1 260 000 zł dla UMCS i KUL na komercjalizację badań

Milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych pozyskały wspólnie UMCS oraz KUL na komercjalizację wyników badań w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest wzmocnienie procesu zarządzania wynikami badań w zakresie komercjalizacji, poprzez objęcie szczególnym wsparciem gospodarczo użytecznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Realizacja programu ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

„Inkubator Innowacyjności+” to pierwszy projekt dotyczący komercjalizacji wiedzy o tak kompleksowym zakresie, skierowany do pracowników naukowych naszego Uniwersytetu. 

Projekt przewiduje trzy rodzaje wsparcia:

1. W procedurze konkursowej wybranych zostanie co najmniej 5 tematów o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, kierowanych przez naukowców UMCS, którzy otrzymają środki (maksymalnie 100 tys. zł) na sfinansowanie wydatków w ramach zaplanowanych prac przedwdrożeniowych takich jak:

 • wydatki na zakup usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz;
 • koszty przystosowania produktu do potrzeb nabywcy lub jego udoskonalenie;
 • wydatki na zakup materiałów i surowców,
 • wydatki na zakup drobnego sprzętu oraz wyposażenia laboratoryjnego;
 • koszty wyceny wyników badań i przygotowanie strategii komercjalizacji;
 • wynagrodzenia dla członków zespołu.

2. Dofinansowanie ochrony własności intelektualnej dla co najmniej 10 rozwiązań możliwych do opatentowania w procedurze krajowej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w procedurze europejskiej lub międzynarodowej.

3. Promocja oraz prezentacja na wystawach i targach wynalazczości typu „science to bussines” wybranych co najmniej 5 tematów mających wysoki potencjał komercjalizacyjny. W ramach budżetu projektu istnieje możliwość finansowania m. in. opłaty targowej/wystawowej. transportu oraz zakwaterowania w miejscu organizacji imprezy targowej, oraz przygotowanie materiałów informacyjnych.

Zgodnie z założeniami konkursowymi programu „Inkubator Innowacyjności +” wszystkie dofinansowane środkami z projektu wyniki badań muszą wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

W celu monitorowania i ewaluacji działań realizowanych w projekcie oraz prowadzenia wewnętrznych konkursów zostanie powołana wspólna dla obu Uczelni Rada Inwestycyjna. Większość jej składu będą stanowić przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.

„Inkubator innowacyjności” obejmuje również cykl spotkań ludzi nauki z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże, poświęconych tematyce badawczej oraz posiadanym technologiom. Pracownicy naukowi będą mieli możliwość przedstawienia swojej oferty, a przedstawiciele firm, organizacji i różnych instytucji - określenia swoich potrzeb. Na UMCS zaplanowanych zostało 13 takich spotkań pod szyldem „Poranek z Innowacją”. 

Obsługę projektu prowadzi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS, które buduje spośród swoich pracowników zespół Brokerów Innowacji. Brokerzy będą pełnić rolę pośredników odpowiedzialnych za nawiązywanie i koordynowanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co docelowo ma przyczynić się do faktycznego zastosowania wyników badań w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Szczegółowy regulamin, terminy rekrutacji oraz niezbędne formularze zostaną wkrótce opublikowane na stronie www.biznes.umcs.pl

Zapraszamy do współpracy!

Wszelkich odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielają:

p. Anna Grzegorczyk – Dyrektor CTWiT, tel. 81 537 55 41, anna.grzegorczyk@umcs.pl
p. Agnieszka Flaga – tel. 81 537 55 40, agnieszka.flaga@umcs.pl 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
Pl. Marii Cure Skłodowskiej 5, Rektorat XII p. pokoje 1209, 1213

  Aktualności

  Data dodania
  14 lutego 2017