Współpraca UMCS z OTEX S.A.

Informacja nt. porozumienia podpisanego pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a OTEX Spółka Akcyjna w Lublinie.Szanowni Państwo,

uprzejmie, informujemy, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej podpisał porozumienie o współpracy z OTEX Spółka Akcyjna w Lublinie.

Współpraca pomiędzy UMCS a OTEX polega w szczególności na:

 • podejmowaniu działań  na rzecz stwarzania dogodnych  warunków do  rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności Stron, opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych,
 • wspomaganiu transferu wiedzy, technologii i innowacji,
 • wspólnych projektach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych,
 • uczestniczeniu w programach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych z poszanowaniem własności intelektualnej,
 • poszukiwaniu środków na finansowanie przedsięwzięć podejmowanych przez Strony,
 • podejmowaniu wspólnych działań marketingowych i promocyjnych,
 • przedstawianiu przez OTEX miarodajnych i wyczerpujących informacji na temat oferowanych studentom i absolwentom praktyk zawodowych oraz o możliwościach zatrudniania,
 • uczestniczeniu w organizowanych przez Uniwersytet targach pracy i imprezach o podobnym charakterze,
 • wspólnym ustalaniu tematów prac dyplomowych lub magisterskich zgodnie z zapotrzebowaniem OTEX na specjalistów z danej dziedziny,
 • przedstawianiu przez OTEX wniosków w zakresie programów nauczania na wybranych kierunkach kształcenia i poszczególnych specjalnościach, prowadzonych przez Uniwersytet, zgodnie z przyszłym zapotrzebowaniem OTEX,
 • wspieraniu przez OTEX przedsięwzięć Uniwersytetu dotyczących kształcenia, tj. konkursy na najlepsze prace dyplomowe, nowe formy kształcenia, studia podyplomowe,
 • realizacji i popularyzacji w mediach innych przedsięwzięć uzgodnionych przez Strony.

 

  Aktualności

  Data dodania
  21 lutego 2014