Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS serdecznie zaprasza wszystkich naukowców UMCS prowadzących badania nad nowymi substancjami medycznymi do udziału w Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych, organizowanych przez Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii we współpracy z firmą Pfizer.

Celem utworzenia Akademii jest podnoszenie świadomości polskich naukowców z dziedzin okołomedycznych oraz pracowników ośrodków naukowo-badawczych i centrów transferu technologii polskich ośrodków akademickich w zakresie najnowszych europejskich procedur i wymogów formalnych prowadzenia badań przedklinicznych, a tym samym prowadzenie badań zgodnie z zapotrzebowaniem największych firm farmaceutycznych, co będzie miało wpływ na nawiązywanie szerszej współpracy na polu naukowo-biznesowym.

Maksymalizację korzyści płynących z udziału w projekcie, zapewni uczestnikom przeprowadzenie Ankiety Potrzeb, która ma na celu zdiagnozowanie najważniejszych i najbardziej aktualnych problemów związanych z prowadzeniem przez nich badań przedklinicznych. Wyniki ankiety posłużą do dopasowania programu szkoleń do realnych potrzeb uczestników Akademii.

Efektem projektu ma być zwiększenie zakresu i efektywności prowadzonych badań oraz podniesienie poziomu komercjalizacji wyników badań dostarczanych przez polskie ośrodki naukowo-badawcze, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskich wynalazków na arenie międzynarodowej, a w dalszej perspektywie do przyspieszenia rozwoju gospodarczo-społecznego kraju.

W celu zapewnienia najwyższej jakości edukacyjnej przy projekcie powołana zostanie Rada Naukowa, której zadaniem będzie przeprowadzenie dwuetapowej rekrutacji beneficjentów projektu (ocena formalna i merytoryczna) oraz nadzór merytoryczny nad programem i przebiegiem szkoleń.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 4 sierpnia 2019 r.

Szczegóły wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie PACTT.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    24 lipca 2019