Szybka ścieżka – ogłoszenie konkursu

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Szybka ścieżka”, skierowanego do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Cały konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II i III-IV mają innych adresatów. W dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 roku, wnioski można składać na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez przedsiębiorstwa małe i średnie, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych).

Po raz pierwszy podzielona jest alokacja na poszczególne rundy: I runda – 300 mln zł, II runda – 100 mln zł, III runda – 500 mln zł, IV runda – 300 mln zł.

W tej edycji konkursu „Szybka ścieżka” wprowadzono kilka usprawnień.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami zmienionymi 23 października 2019 r. Nowe kryteria dopuszczają o wiele szerszy zakres poprawy projektu w trakcie oceny. Wnioskodawca będzie też mógł poprawić wniosek w kryteriach do tej pory niepoprawialnych. Przebudowano strukturę kryteriów i zredukowano ich liczbę (kryteria punktowane: z 9 do 4, kryteria TAK/NIE: z 12 do 9). Najistotniejsze elementy oceny projektów skoncentrowane są w kryteriach punktowanych (istota projektu, realizacja projektu, wdrożenie wyników), ponieważ skala punktowa daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na pozytywną ocenę niż skala zerojedynkowa. Skrócono też sam opis kryteriów.

Ważną zmianą jest wyodrębnienie nowego kryterium punktowanego „Istota projektu”. Połączono w nim wszystkie aspekty związane z koncepcją projektu. To nowe kryterium pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę projektów badawczo-rozwojowych oraz będzie wskazówką dla wnioskodawcy na etapie pisania wniosku, jak sprecyzować cel swojego projektu oraz określić jego rezultat.

Zmiany w kryteriach znalazły odzwierciedlenie w nowym wzorze wniosku i instrukcji jego wypełniania. Ich struktura jest zgodna z logiką i układem nowych kryteriów. Dodatkowo cała dokumentacja konkursowa została znacznie uproszczona i przygotowana zgodnie z zasadami prostego języka. Zmieniona jest również szata graficzna, tak by dokumenty były łatwiejsze w odbiorze i bardziej przyjazne dla czytelnika.

Konkurs ogłaszony jest w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Szczegóły na stronie NCBR.

(źródło: NCBR)

    Aktualności

    Data dodania
    17 stycznia 2020