Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Janicka

dr Monika Janicka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje w sesji letniej 2022/23:


wtorki 14.30-15.30 online  https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=23060


czwartki 13.15-14.15, Kronos, pok. 126 (I piętro)


Proszę o wcześniejsze zgłasznie chęci odbycia konsultacji drogą mailową lub bezpośrednio po zajęciach.


Konsultacje odbywają się w pok. 126, DS Kronos.


 


 


 


 

O sobie

1994 magister filologii germańskiej / Katolicki Uniwersytet Lubelski

2009 doktor językoznawstawa / Uniwersytat A. Mickiewicza w Poznaniu

 

  • Opiekun praktyk metodycznych z języka niemieckiego w Katedrze Lingwistyki Stosowanej
  • Koordynator do spraw promocji Wydziału Filologicznego na kierunku lingwistyka stosowana
  • Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników do nauki języka niemieckiego
  • Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w latach 2012-2018
  • Wiceprezes Internationaler Deutschlehrerinnen- und  Deutschlehrerverband (IDV e.V.) - od roku 2017 do teraz
  • Skarbnik Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego - od września 2019 do teraz

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

dydaktyka języków obcych

nauczanie języków obcych osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Otwarte Formy Pracy

 

Publikacje:

2020. Das Potenzial kollegialen Feedbacks für die Förderung der Evaluationskompetenz bei angehenden Fremdsprachenlehrenden - Ergebnisse einer Studie. Neofilolog 54/1 (2020). S. 87-104.

2019. Rozwijanie kompetencji kluczowych jako jeden z celów nauki języków obcych. Potencjał metod i technik nauczania opartych na działaniu. Języki Obce w Szkole. 5/2019. S. 31-37.

2019. Kontakt z danymi językowymi oraz informacja zwrotna jako czynniki zapobiegające regresowi sprawności językowych. Języki Obce w Szkole. 3/2019. S. 5-9.

2019. Effizienz der Methode Lernen durch Lehren (LdL) – Ergebnisse eines Experiments. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. 2019 / XLVI/1. S. 9-22.

2018. Indywidualizacja nauczania na lekcji języka obcego – utopia czy konieczność? Applied Linguistics Papers 25/1. S. 85-97.

2017. Poziom przygotowania nauczycieli języka obcego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – założenia a rzeczywistość. Konińskie Studia Językowe, Tom 5, nr 2, 2017, S. 223-242.

2017. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego w szkole podstawowej – rola nauczyciela i środowiska szkolnego w realizacji koncepcji inkluzji Neofilolog 49/1 (2017). S. 25-41.

2017. Das Potenzial von Feedback als Beispiel der Lehrer-Schüler-Interaktion bei der Entwicklung der kommunikativen Sprachkompetenz. Neofilolog 49/2 (2017). S. 179-191.

2017. Umgang mit Diversität im Klassenraum - Annahmen und Realität. Glottodidactica XLIV/1 (2017). S. 9-21.

2017. Rola świadomości językowej i możliwości jej rozwijania w procesie uczenia się i nauczania języków obcych. Języki Obce w Szkole, nr 1/2017. S. 28-34.

2016. Das soziale und das schulische Milieu und ihr Einfluss auf Leistungsfähigkeit und Lerneffizienz. Eine Studie am Beispiel des Deutschunterrichts an Gymnasialschulen auf dem Gebiet der Lubliner Woiwodschaft. Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu. S. 238. [dostęp online] https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/17509

2016. Nauczyciele języków obcych wobec różnorodności w klasie językowej oraz wyzwań dydaktyki włączającej. Języki Obce w Szkole, nr 4/2016. S. 39-46.

2016. Janicka, M., Jarząbek, A.-D. Fremdsprachenlehrerausbildung in Polen. (w) Feld-Knapp, I., Boócz-Barna, K. (red.) DaF-Lehrerausbildung in Mittel-Osteuropa. Iudicum: München. S. 287-296.

2015. Kinder und Jugendliche mit ADHS im Fremdsprachenunterricht. W: Michalak, M., Rybarczyk, R. (red.) Wenn Kinder mit besonderen Bedürfnissen Fremdsprachen lernen. Beltz Juventa: Weinheim und Basel. S. 168-188.

2015. Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych I etapu edukacyjnego. Ośrodek Rozwoju Edukacji: Warszawa.

2014. Ocenianie jako narzędzie w rozwijaniu refleksyjności uczniów. W: Baran-Łucarz, M. (red.) Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław. S. 241-251.

2014. Uwarunkowania rozwijania refleksyjności nauczycieli na przykładzie przygotowania nauczycieli języka obcego do pełnienia roli szkolnego opiekuna praktyk w ramach projektu www.praktyki.wh.umcs. W: Cichoń, M., Krzemińska-Adamek, M., Pado, A. Rycyk-Sztajdel, Sadownik, B. Sękowska, J. (red.) Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część druga. Języki obce. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. S. 105-118.

2013. Möglichkeiten der Kreativitätsförderung im Fremdsprachenunterricht. W: Wąsikiewicz-Firlej, E., Lankiewicz, H. (red.) From Classroom to Workplace.: Advances in Applied Linguistics. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa: Piła. S. 115-126. 

2013. Spiele im Fremdsprachenunterricht – auch für erwachsene Lerner? Von der Funktion von Spielen im Erwachsenenunterricht. In: Grabowska, A., Graca, J., Smutek, L. (red.) Problemy współczesnej neofilologii. Wybrane zagadnienia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie: Tarnów. 229-241. 

2013. Preferencje dotyczące technik korekty błędów językowych w wypowiedziach ustnych na tle dyskursu pedagogicznego w klasie językowej. W: Pawlak, M. (red.) Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. S. 263-283. 

2013. Techniki oceniania otwartych form pracy na przykładzie metody projektów a rozwijanie autonomii ucznia. Konińskie Studia Językowe Tom 1 nr 3/2013. S. 285-302.

2012. Rolle der Sprachbewusstheit im fremdsprachlichen Klassenzimmer – die  Lerner- und Lehrerperspektive. In: Kaczmarek, D., Makowski, J., Michoń, M., Weigt, Z. (Hrsg.) Felder der Sprache Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Uniwersytet Łódzki: Łódz. 238-254. 

2011. Środowisko społeczne i szkolne ucznia a efektywność procesu nauczania i uczenia się języków obcych. W: Karpińska-Szaj, K. (red.) Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, nr 36. S. 33-48.

2010. Obraz siebie i obraz własnych umiejętności a skuteczność uczenia się języków obcych. W: Karłowicz-Budzik, J., Lewkowicz, J. (red.) Teoretyczne i lingwistyczne rozważania nad językiem i tłumaczeniem. Lingwistyczna Szkoła Wyższa: Warszawa. S. 247-255.

2010. Sukces w uczeniu się i jego społeczne uwarunkowania. W: Karpińska-Szaj, K. (red.) Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, nr 35. S. 95-103.

2010. Rola świadomości językowej a opanowanie struktur gramatycznych u przyszłych nauczycieli języka niemieckiego. W: Knieja, J., Zygmunt, T., Brzana, Ł. (red.) Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce. Wydawnictwo Werset: Lublin. S. 191-200.

2009. Relacje interpersonalne jako jeden z wyznaczników jakości procesu glottodydaktycznego. W: Malinowska, U., Rumianowska, A. (red.) Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język – literatura – kultura. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia T. XV, S. 379-389.

2008. Wpływ środowiska społecznego i szkolnego na motywację do uczenia się języka niemieckiego (na przykładzie szkół gimnazjalnych na terenie województwa lubelskiego). W: Michońska-Stadnik A., Wąsik Z. (red.) Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych T.1. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, S. 61-74.

2006. Motivation einmal anders: motivationale Probleme des (Fremdsprachen-) Lehrerberufs. In: Hallo Deutschlehrer. Zeitschrift des polnischen Deutschlehrerverbandes (23) 2006, S. 24-25.

2004. Kommunikationsorientierter Grammatikunterricht, oder: Kann man den Alltag ins Klassenzimmer bringen? In: Hallo Deutschlehrer (19) 2004. S. 8-10.