Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH
Telefon
+48 (81) 537 55 50
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
katedrachf.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Czwartek, 12-14, pok. 132, Duża Chemia

O sobie

Wykształcenie:

Magisterium: 1976 – Wydział Mat-Fiz-Chem UMCS, praca magisterska pt. Flotacja jonów mieszaniną kolektora z niejonową substancją. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Waksmundzki.

Doktorat: 1985 –Wydział Mat-Fiz-Chem UMCS, praca doktorska pt.Badania zmian energetycznych powierzchni niektórych minerałów w aspekcie ich flotowalności. Promotor: prof. dr hab. Emil Chibowski.

Habilitacja: 1998 – Wydział Chemii UMCS. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Chemii UMCS w Lublinie na podstawie rozprawy pt. Problemy wyznaczania swobodnej energii powierzchniowej i jej rola w opisie zjawisk międzyfazowych.

Tytuł profesora: 2009

Profesor zwyczajny: 2012 

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego


Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

Zjawiska międzyfazowe; zwilżanie, rozpływanie, adhezja.

Swobodna energia powierzchniowa ciał stałych i eksperymentalne metody jej wyznaczania.

Powierzchnie super-hydrofobowe, ich otrzymywanie i charakterystyka.

Fizykochemiczne właściwości układów zdyspergowanych i ich stabilność.

Wpływ pola magnetycznego na właściwości wody, roztworów i układów zdyspergowanych.

Struktura i właściwości modelowych warstewek lipidowych.

Szkło i jego modyfikacja.

Wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej do modyfikacji polimerów i innych cial stałych.

Wybrane artykuły naukowe:

  1. E. Chibowski, L. Holysz, Use of the Washburn equation for surface free energy determination. Langmuir 8 (1992) 710–716.
  2. L. Holysz, E. Chibowski, Surface free energy components of a-alumina from thin-layer wicking. Langmuir 8 (1992) 717–721.
  3. H. Radelczuk, L. Hołysz, E. Chibowski, Comparison of the Lifshitz-van der Waals/acid base and contact angle hysteresis approaches to determination of the solid surface free energy, J. Adhesion Sci. Technol. 16 (2002) 1547–1568.
  4. L. Hołysz, A. Szcześ, E. Chibowski, Effects of a static magnetic field on water and electrolyte solutions, J. Colloid Interface Sci. 316 (2007) 996–1002.
  5. M. Gołąbek, L. Hołysz, Changes in wetting and energetic properties of glass caused by deposition of different lipid layers, Appl. Surf. Sci. 256 (2010) 5463–5469.
  6. E. Chibowski, M. Jurak, L. Holysz, Preparation, investigation techniques and surface free energy of solid supported phospholopid layers, in The Encyclopedia of Surface and Colloid Science, Taylor & Francis Group,Second Edition (2012) 1–22.
  7. E. Chibowski, M. Jurak, L. Hołysz, A. Szcześ, Wetting properties of model biological membranes. Curr. Opinion Colloid Interface Sci. 19 (2014) 368–380.
  8. M. Jurak, M. Gołąbek, L. Hołysz, E. Chibowski, Properties of Langmuir and solid supported lipids films with sphingomyelin. Adv. Colloid Interface Sci. 222 (2015) 385–397.
  9. E. Chibowski, L. Hołysz, A. Szcześ. Application of thin-layer wicking method for surface free energy determination. Surface Innovations 5 (2017) 9–20.
  10. E. Chibowski, L. Hołysz, A. Szcześ. Wettability of powders. In Adhesion in Pharmaceutical, Biomedical and Dental Fields. Ed. By K.L. Mittal and F.M. Etzler. Scrivener Publishing, John Wiley@sons (2017) 23–52.