Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agnieszka Gozdek

dr hab. Agnieszka Gozdek
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
81 5372650
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


KONSULTACJE  W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023:


 


PONIEDZIAŁKI 9.00 - 10.00 MS TEAMS


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aFGF4v4xTRQB9pcNQjctdKM20_r3qANSzEwRBuuuP8xM1%40thread.tacv2/1677497857600?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22fbe4c01c-793d-417b-be60-7d11ef172c9c%22%7d 


WTORKI 14.00 - 15.00 gab. 405 NH


BARDZO PROSZĘ O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT MAILOWY.


 


 


 


 


 

O sobie

Pracownik UMCS od 1996r. W r. 2004 uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Topika mityczna. Figury miejsca w twórczości Fiodora Sołoguba" (promotor — prof. dr hab. Maria Cymborska-Leboda). W r. 2017 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej. 

Specjalność naukowa — literaturoznawstwo

Dziedziny badań:
- literatura rosyjska przełomu XIX i XX w. oraz jej związki z tradycją mitologiczną i mitopoetycką
- mit i figury kobiecości w poezji dekadentów rosyjskich

- twórczość Lidii Zinowjewej-Annibał

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:


historia literatury rosyjskiej
analiza dzieła literackiego

wstęp do literaturoznawstwa

historia i teoria dramatu z elementami teatrologii

teoria literatury

praktyczna nauka języka rosyjskiego

zajęcia fakultatywne:

   - Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność  
   - Mitotwórczość w życiu i w dziele symbolistów rosyjskich 
   - Topika mityczna w literaturze symbolizmu rosyjskiego 
   - Czechow i "Afterchekhov". Tradycja czechowowska w dramacie rosyjskim XX-XXI wieku

   - Eros i Tanatos w małej prozie Fiodora Sołoguba

   - Dziecko jako bohater rosyjskiej prozy początku XX wieku
seminarium licencjackie

seminarium magisterskie

 

 


Działalność naukowa

Publikacje:

 

Monografie:

 • Topika mityczna. Figury miejsca w twórczości Fiodora Sołoguba, Lublin 2006, ss. 207.
 • Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją, Lublin 2017, ss. 219.

 

 Redakcja monografii:

 • Kobieta i/jako Inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXIw. (w kontekście europejskim), pod red. M. Cymborskiej-Lebody i A. Gozdek, Lublin 2008, ss. 330.
 • "Życie serca". Duch - dusza - ciało i relacja ja-Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej przełomu XX i XX wieku, po red. M. Cymborskiej-Lebody, A. Gozdek i in., Lublin 2012, ss. 487.

 

Artykuły naukowe:

 • Mit i tragedia w twórczości S. Wyspiańskiego, F. Sołoguba, I. Annienskiego i W. Briusowa, „Przegląd Rusycystyczny” 1997, z. 1-2, s. 57-66;
 • Mit raju w twórczości Fiodora Sołoguba, w: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. E. Biernat i T. Bogdanowicza, Gdańsk 1999, s. 60-67;
 • „Играет солнце на восходе / Земной предсказывая рай...”. К интерпретации мотива игры в творчестве Федора Сологуба, в:  «Юрьевские чтения». Материалы междисциплинарной конференции молодых филологов, вып. 1, под ред. И. В. Мурина, Санкт-Петербург 1999, с. 111-116;
 • Topos świata podziemnego i jego mitologiczna semantyka w twórczości Fiodora Sołoguba, „Slavia Orientalis” 2000, nr 3, s. 387-406;
 • Топос подземного мира и его мифологическая семантика в Даре мудрых пчел Федора Сологуба, w: Dramatrosyjski. Klasyka i współczesność, pod red. H. Mazurek, Katowice 2000, s. 43-52;
 • Топос подземного мира и его мифологическая семантика в творчестве Федора Сологуба, в: StudiaSlavica. Сборник научных трудов молодых филологов II, состав. A. Меймре, Таллин 2001, с. 86-95;
 • „Играет солнце на восходе / Земной предсказывая рай...”. Pojęcie i semantyka gry w twórczości Fiodora Sołoguba, „Studia Rossica XI”, pod red. W. Skrundy i W. Zmarzer, Warszawa 2000, s. 123-132;
 • W poszukiwaniu ego. Topos labiryntu a schemat inicjacji w twórczości Fiodora Sołoguba, w: "Rossica Lublinensia" 2. Literatura. Mit. Sacrum. Kultura, pod red. M. Cymborskiej-Lebody i W. Kowalczyka, Lublin 2002, s. 43-60;
 • Topos labiryntu w twórczości Fiodora Sołoguba, w: "Rossica Lublinensia" 3. Literatura. Mit. Sacrum. Kultura, pod red. M. Cymborskiej-Lebody, Lublin 2005, s. 83-96;
 • Лабиринт и Ариадна: женский персонаж в лирике Федора Сологуба, в: Художественный текст: восприятие, анализ, интерпретация, под ред. В. Гудонене и др., Вильнюс 2006, с. 214-219;
 • Миф и фигуры женственности в лирике Федора Сологуба, w: Kobietai/jakoInny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXIw. (w kontekście europejskim), pod red. M. Cymborskiej-Lebody i A. Gozdek, Lublin 2008, s. 71-79;
 • Женские мифологические образы в поэзии Валерия Брюсова  1900-х годов: АфродитаRossicaOlomucensia XLVIII, red. O. Richterem, J. Gregor, Olomouc 2009, s. 357-360;
 • Wizerunek i symboliczny wymiar cielesności kobiecej w poezji Walerija Briusowa. Ciało kobiety mitycznej, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Ciało, pod red. A Matusiak i in., Wrocław 2011, s. 309-316;
 • Поэзия русских декадентов как голос в диалоге с античностью. Стихотворение Валерия Брюсова "В публичном доме", "Slavia Orientalis" 2012, tom LXI, nr 3, s. 309-319;
 • Афродита — олицетворение созидающей силы любви. Стихотворение Федора Сологуба "Не иссякли творческие силы...", "Русская литература" 2013, нр 4, с. 90-95;
 • Wizerunki kobiet mitycznych w poezji Walerija Briusowa: Afrodyta, w: Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, B. Pudełko, K. Wysoczańska-Pająk, Opole 2014, s. 303-312.
 •  Мифопоэтическая традиция в поэзии Валерия Брюсова.  Мифические героини как олицетворения страсти: Ариадна и Афродита, в: Брюсовские чтения 2013 года, ред. коллегия: Г. Р. Гаспарян и др., Ереван 2014, сс. 86-99. + wersja elektroniczna
 • Afrodyta i Ariadna. Miłość a samotność w poezji Walerija Briusowa , “Slavia Orientalis“ 2015, nr 4, s. 711-727.
 • К проблеме: Брюсов и традиция. Мифопоэтический образ Клеопатры в поэме "Египетские ночи" в: Брюсовские чтения 2016 года, ред. Г. Р. Гаспарян и др., Ереван 2017, с. 159-177.
 • Мотив стихий в стихотворениях В. Я. Брюсова о мифических волшебницах и прорицательницах, в: Брюсовские чтения 2018 года, ред. Н. М. Хачатрян и др., Ереван 2018, с. 48-60.
 • Antropologiczny aspekt pisarstwa Lidii Zinowjewej-Annibał. Obraz kobiety w dramacie Кольца, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2019, t. 19, s. 49-62.
 • Lidia Zinowjewa-Annibał i Fiodor Dostojewski: echa Idioty w dramacie Obrączki (wybrane aspekty), "Slavia Orientalis" 2022, nr 2, s. 277-292.

Recenzje:

 • Н. Н. Евреинов, ОТКРОВЕНИЕ ИСКУССТВА, издание подготовила Клаудиа Пьералли, Санкт-Петербург, Изд. дом «Мир», 2012, сс. 776, “Slavia Orientalis“ 2015, nr 1, ss. 150-152. 

 Inne:

 • Dr Wacław Maciejewski (1945-1998). Wspomnienie, "Lublin. Kultura i społeczeństwo" 2013, nr 3(52), s. 49.