Sprzedaż nieruchomości przy Placu Litewskim

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do negocjacji dotyczących sprzedaży nieruchomości przy Placu Litewskim w Lublinie.

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Urząd Miasta w Lublinie, numerami działek:

  • 3/4 o powierzchni 0,1298 ha zlokalizowanej w Lublinie przy placu Litewskim 5 (obręb 36 ŚRÓDMIEŚCIE), zabudowanej budynkiem Instytutu Psychologii,
  • 3/5 o powierzchni 0,0444 ha zlokalizowanej w Lublinie przy placu Litewskim / ul. Radziwiłłowskiej (obręb 36 ŚRÓDMIEŚCIE),

dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00164865/6, przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydz. Ksiąg Wieczystych w Lublinie.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach negocjacji zawiera: „Zaproszenie do negocjacji dotyczących sprzedaży nieruchomości przy Placu Litewskim”.

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest wpłacenie wadium w wysokości 153.000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.09.2017 r.

Oferty wstępne należy składać do dnia 6 września 2017 r. zgodnie z warunkami opisanymi w „Zaproszeniu” jw. w zamkniętych kopertach w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro XV, pok. 1503 (Rektorat) lub przesłać pocztą na adres: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.

Koperty powinny być opatrzone napisem „Negocjacje – sprzedaż nieruchomości przy Placu Litewskim. Nie otwierać przed 06.09.2017 r. godz. 12:00”.

UMCS zastrzega sobie prawo do zamknięcia z ważnych powodów negocjacji na każdym etapie (bez wybrania oferty).

Szczegóły oferty

    Aktualności

    Data dodania
    18 sierpnia 2017