Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Renata Gozdecka

dr Renata Gozdecka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI INSTRUMENTALNEJ I TEORII MUZYKI
Telefon
+48 600 495 796
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23 odbywają sie w Instytucie Muzyki we wtorki w godzinach 12.00- 13.00 oraz w środy o godzinie 13.15-14.15 w sali 106.


 

O sobie

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS (kierunek wychowanie muzyczne - 1990). Pracę zawodową na Uczelni rozpoczęła jako asystent stażysta (1989), następnie zatrudniona została w charakterze asystenta (1990-1998), adiunkta (1998-2004), a od 2004 roku na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. Aktualnie od X 2021 roku zatrudniona na stanowisku profesora UMCS. Pracę doktorską obroniła w grudniu 1998 roku (promotor prof. dr hab. Zofia Ludkiewicz, recenzent prof. dr hab. Maria Przychodzińska) w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Poza pracą na Uczelni pełniła przez szereg lat funkcję eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych
i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zaś aktualnie jest rzeczoznawcą dopuszczającym podręczniki i programy szkolne w zakresie przedmiotu muzyka do użytku szkolnego (mianowanie przez Ministra Edukacji Narodowej w 2008 roku). W latach 2002 do 2006 roku była członkiem redakcji ogólnopolskiego czasopisma dla nauczycieli muzyki „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, z czego ostatnie dwa lata na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego. W latach 2004-2017 pełniła funkcję koordynatora Lubelskiego Festiwalu Nauki z ramienia Instytutu Muzyki.

W 2007 roku kierowała Studiami Podyplomowymi EFS w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu (muzyka).

W latach 2010 do 2014 była kierownikiem merytorycznym w projekcie unijnym Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie
i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS
(priorytet III, działanie 3.3).

Od roku 2012 była członkiem Komitetu Redakcyjnego Sekcji Annales Artes UMCS, w latach 2014-2019 pełniła funkcję sekretarza tego czasopisma.

W październiku 2015 otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opracowanie nowatorskiego programu kompleksowych działań edukacyjnych oraz kierowanie realizacją innowacyjnych zajęć kształcących kompetencje dydaktyczne w zakresie edukacji artystycznej.

Zajęcia dydaktyczne na UMCS prowadzi w ramach przedmiotów z zakresu dydaktyki muzycznej (m.in. Metodyka edukacji muzycznej, Projektowanie dydaktyczne, Syntezy i integracja sztuk, Seminarium magisterskie i licencjackie, praktyki pedgogiczne i przedmiotowo-metodyczne oraz w Instytucie Sztuk Pięknych prowadzi przedmiot Integracja sztuk).

Czynnie uczestniczy w pracach na rzecz Uczelni, w latach 2009-2012 oraz 2012-2016 była członkiem Senatu UMCS, od wielu lat jest członkiem Rady Instytutu Muzyki oraz Rady Wydziału Artystycznego. W roku 2004 odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2010 roku Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, w 2018 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi (postanowieniem Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej) oraz w 2014 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej (nadanie przez Ministra Edukacji Narodowej).

Dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt artykułów, doniesień badawczych, recenzji, w tym ponad dwudziestu recenzji wydawniczych (podręczniki szkolne), publikacje artykułów w punktowanych czasopismach naukowych, redakcja trzech prac zbiorowych, rozdziały w monografiach oraz liczne publikacje z zakresu powszechnej edukacji muzycznej i artykuły popularyzatorskie. Obszar zainteresowań naukowych skoncentrowany jest wokół szeroko pojętej problematyki powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. 


Działalność naukowa

Najważniejsze PUBLIKACJE:

ARTYKUŁY:

 

R. Gozdecka, Aktywna percepcja muzyki. Wybrane utwory współczesnych kompozytorów w opracowaniu na szkolne instrumenty perkusyjne, „Wychowanie Muzyczne” 2020 nr 3, ss. 16-32

 R. Gozdecka, Dydaktyka uniwersytecka profesor Marii Przychodzińskiej – obszary wybrane, „Wychowanie Muzyczne” 2020 nr 1, ss. 39-50

 R. Gozdecka, Miejsca ojczyste w muzyce kompozytorów hiszpańskich XIX-XX wieku. Propozycja dydaktyczna [w:] Annales Universittas Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L Artes UMCS Lublin, vol. XVI, 2018

R. Gozdecka, Fado - głos Portugalii [w:] Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L Artes UMCS Lublin, vol. XVI, 2018

R. Gozdecka, Trzy wiersze Jacka Kaczmarskiego inspirowane malarstwem polskim. Z muzyką Zbigniewa Łapińskiego i Przemysława Gintrowskiego [w:] Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L Artes UMCS Lublin,  Vol. XV, 1

 

R. Gozdecka, Dydaktyka uniwersytecka Beaty Dąbrowskiej. Przywołania chwil minionych,

Annales UniversitatisMariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes, Tom: XIV Zeszyt: 2, 2016

U. Bobryk, R. Gozdecka, T. Jasiński, Niedokończony koncert dla Lublina. Wspomnienie o Beacie Dąbrowskiej (1960-2016), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes, Tom: XIV, Zeszyt: 2, 2016

R. Gozdecka, Obraz wojny i holocaustu w muzyce i sztuce. Szkic do edukacji interdyscyplinarnej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes,  Tom: XII Zeszyt: 2, 2014

R. Gozdecka, Obraz żywiołu wody w muzyce i sztukach plastycznych. Przyczynek do edukacji interdyscyplinarnej,  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes, Tom: X, Zeszyt: 1, 2012

R. Gozdecka, Miasto w muzyce i sztukach plastycznych. Jerozolima – Paryż – Nowy Jork. Głos edukacji interdyscyplinarnej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes, Tom: X, Zeszyt: 2, 2012

R. Gozdecka, Karol Szymanowski. Projekt edukacyjny dla gimnazjum, „Wychowanie Muzyczne” 1/2014

M. Drzewiński, R. Gozdecka, Chopinowi Duda Gracz, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes, Tom: VII, Zeszyt: 1, 2009

R. Gozdecka, Dziedzictwo chopinowskie we współczesnej edukacji polskiej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes, Tom: VII, Zeszyt: 1, 2009

 R. Gozdecka, The Implementation of Batia Strauss's Method of Active Listening to Music with Didactic and Therapeutic Aims during Music Classes in Polish Public Schools, The Review of Disability Studies: An International Journal, Vol. IV/1, University of Hawaii at Manowa, Honolulu, Hawaii, U.S.A. 2008

R. Gozdecka, Nicolas Cook, Muzyka, tłum. M. Łuczak [recenzja], Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes Tom: Vol. I Zeszyt: 2, Lublin, 2003

 MONOGRAFIE:

Wieloaspektowe działania muzyczne we współczesnej rzeczywistości kulturowej, red. R. Gozdecka,  UMCS Lublin  2014

Profesjonalizm w edukacji muzycznej. Propozycje dla zmieniającej się szkoły, o UMCS, red. R.Gozdecka, A. Weiner, UMCS Lublin, 2013

Współczesne oblicza edukacji muzycznej, red. R. Gozdecka, M. Grusiewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008

K. Lewandowska, R. Gozdecka, W akademii muzyki, Grupa Edukacyjna S. A. Kielce 2008

 ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 

R. Gozdecka, Piosenki Jacka Kaczmarskiego inspirowane malarstwem Piotra Bruegla Starszego.

Szkic do edukacji interdyscyplinarnej [w:] Non omnis moriar. Na tropach piekna, redB. Pazur, UMCS, Lublin 2017.

R. Gozdecka, J. Faliszewska-Beau,  Melanż w sztuce - edukacyjna interpretacja wybranych dzieł, [w:] Wieloaspektowe działania muzyczne we współczesnej rzeczywistości kulturowej, red. R. Gozdecka, UMCS Lublin, 2014

R. Gozdecka, Innowacyjne działania metodyczne w nauczaniu muzyki, [w:] Profesjonalizm w edukacji muzycznej. Propozycje dla zmieniającej się szkoły, red. R. Gozdecka, A. Weiner, UMCS Lublin 2013.

R. Gozdecka, A. Bernatek, Praktyczna realizacja założeń metody aktywnego słuchania muzyki, [w:] Profesjonalizm w edukacji muzycznej. Propozycje dla zmieniającej się szkoły, red. R. Gozdecka, A. Weiner, UMCS Lublin 2013.

R. Gozdecka, Aktywność ucznia w zakresie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej w świetle podręczników "Razem w szkole" i nowej podstawy programowej, [w:] Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej, red. A. Weiner, A. Boguszewska, UMCS Lublin, 2013

R. Gozdecka, Profesjonalizm w edukacji – nowy program praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS, [w:] Zadania edukacji artystycznej w XXI wieku, red. Z. Rondomańska, Olsztyn 2012

R. Gozdecka, Idea integracji sztuk we współczesnej edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej [w:] Edukacja artystyczna jako twórcza. Perspektywy-dylematy-inspiracje, red. M. Kołodziejski, M. Szymańska, Płock 2011

R. Gozdecka, Dziedzictwo chopinowskie we współczesnej edukacji polskiej, [w:] Tryptyk dla Fryderyka. Scientia – Musica – Ars, red. T. Jasiński, UMCS Lublin 2010

R. Gozdecka, Nowoczesne rozwiązania edukacyjne a tradycyjne nauczanie muzyki, [w:] Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego. Pedagogiczne rozważania i doświadczenia, Łódź2009

R. Gozdecka, "Na wyżynach mych samotnych szańców stoję..." - Karol Szymanowski, twórca wybitny i niedoceniany, [w:] Karol Szymanowski – edukacyjne  inspiracje. Metoda projektu, red. A. Weiner, UMCS Lublin 2008

R. Gozdecka, Karol Szymanowski – twórca tradycyjny i awangardowy, wybitny i nieznany, [w:] Karol Szymanowski - edukacyjne inspiracje. Metoda projektu, red. A. Weiner, UMCS Lublin 2008

R. Gozdecka, Profesjonalizm nauczycieli muzyki w kontekście tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania,   [w:] Współczesne oblicza edukacji muzycznej, red. R. Gozdecka, M. Grusiewicz, UMCS Lublin 2008

R. Gozdecka, Wojna i pokój w treściach kształcenia muzycznego w szkolnictwie powszechnym, [w:] Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej, red. J. Chaciński, Słupsk 2007

R. Gozdecka, Edukacja muzyczna w świetle oczekiwań szkoły powszechnej, [w:] Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycje, współczesność, red. L. Markiewicz,  Katowice 2006

R. Gozdecka, Muzyka kultur pozaeuropejskich w treściach powszechnej edukacji muzycznej w Polsce, [w:] Międzykulturowe konteksty edukacji muzycznej, red. J. Chaciński, Słupsk 2005

R. Gozdecka, Muzyka artystyczna na tle przemian edukacyjnych, [w:] Nowe trendy w edukacji muzycznej, red. A. Białkowski, Lublin 2005

R. Gozdecka, Sztuka we współczesnym pejzażu edukacyjnym, [w:] Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych, red. L. Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra 2002

 R. Gozdecka, Kształcenie nauczycieli muzyki. Stan badań a potrzeby wyznaczone rozwojem rynku pracy, [w:] Bliżej muzyki, bliżej człowieka, red. A. Białkowski, B. Smoleńska-Zielińska, Lublin 2002

 R. Gozdecka, Sylwetka absolwenta kierunku edukacja artystyczna na tle współczesnej edukacji estetycznej [w:] Problemy współczesnej edukacji muzycznej, red. A. Białkowski, Lublin 2002

R. Gozdecka, Integracja słuchania muzyki z innymi formami ekspresyjnymi w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Wybrane problemy wczesnej edukacji. Część II. Klasi I-III, red. M. Suświłło, Olsztyn 2000

R. Gozdecka, Studenci kierunku wychowanie muzyczne w toku edukacji uczelnianej,[w:] Powszechna edukacja muzyczna a wyzwania współczesności, red. A. Białkowski, Lublin 2000

R. Gozdecka, Identyfikacja studentów kierunku wychowanie muzyczne z pracą zawodową - raport z badań,[w:] Powszechne wychowanie muzyczne wobec przemian edukacyjnych w Europie,  red. E. Rogalski,  Bydgoszcz 1999