Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, jako działka nr 98 o powierzchni 2,1204 ha , położonej w miejscowości Równia, gmina Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS2E/00021384/2 przez Sąd Rejonowy w Lesku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza 198 000 zł

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków”, z którą można zapoznać się na stronie UMCS www.przetargi.umcs.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • Zapoznanie się ze „Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków przetargu” do dnia przetargu.
 • Wpłata wadium w wysokości 19 800,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) na konto Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w terminie do dnia 14.01.2021 r.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro IX pok. 910.
 • Ostateczny termin składania ofert upływa 15.01.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się dnia 15.01.2021 r. o godz. 12:15 w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, piętro IX pok. 910.
 • Uczestnikowi przetargu, który zwyciężył w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepadnie na rzecz UMCS. Koszty sporządzenia umowy poniesie nabywca.
 • UMCS zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. UMCS zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

  Aktualności

  Data dodania
  10 grudnia 2020