Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Alicja Gontarek

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


W semestrze letnim 2018: piątek 9.30-11.00 i 14.30-16.00.


Pokój 020.


 

O sobie

Adiunkt

2014 - doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Tytuł rozprawy: Żydzi Mińska Mazowieckiego 1918-1939 (promotor: prof. Konrad Zieliński; recenzenci: prof. Anna Landau-Czajka, prof. Henryk Chałupczak)

Zajmuje się dziejami Żydów i Cyganów/Romów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polityki państwowej wobec mniejszości narodowych. Tłumacz jidysz, od 2012 redaktor "Rocznika Mińskomazowieckiego". W latach 2013-2016 stały współpracownik "Kolbojnika. Biuletynu Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Warszawie".  


Działalność naukowa

Dorobek naukowy obejmuje około 30 publikacji naukowych.

 

Monografie   

Żydzi Mińska Mazowieckiego w latach 1918-1939, Lublin 2015, ss. 534.

 

 Wybrane prace według problematyki badawczej:

 

Studia dotyczące problematyki cygańskiej

Klan Kwieków jako przedstawicielstwo cygańskie a obóz sanacyjny w latach 1926-1935 w świetle sanacyjnych i prorządowych dzienników informacyjnych, "Sprawy Narodowościowe", nr 49/2017, s 1-21.

Cyganie w Królestwie Polskim w świetle doniesień "Kurjera Warszawskiego", "Studia Mazowieckie", nr 2/2016, s. 81-108.

Cyganie jako problem społeczny na wsiach Królestwa Polskiego drugiej połowy XIX wieku w świetle prasy dla ludu, "Facta Simonidis", nr 1/2016, s. 125-160. 

Cyganie osiadli w Królestwie Polskim. Próba opisu statystycznego, "Studia Romologica",  nr 9/2016, s. 211-235.

Królowie cygańscy w II Rzeczpospolitej. Wokół dorobku Jerzego Ficowskiego na temat sprawy cygańskiej w okresie międzywojennym, "Annales Universitatis Peadagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitearaia", z. 16/2016 [w druku].

Problematyka cygańska w prasie narodowej w latach 1935-1939 (na przykładzie "Warszawskiego Dziennnika Narodowego"), "Studia Historica Gedanensia", t. 8/2017 [w druku]. 

Борьба с кочевым образом жизни и гонения кочевых цыган в Царстве Польском во второй половине XIX века, „Quaestio Rossica”, 2017 [przyjęty do ruku].

 

 

Studia dotyczące dziejów ludności żydowskiej w Polsce 

Znaczenie i wpływy rodowej izbicko-radzyńskiej dynastii chasydzkiej w środowisku lokalnym i poza nim w XIX i XX wieku, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", t. 6/2009, s. 217-253.

Dlaczego warecki cadyk był skuteczny? Mechanizmy funkcjonowania chasydzkiego sztadlanut w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. IV, cz. I, red. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, Lublin-Siedlce 2011, s. 411-440.

Okólnik departamentu konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 1938 r. w sprawie emigracji żydowskiej, wydany przez Wiktora Tomira Drymmera – źródło do dziejów polityki emigracyjnej II RP, „Almanach. Studia Żydowskie”, 2015, nr 5, s. 145-160.

Polityka sanacji wobec ruchu narodowego w latach 1926-1935 a kwestia współodpowiedzialności obozu rządowego w rozpowszechnianiu idei antysemickich, [w:] Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku, red. K. Zieliński, K. Kijek, Lublin 2016, s. 155-196.

Propaganda antyżydowska w prasie polskiej prawicy a wojna domowa w Hiszpanii (1936-1937), [w:] Żydzi a wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939), red. A. Grabski, Warszawa 2017 [przyjęty do druku].

 

 

Studia dotyczące dziejów Żydów w regionie Mazowsza i Lubelszczyzny

Żydzi, [w:] Ziemia radzyńska 1939-1944, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2010, s. 57-121.

Postawy żydowskich mieszkańców Mińska Mazowieckiego i Kałuszyna wobec wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, "Studia Żydowskie. Almanach", nr 2/2012, s. 63-86. 

Życie społeczno-religijne społeczności zydowskiej Parczewa, [w:] Parczew w dziejach - na królewskim szlaku, red. M. Szumiło, Parczew 2014, s. 233-253.

Pogrom w Łukowie podczas wojny 1920 roku – geneza, przyczyny, przebieg i skutki, [w przygotowaniu]