Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami na WNoZiGP

W dniu 05 listopada 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie pracowników naukowych UMCS z przedsiębiorcami. Tym razem gospodarzem spotkania był Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Celem wizyty przedstawicieli biznesu było zapoznanie się z  ofertą badawczą Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS - lidera w badaniach środowiskowych, monitoringu środowiska i przetwarzaniu danych przestrzennych (TLS, modelowanie 3D).

UMCS reprezentowali: Rektor - prof. Stanisław Michałowski oraz Kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS – dr Dagmara Kociuba. Gospodarzami spotkania byli: Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. nadzw. oraz Prodziekan Wydziału ds. Badań Naukowych dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.

Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski witając gości zaprosił ich do współpracy podkreślając, że w przyszłym okresie programowania 2014-2020 Unia Europejska postawiła na wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw. Pomóc ma w tym ścisła współpraca firm z uczelniami wyższymi. Potencjał naukowo-badawczy Uniwersytetu wzrasta. Powstały już odpowiednie procedury i narzędzia do owocnej współpracy w przyszłości.

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS prof. Radosław Dobrowolski zapewnił o otwartości i gotowości Wydziału na podjęcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Zaprosił wszystkich zainteresowanych do indywidualnych rozmów z władzami Wydziału jak też z pozostałymi pracownikami i kreowania środowiska, które będzie sprzyjało podejmowaniu działań zmierzających do realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Kierownik CIiKB dr Dagmara Kociuba namawiała przedsiębiorców aby przy budowaniu innowacyjności i przewagi konkurencyjnej swoich firm korzystali z potencjału Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Efekty  poprzednich spotkań z przedsiębiorcami na UMCS w postaci prac nad nowymi produktami i udoskonalaniem technologii pokazują, że warto zacieśniać kontakty nauki z biznesem.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Władze LAWP Pani Izabela Byzdra oraz Pan Mariusz Majkutewicz przedstawili możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i inwestowania w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie zostało podzielone na dwa panele tematyczne: pierwszy dla branży OZE, paliwowej i energetycznej oraz drugi panel dla branży budowlanej.

Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dotyczący branży OZE. Oferta usług badawczo-rozwojowych i laboratoryjnych przedstawiona przez naukowców UMCS obejmowała między innymi ocenę zasobów OZE w tym: energii słonecznej, zasobów hydroenergetycznych rzek oraz  gleb do produkcji biomasy, a także monitoring wód w obszarach poszukiwań i eksploatacji surowców energetycznych. Prelegentami z tego zakresu byli: dr Krzysztof Siwek, dr Stanisław Chmiel oraz dr Piotr Bartmiński.

Oferta usług badawczo-rozwojowych i laboratoryjnych dla branży budowlanej obejmowała tematy dotyczące oceny środowiska przyrodniczego, w tym: warunków geologicznych, geomorfologicznych i glebowych oraz warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych, monitoring meteorologiczny obszarów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych oraz możliwości zastosowania naziemnego skaningu laserowego. Prelegentami z tego zakresu byli: dr Stanisław Chmiel, mgr Piotr Demczuk, dr Krzysztof Siwek oraz dr Waldemar Kociuba.

Po każdym panelu przedstawiana została oferta wybranych laboratoriów.

Ze strony przedsiębiorców na spotkaniu pojawili się m.in. przedstawiciele branży OZE, energetyki odnawialnej, stowarzyszeń ekologicznych oraz branży budowlanej.

Cykl spotkań „Czas na Innowacje!” odbywa się pod patronatem JM Rektora UMCS prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego. Jest to już piąte spotkanie organizowane przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    12 listopada 2014