Konkurs na Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

Celem programu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest wsparcie najlepszych projektów obejmujących m.in. eksperymentalne prace rozwojowe wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

Nabór wniosków rozpocznie się 12 czerwca i będzie trwał do 12 września 2017 r. Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowanych na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Pięcioma głównymi obszarami badwczymi, których dotyczy konkurs, są: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i leśno-drzewna oraz środowiskowa, zrównoważona energetyka, transport i budownictwo, innowacyjne technologie dla środowiska, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

O środki w konkursie może się ubiegać wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 8 mln zł.

Dokumentacja i szczegóły są dostępne na stronie internetowej konkursu.

Źródło finansowania konkursu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii ws. szczegółów konkursu:
tel. 81 537 55 41, 81 537 55 40
e-mail: anna.grzegorczyk@umcs.pl, biznes@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    15 maja 2017