Bridge Event w ramach projektu ELISE

W dniu 19.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbył się Bridge Event w ramach projektu ELISE - European Life Science Ecosystems. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele klastra Cosmetics Valley, agencji rozwoju regionalnego Dev’Up oraz instytutu Le Studium. Klaster Cosmetics Valley, agencja Dev’Up oraz instytut Le Studium reprezentują region Centralny Dolnej Loary (Francja) a ich wizyta związana była z rozwojem współpracy z Województwem Lubelskim w zakresie programu badawczo-wdrożeniowego dedykowanego kosmetykom.

Spotkanie to było kolejnym z cyklu spotkań, wizyt studyjnych mających na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy regionami i rozpoczynało następny etap współpracy angażujący już nie tylko środowisko naukowe ale także klastry i instytucje otoczenia biznesu.

Podczas spotkania przedstawicielka klastra Cosmetics Valley -  Justine Hegon scharakteryzowała strukturę sektora kosmetycznego we Francji oraz przedstawiła jak w tej strukturze funkcjonuje Cosmetics Valley, jakie jest jego zaangażowanie w Program Cosmetoscience, wspierający rozwój tej branży w regionie Centralnym Dolnej Loary oraz w działania na rzecz federacji klastrów kosmetycznych. Druga prezentacja dedykowana była instytucjom otoczenia biznesu, których zadaniem jest wspieranie rozwoju regionalnego. Na przykładzie Agencji Dev'Up, działającej na rzecz rozwoju regionu Centralnego Dolnej Loary, Heloise Peschard zaprezentowała wsparcie oferowane przez ten podmiot dla ekosystemu badań i innowacji, w tym zaangażowanie w określanie i monitorowanie strategii inteligentnych specjalizacji. Przedmiotem prezentacji była też oferta Agencji Dev'Up w zakresie wspierania przedsiębiorczości w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla MŚP i usług świadczonych w ramach Enterprise European Network. 

Pierwsza część spotkania, w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele lubelskiego środowiska naukowego (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) jak i instytucji otoczenia biznesu (Klastra Lubelska Medycyna, Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Centrów Transferu Technologii) zakończyła się dyskusją na temat możliwości współpracy polsko-francuskiej w ramach Regionalnego Planu Działania realizowanego w ramach projektu ELISE.

Druga część spotkania miała charakter operacyjny i została podzielona na dwa moduły. Pierwszy z nich to spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej w Orleanie, dotyczącej Programu Cosmetoscience, które odbyło się w październiku b.r. Równolegle przeprowadzany był fokusowy wywiad grupowy instytucji otoczenia biznesu z naszego regionu. W trakcie tych spotkań doprecyzowano portfolio wspólnych projektów badawczych i ustalono kolejne etapy budowania współpracy pomiędzy regionami, w tym termin najbliższego spotkania roboczego, którego przedmiotem będą możliwości współpracy firm działających w branży kosmetycznej w ramach klastrów, w przygotowanie którego zaangażowane zostaną instytucje otoczenia biznesu.

Bridge Event  zrealizowany został jako kolejne z serii spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu ELISE - European Life Science Ecosystems (Interreg  Europa), w ramach którego przedmiotowa współpraca została zainicjowana i będzie rozwijana jako element Planu Działania wspierającego budowanie ekosystemu life science w województwie lubelskim.

 

    Aktualności

    Data dodania
    23 listopada 2019