Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Magdalena Sowa

dr hab. Magdalena Sowa
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Telefon
81-533-88-92
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

SEMESTR LETNI 2022/23 



poniedziałek godz. 11.15-12.15 (323 Kronos) 


środa godz. 9.30-10.30 (MS Teams)


Proszę o wcześniejsze umawianie się na konsultacje. 

Adres

DS Kronos, ul. Sowińskiego 17, pokój 323
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie

2013

Dyplom w zakresie nauczania jęz. francuskiego dla potrzeb zawodowych Diplôme de Didactique du Français sur Objectifs Spécifiques, Paryska Izba Przemysłowo-Handlowa (Francja).

2012

Uzyskanie stopnia naukowego dra habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej językoznawstwo (specjalność : językoznawstwo stosowane) na podstawie dorobku naukowego i monografii pt. D’une activité pédagogique à l’activité professionnelle. Le cheminement vers la compétence ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

2004

Uzyskanie stopnia naukowego doktora w zakresie dyscypliny podstawowej językoznawstwo na podstawie rozprawy pt. La temporalité dans les récits oraux et écrits d’apprenants polonophones avancés en français L2 ; Katolicki Uniwersytet Lubelski.

2000-2001

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Paryż X Nanterre (Francja) w ramach stypendium Rządu Republiki Francji zakończone uzyskaniem dyplomu Diplôme d’Études Approfondies w zakresie Językoznawstwa (specjalność: Akwizycja języków).

1999-2001

Studia podyplomowe w Polsko-Francuskiej Podyplomowej Szkole Zarządzania (UMCS i EDHEC Lille) zakończone uzyskaniem dyplomu Mastère spécialisé « Ingénieur Affaires Européennes et Internationales »,

2000

Magisterium w zakresie filologii romańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Stypendia i nagrody

2013. Stypendium naukowe MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

2013. Nagroda Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną.

2014. Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia.

2016. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za kształcenie kadr naukowych, przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki.


Działalność naukowa

Publikacje  

Książki (autorstwo i redakcje)

Sowa M. 2005. Parler et écrire en français. Construction de la temporalité dans le discours narratif par des apprenants polonais avancés en français. Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2005.

Gajewska E., Sowa M., Piotrowski S. 2008. Korespondencja handlowa po francusku. Poradnik z płytą CD.  Warszawa: Wiedza Powszechna. 

Sowa M. 2011. D’une activité pédagogique à l’activité professionnelle. Le cheminement vers la compétence. Lublin: TN KUL.

Sowa M. (red.). 2011. L’interculturel en pratique. Seria 12/15 nr 1. Lublin: Werset/IFR KUL. 

Sowa M., Paprocka-Piotrowska U. (red.). 2012. Travaux de jeunes chercheurs. Acquisition et didactique des langues. Seria 12/15, nr 3. Lublin: Werset-IFR.

Sowa M. (red.). 2013. „Nauczanie/uczenie się języków specjalistycznych”. Neofilolog 41/1.

Sowa M. (red.). 2013. „Nauczanie/uczenie się języków specjalistycznych”. Neofilolog 41/2.

Gajewska E., Sowa M. 2014. LSP, FOS, Fachsprache… Dydaktyka języków specjalistycznych. Lublin: Werset.

Sowa M. (red.). 2014. Enseigner le français sur objectifs spécifiques: de la théorie à la pratique. Lublin: Werset.

Sowa M. (red.). 2015. Enseignement / apprentissage du français face aux défis de demain. Lublin: Werset.

Sowa M., Mocarz-Kleindienst M., Czyżewska U. (red.). 2015. Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sowa M., Krajka J. (eds). 2017. Innovations in Languages for Specific Purposes. Present Challenges and Future Promises. Frankfurt a/M: Peter Lang.

Sowa M. (ed.) 2020. In search of the LSP teacher’s competencies/ A la recherche des compétences des enseignants de LS. Berlin: Peter Lang.

Gajewska E., Sowa M., Kic-Drgas J. 2020. Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej. Od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Artykuły w czasopismach (wybrane)

Sowa M. 2012. „Kształtowanie się koncepcji nauczania języka francuskiego dla potrzeb zawodowych”. Lingwistyka stosowana. Tom 6. 155-172. http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11196972/LS6_2012_art_Sowa.pdf  

Sowa M. 2012. „Approche communicative ou perspective actionnelle – état des lieux de l’enseignement / apprentissage des langues vivantes en Pologne”. Neofilolog 39/1. 95-106.

Sowa M., Gajewska E. 2014. Les facettes multiples du français enseigné sur objectifs spécifiques : un enjeu pour l’ingénierie de formation. Points Communs Recherche en didactique des langues sur objectif(s) spécifique(s) 1. 6-17; http://www.francais.cci-paris-idf.fr/pc1/

Gajewska E.,Sowa M. 2014. FS, FOS, FLP… Étiquettes vides ou concepts éducatifs opérationnels ? Points Communs Recherche en didactique des langues sur objectif(s) spécifique(s) n°1/avril 2014. 18-28. http://www.francais.cci-paris-idf.fr/pc1/

Gajewska E., Sowa M. 2014. Refleksyjna praktyka w nauczaniu języka specjalistycznego. Neofilolog 42/2. 155-166.

Gajewska E.,Sowa M. 2014. L’exploitation des TICE au service de l’enseignement des langues à objectif spécifique. Studia Romanica Posnaniensia XLI/3. 17-32.

Gajewska E., Sowa M. 2015. Sposoby kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych: od rzeczywistości edukacyjnej do rozwiązań systemowych. Neofilolog 44/2. 233-248.  

Sowa M., Djordjevic S., Komur-Thilloy G. 2015. Enseignement des langues de spécialité en Pologne et en France. Regards croisés. Roczniki Humanistyczne KUL, zeszyt 10, tom LXIII. 135-161.

Sowa M. 2015. Savoir-évaluer, czyli co i jak oceniać w języku obcym. Języki Obce w Szkole. 2/2015. 43-48. http://jows.pl/artykuly/savoir-evaluer-czyli-co-i-jak-oceniac-w-jezyku-obcym

Sowa M. 2015. Specjalizacja nauczycielska na filologii romańskiej a kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego. Linguodidactica XIX. 239-254.

Sowa M. 2016. Le français à des fins professionnelles: entre le langagier et le professionnel. Studia romanistica (Ostrava, République tchèque, ISSN 1803-6406, ERIH PLUS). Vol. 16, N°1/2016. 43-56.

Sowa M. 2016. Nomenklatura na usługach glottodydaktyki. Koncepcje nauczania języka francuskiego dla potrzeb zawodowych. Języki Obce w Szkole 3/2016. 4-11. http://jows.pl/artykuly/nomenklatura-na-uslugach-glottodydaktyki-koncepcje-nauczania-jezyka-francuskiego-dla-potrze

Sowa M. 2016. Planowanie kursu języka specjalistycznego: problemy i wyzwania metodyczne przyszłych nauczycieli języka francuskiego dla potrzeb zawodowych. Lingwistyka Stosowana 19, 4/2016. 119-135.  http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/0/Lingwistyka+Stosowana+19.pdf

Sowa M. 2016. La formation des formateurs FLE face à la professionnalisation du travail. Synergies Chine 11. 137-147. (ISSN 1776-2669, ISSN on-line 2260-6483).

Sowa M. 2016. Nauczyciel języka specjalistycznego: pomiędzy standardami kształcenia a rzeczywistością zawodową. Języki Obce w Szkole 4/2016. 12-17. http://jows.pl/artykuly/nauczyciel-jezyka-specjalistycznego-pomiedzy-standardami-ksztalcenia-rzeczywistoscia-zawodo

Sowa M. 2017. Agir pour enseigner. Quel rôle peut jouer la perspective actionnelle dans la formation des enseignants de FOS ? Points Communs Recherche en didactique des langues sur objectif(s) spécifique(s) 4.  24-42. https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2017/09/Points-Communs_Septembre_2017_n4.pdf

Sowa M., Krajka J. 2017. Teacher Autonomy in Languages for Specific Purposes – Reflections on LSP Teacher Development Process. Lingwistyka Stosowana 22, 2/2017. 65-84. http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/0/Lingwistyka+Stosowana+22.pdf

Sowa M. 2017. Pierwsze słówka… Nauka leksyki na poziomie A1/A2 dla potrzeb komunikacji zawodowej. Języki Obce w Szkole 3/2017. 14-19.   http://jows.pl/artykuly/pierwsze-slowka…-nauka-leksyki-na-poziomie-a1a2-dla-potrzeb-komunikacji-zawodowej

Sowa M. 2017. Analyse des besoins au service de l’enseignement des langues de spécialité. Défis et pièges diagnostiques. Acta Philologica 50. 127-137.

Sowa M., Komur-Thilloy G., Musinova T., 2018. From Linguistic Aspects to Designing Course of (French) Language for Specific Purposes. Modern Journal of Language Teaching Methodsvol. 8, Issue 6. 172-182. http://mjltm.org/files/cd_papers/r_1000433_180619104758.pdf

Sowa M. 2018. Pozyskiwanie danych na potrzeby nauczania języków specjalistycznych. Wyzwania językowo-metodyczne. Języki Obce w Szkole2/2018. 5-9. 

Sowa M. 2018. Rzetelność źródeł informacji a trafność treści nauczania w planowaniu kursu języka obcego dla potrzeb zawodowych. Applied Linguistics Papers 25/3. 121-134. http://alp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/315/2018/11/ALP-25_3-9-Magdalena-SOWA.pdf

Sowa M. 2019. Défis méthodologiques de la programmation des cours en langues sur objectifs spécifiques. Glottodidactica 46/1. 145-156. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/19446/19243 

Sowa M. 2020. La tâche pédagogique au service du développement des savoir-faire langagiers et professionnels. Exemple de français des affaires. Glottodidactica47/1. 161-176. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/23267/21874 

Sowa M. 2020. Gramatyka jako element treści nauczania języków obcych dla potrzeb zawodowych. Języki Obce w Szkole3/2020. 93-101. http://jows.pl/artykuly/gramatyka-jako-element-tresci-nauczania-jezykow-obcych-dla-potrzeb-zawodowych 

Sowa M., Kic-Drgas J. 2021. La médiation au service de la construction du sens dans l’enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère. XLinguae 4. 264-281. DOI : 10.18355/XL.2021.14.04.18

Sowa M. 2022. Rendre une LSP enseignable. La transposition externe des savoirs à enseigner en français de spécialité dans les établissements professionnels du secondaire en Pologne. Lidil Revue de linguistique et de didactique des langues 65 [on line]. http://journals.openedition.org/lidil/10248

Sowa M. 2022. Le lexique transdisciplinaire des écrits scientifiques dans les mémoires de diplôme des étudiants polonophones de français. Studia Romanica Posnaniensia 49/2. 57-71. DOI: 10.14746/strop.2022.492.005

Rozdziały w monografiach (wybrane)

Gajewska E., Sowa M. 2012. „Nauczanie JO dla potrzeb zawodowych: terminologia a kształtowanie się dziedziny” in: Jodłowiec M., Tereszkiewicz A. (red.) Dydaktyka języka obcego w okresie przemian. Kraków: Tertium. 77-86 (współautor E. Gajewska).

Sowa M. 2013. „10 lat minęło…, o wpływie ESOKJ na dyskurs edukacyjny w polskiej klasie językowej” in: Pawlak M. (red.). Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego.115-138.

Sowa M. 2014. „Wyznaczniki sukcesu w uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych” in: Karpeta-Peć B., Kucharczyk R., Smuk M., Torenc M. (red.) Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce. Warszawa. 311-324 (współautor E. Gajewska).

Sowa M. 2014. « Principes méthodologiques de la didactique du français sur objectifs spécifiques » in: Sowa M. (red.) (2014). Enseigner le français sur objectifs spécifiques: de la théorie à la pratique. 2014. Lublin: Werset. 12-41.

Sowa M. 2015. „Ewolucja programu kształcenia na filologii romańskiej w świetle wyzwań rynku pracy i Krajowych Ram Kwalifikacji” in: M. Srebro, E. Typek, L. Zielińska (red.) Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych. Kraków. 111-122.

Sowa M. 2015. „Le bon usage du français au service des tâches professionnelles » in: Kucharczyk R., Smuk M. (red.) Redéfinir la compétence linguistique en classe de langue. Hommage à Ludomir Przestaszewski.Warszawa. 93-108.

Sowa M. 2016. « Paysage éducatif en mouvement : les défis politiques et didactiques de l’enseignement des langues de spécialité en Pologne » in : G. Komur-Thilloy, U. Paprocka-Piotrowska (dirs) Education plurilingue : contexte, représentations, pratiques, coll. « Université », Série Sciences du langage. Paris: Orizons. 323-334.

Sowa M. 2016. „Nauczyciel języka czy nauczyciel zawodu? Kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego” in: J. Łącka-Badura (red.) Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce. Katowice. 139-156.

Sowa M. 2017. « De l’analyse des besoins à la conception des formations professionnalisantes en FLE ». In B. Pavelin Lesic (dir.) Francontraste 3 : Structuration, langage et au-delà. Activité Traduisante, Enseignement du FLE, Études littéraires. Éditions CIPA : Mons. 185-195.

Sowa M. 2018. « Former les enseignants de langue de spécialité : enjeux, compétences, outils ». In J. Cholewa, M. Kamecka, U. Kochanowska (red.) Nauczyciel Język Kultura. Białystok: Prymat. 35-46. 

Sowa M. 2019. « Professionnel de langue et besoins d’apprentissage : enjeux actuels de la formation des professeurs de langues de spécialité ». In O. Mentz & H.-P. Burth (Hrsg.): Border Studies. Concepts, Positions and Perspectives in Europe. Conceptions, positions et perspectives en Europe. Konzepte, Positionen und Perspektiven in Europa. Wien/Zürich: LIT-Verlag. Vol. 9. 235-258. 

Sowa M. 2020. « Le mystère de la langue disparue. Y a-t-il de la place pour le français dans l’enseignement professionnel en Pologne ? ». In F. Kakoyianni-Doa, M. Monville-Burston, S. Papadina-Sophocleous, F. Valetopoulos (dir.) Langues moins Diffusées et moins Enseignées (MoDiMEs) / Less Widely Used and Less Taught Languages. Langues enseignées, mangues des apprenants/ Language learners’ L1s and languages taught as L2s. Bruxelles : Peter Lang. Col. Études contrastives Vol. 14. 51-66. 

Gajewska E., Sowa M. 2020. « Czego spodziewać się po pracowniku z certyfikatem z języka biznesowego, czyli o kłopotach z testowaniem umiejętności językowych w kontekście zawodowym ». In A. Dąbrowski, R. Kucharczyk, A. Leńko-Szymańska, J. Sujecka-Zając (red.) Kompetencje XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej/Competence for the 21st Century: Certification of Language Proficiency. Warszawa: Wydawnictwo UW. 203-215.

Sowa M. 2022. Potrzeby nauczycieli języków obcych specjalistycznych względem przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego. Próba diagnozy. In J. Kic-Drgas i J. Woźniak (red.) Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 30-55. (tekst dostępny także w języku angielskim: The needs of LSP teachers in the preparation and implementation of the didactic proces. An attempt at diagnosis. In J. Kic-Drgas i J. Woźniak (eds) Perspectives  on Educating LSP Teachers in Poland. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 30-54).

Sowa M. 2022. L’urgence de l’innovation dans la formation des formateurs FOS en Pologne : de l’analyse des besoins des enseignants à la révision des programmes universitaires. In J.-M. Mangiante et Ch. Parpette (dir.) Le FOS aujourd’hui. État de la recherche en Français sur Objectif Spécifique. Bruxelles : Peter Lang. 501-521.

 

Sowa M. 2022. Rendre une LSP enseignable. La transposition externe des savoirs à enseigner en français de spécialité dans les établissements professionnels du secondaire en Pologne. Lidil Revue de linguistique et de didactique des langues 65 [on line]. http://journals.openedition.org/lidil/10248

Sowa M. 2022. Le lexique transdisciplinaire des écrits scientifiques dans les mémoires de diplôme des étudiants polonophones de français. Studia Romanica Posnaniensia 49/2. 57-71. DOI: 10.14746/strop.2022.492.005