z wyłączeniem lipca, sierpnia i września. 

Ważne, aby podczas przygotowania wniosku szczegółowo opisać swoją sytuację oraz przedmiot działalności naukowej. Większa liczba informacji ułatwi członkom Rady podjęcie decyzji. 

W przypadku uzyskania dofinansowania, rozliczenie aktywności naukowej jest po stronie doktoranta. Przedstawiając dokumenty finansowe należy dołączyć kopię otrzymanej decyzji. Dysponentem środków finansowych w tym zakresie jest Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

Pamiętaj! Środki finansowe przyznawane przez Samorząd mają charakter dodatkowy i służą wsparciu działalności naukowej i badawczej w wyjątkowych przypadkach. Podstawowym źródłem finansowania jest budżet właściwej Szkoły Doktorskiej lub środki uzyskane z zewnętrznych źródeł finansowania.