UMCS zaprasza do współpracy B+R

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to jeden z największych ośrodków naukowych w Polsce, współpracujący z wieloma jednostkami badawczymi w kraju i za granicą. Ponad 70-letni potencjał naukowo-badawczy 12 wydziałów UMCS tworzy 1800 naukowców i ponad 22500 studentów. Uczelnia aktywnie uczestniczy we współpracy świata nauki z sektorem biznesu, biorąc udział w licznych projektach i konsorcjach B+R, co znacząco przyczynia się zarówno do komercjalizacji badań naukowych, jak również wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach i tym samym rozwoju firm.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przy aplikowaniu o środki zewnętrzne współpraca na linii nauka-biznes jest nieodzowna.

Aktualnie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Termin składania wniosków: 31.12.2015 – 18.02.2016.

Wnioski mogą składać m. in. przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi, w tym jednostkami naukowymi oraz szkołami wyższymi. Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS zaprasza do współpracy przedsiębiorców do wspólnego aplikowania o te środki.

Proponowane dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji.

Szczegółowe informacje:
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Rektorat, p. 1212, XII piętro
tel. (81) 537-51-76, (81) 537-55-40
www.biznes.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    4 grudnia 2015