Zaproszenie do udziału w konkursach

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii zaprasza do udziału w konkursach:

o   HYDROSTRATEG - Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

 • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność,
 • woda w mieście,
 • żegluga śródlądowa.

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

 1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
 2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
 3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 lipca 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 31 października 2022 r., godz. 16:00

o   GOSPOSTRATEG Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne:

- obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
- obszar pułapki braku równowagi;
- obszar pułapki demograficznej;
- obszar pułapki słabości instytucji.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 czerwca 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 20 września 2022 r., do godz. 16:00

o   NEON - Program grantowy PKN ORLEN oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs I dotyczy celu szczegółowego wskazanego w ust. 1 pkt 2 - Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy. Cel główny realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe:

-       Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej;

Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy;
- Rozwój technologii związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym;
- Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 maja 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 4 lipca 2022 r., do godz. 16:00

o   NUTRITECH - I konkurs programu pn. Program rządowy żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe programu to:

-       Wdrożenie opracowanych rozwiązań (produktów prozdrowotnych, planów żywieniowych, procesów, technologii i usług towarzyszących) zmniejszających ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych (m.in. chorób dietozależnych).

-       Wdrożenie opracowanych rozwiązań (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzie wspomagające, usługi) skierowanych do osób dotkniętych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.

-       Wdrożenie poprzez rozwiązania technologiczne zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

W wyniku realizacji programu NUTRITECH polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w rozwijaniu zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa w poniższych obszarach tematycznych:

T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.

T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 lipca 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2022 r., godz. 16:00

 

  Aktualności

  Data dodania
  20 czerwca 2022