Ostatnie miejsca na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Doskonałość dydaktyczna uczelni"!

Zapraszamy kadrę dydaktyczną UMCS oraz kadrę wspierającą proces dydaktyczny UMCS do udziału w bezpłatnych kursach/warsztatach/szkoleniach oferowanych w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Projekt skierowany jest do:

 • Kadry dydaktycznej UMCS – osoby zatrudnione w UMCS jako nauczyciele akademiccy w rozumieniu art.  113-116 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. tj. t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm. zwana dalej Ustawą) lub posiadające umowy cywilno-prawne z UMCS na prowadzenie dydaktyki.
 • Kadry wspierającej proces dydaktyczny UMCS - pracownicy zatrudnieni w UMCS na stanowisku administracyjnym/technicznym związanym z wsparciem procesu dydaktycznego.

Rekrutacja zostaje przedłużona do 10 listopada 2022 r.

Każdy uczestnik może wziąć udziału tylko w jednej formie wsparcia oferowanej w ramach Projektu.

Oferowane są następujące formy wsparcia:

1) Kurs pedagogiczny dla nowych pracowników – 10 osób: ostatnie miejsca!

 • Blok dydaktyczny - 10 h x 2 grupy 5 osobowe;
 • Blok pedagogiczny 10 h x 2 grupy 5 osobowe;
 • Blok Student z SPE - 10 h x 2 grupy 5 osobowe;
 • Blok Narzędzia IT w dydaktyce - 10 h x 2 grupy 5 osobowe.

2) Superwizja grupowa – 20 osób (4 grupy x 5 osób) 2h/grupę.

Superwizja grupowa, posłuży rozważeniu możliwych źródeł zgłoszonych problemów i sposobów ich rozwiązania, w toku wspólnej rozmowy/dyskusji. Sesja prowadzona z udziałem superwizora poświęcona zostanie dyskusji możliwych rozwiązań zgłoszonych przez nauczycieli akademickich problemów czy poszukiwaniu propozycji odpowiedzi na nurtujące ich pytania pedagogiczno-dydaktyczne.

3) Superwizja indywidualna - 4h x 10 pracowników dydaktycznych x dwóch superwizorów - ostatnie miejsca!

Superwizja indywidualna, oparta na uczestnictwie superwizorów w sytuacjach bezpośredniego zaangażowania nauczycieli w realizację zadań dydaktycznych, dzięki wspólnej analizie zaobserwowanego przebiegu zajęć, przygotuje wykładowców do korzystania z analizy systemowej jako narzędzia diagnozy punktów krytycznych ich systemu pracy i poszukiwania sposobów ich niwelowania. Sesja składająca się z uczestnictwa dwóch superwizorów w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego (2 godziny) oraz wspólnie dokonywanej analizy systemowej, wyodrębnienia punktów krytycznych oraz określenia sposobów na podniesienie jakości/efektywności pracy.

4) Szkolenia z zakresu wykorzystania technologii METAVERSE w dydaktyce uniwersyteckiej – 60 osób (6 grup x 10 osób x 2h, przy czym Beneficjent zastrzega możliwość zmiany liczby godzin), z zastrzeżeniem, że każda grupa to inny tematycznie warsztat:

do wyboru:

 • Warsztat nr 1: Kluczowe innowacje w edukacji
 • Warsztat nr 2: Czym jest Metaverse?
 • Warsztat nr 3: Którędy do Metaverse? (Rodzaje urządzeń wykorzystywanych w technologiach VR/AR/3D itp.)
 • Warsztat nr 4: Cyfryzacja kontentu. Rola technologii 3D w metaverse.
 • Warsztat nr 5: Człowiek w świecie metaverse.
 • Warsztat nr 6: Jak wdrażać innowacje?

5) Szkolenie - reagowanie w sytuacjach trudnych. 50 osób (5 grup x 10 osób), 16h/grupę. - ostatnie miejsca!

6) Szkolenie - projektowanie uniwersalne. 50 osób (5 grup x 10 osób), 10h/grupę.

7) Szkolenie - emisja głosu. 25 osób (5 grup x 5 osób), 10h/grupę. Rekrutacja zamknięta!

8) Szkolenie - mowa ciała. 25 osób (5 grup x 5 osób), 10h/grupę. Rekrutacja zamknięta!

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulamine Projektu.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć na adres:

Rektorat UMCS
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5/1114
20-031 Lublin

Dodatkowe informacje uzyskać można u mgr Agaty Boryckiej tel. (081) 537-55-05 agata.borycka@mail.umcs.pl lub w biurze projektu:

Komplet wymaganych dokumentów do pobrania:

  Aktualności

  Data dodania
  9 listopada 2022