100 tys. zł na prace przedwdrożeniowe dla naukowców UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej realizuje obecnie projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0”, którego częścią jest wewnętrzny konkurs grantowy na realizację prac przedwdrożeniowych. O granty mogą się ubiegać pracownicy naukowi Instytutów UMCS. Obecnie prowadzony nabór wniosków o granty został przedłużony do dnia 14 grudnia br. (poniedziałek) godz. 15.00.

Warunkiem udziału w konkursie grantowym jest złożenie Wniosku oraz poddanie go procedurze oceny. Zasady naboru, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie Projektu.

Wsparcie przedwdrożeniowe w ramach grantu ma na celu podniesienie gotowości technologicznej zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tak aby w ich wyniku powstał produkt, przygotowany do komercjalizacji i wdrożenia. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

Wydatki w ramach prac przedwdrożeniowych mogą obejmować następujące kategorie kosztów:

 • zakupu materiałów, surowców
 • zakupu środków trwałych
 • zakupu wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie związanych bezpośrednio z planowanym wdrożeniem.
 • wynagrodzenia pracowników zespołu (personel badawczo-naukowy i techniczny) w zakresie związanym z prowadzonymi pracami przedwdrożeniowymi.
 • zakupu usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Przeprowadzenie dodatkowych testów laboratoryjnych niezbędnych do dopracowania lub dostosowania wyników prac badawczych do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Obligatoryjny dla każdego wniosku jest zakup (łącznie): przygotowania analizy rynku, wyceny praw własności przemysłowej i strategii komercjalizacji zgłoszonych projektów.

Obsługę projektu prowadzi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS, a odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielają:

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

  Aktualności

  Data dodania
  1 grudnia 2020