Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ilona Dąbrowska

dr Ilona Dąbrowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MEDIATYZACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje


 Konsultacje w sesji letniej, pokój 5.57 

5 lipca - 9:30 - 11:00

10 lipca- 9:30 - 11:00

 

Poszę o wcześniejszy kontakt mailowy: ilona.dabrowska@mail.umcs.pl
Kody MS Teams do zajęć w semestrze letnim 2022/2023:

Podstawy grafiki komputerowej: 8wfeiq6
Warsztat postprodukcji filmowej: lb39zr3

Projektowanie kampanii w sm: 2qg3qhi
Infobrokering:
sdndmwc
Edycja i montaż: 4mdp6tg
Montaż obrazu i dźwięku: 6tf8hhn
Technologia produkcji w mediach:
t8qpg9j
 
O sobie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach, zajmuje się mediami społecznościowymi, produkcją medialną, dziennikarstwem internetowym, e-komunikacją oraz jej społecznymi i kulturowymi implikacjami. Adiunkt w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
PhD; social sciences in the field of media sciences, deals with social media, media production, online journalism, e-communication and its social and cultural implications. Assistant professor at the Institute of Social Communication and Media Sciences at the Faculty of Political Science and Journalism at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

Zajęcia prowadzone na kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Produkcja medialna, Społeczeństwo informacyjne oraz Marketing i brokering informacji (studia podyplomowe). Prowadzone przedmioty: Technologia produkcji medialnej, Pracownia audiowizualna, Edycja i montaż, Grafika komputerowa, Infobrokering.
Classes conducted in the following fields: Journalism and Social Communication, Media Production, Digital Society and Marketing and Information Brokerage (postgraduate studies). Courses: Media production technology, Audiovisual studio, Editing and editing, Computer graphics, Infobrokering.
 
Prezeska Międzynarodowego Instytutu Edukacji Medialnej,
Ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
Przewodnicząca Zarządu Lubeblskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
Członkini Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej,
Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej,
Stypendystka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora UMCS,
Laureatka nagród w dziedzinach artystycznych: film i sztuki wizualne,
Wielokrotna uczestniczka projektów Youth in Action.
 
→ President of International Media Education Institute
→ Expert of the National Center for Research and Development,
Chairwoman of the Management Board of the Lubelski Entrepreneurship Incubator,
→ Member of the Polish Society of Media Education,

→ Member of the Polish Society of Social Communication,
Scholarships: Ministry of Science and Higher Education, Mayor of Lublin City, UMCS Rector,
→ Winner of awards in the arts: film and visual arts,
→ Multiply participant of Youth in Action projects.


Działalność naukowa

Publikacje /publications:

Dąbrowska, Ilona, Pacjent zero, Wydawnictwo Międzynarodowy Instytut Edukacji Medialnej, Lublin 2022.

Dabrowska, Ilona, Małek, Arkadiusz, Stan aktualny i marketing elektromobilności w Polsce, W: Inżynieria Transportu, red. Ewa Dębicka, Daniel Pieniak, Lublin 2022, s. 13-31.

Dąbrowska, Ilona. Edukacja zdalna w czasie pandemii - perspektywa rodziców i opiekunów, W: Horyzonty Wychowania, red. Marta Prucnal-Wójcik, nr 20 (54), Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021, s.43-52, DOI: ttps://doi.org/10.35765/hw.2036  

Dąbrowska, Ilona. Internetowy hejt wobec chorych oraz pracowników służby zdrowia w czasach pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, W: Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, red. Marzena Świgoń, nr 17, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2021, s. 89-103. https://doi.org/10.31648/mkks.6410

Dąbrowska, Ilona. Deepfake – nowy wymiar internetowej manipulacji, W: Zarządzanie Mediami, red.Bogusław Nierenberg, t. 8, nr 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 89-101.

Dąbrowska, Ilona. Personalizacja online, [w:] B. Mróz (red.), Bezpieczeństwo konusmentów na rynku tradycyjnym i wirtualnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 151-166.

Dąbrowska, Ilona. Badanie aktywności internautów w mediach społecznościowych, [w:] I. Hofman, D. Kępa – Figura (red.), Współczesne media t.1: Problemy i metody badań nad mediami, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s. 237-246.

Dąbrowska, Ilona. Media społecznościowe w trzecim sektorze, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2019, 288 stron.

„Inno-broker. Teoria i praktyka”, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., Lublin 2015, s. 66-71.

„Politycy w serwisach społecznościowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego” [w:] A. Łukasik-Turecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s.

„Polscy politycy w serwisach społecznościowych”, Lublin, [w:] M. Adamik-Szysiak (red.), Media i polityka. Relacje i współzależności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s.

„Szafiarki – blogerki, stylistki, celebrytki” [w:] M. Pataj (red.), (Nie) obecność kobiet w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 96-107.

„Potęga klikania. Media społecznościowe w kontekście konwergencji mediów”, [w:] D. Rott, M. Kaczmarczyk (red.), Problemy konwergencji mediów, Wydawnictwo Verbum, Praga – Sosnowiec 2013, s. 263-274.

„Celebryta osobowość, autorytet we współczesnych polskich programach telewizyjnych” [w:] I. Hofman, D. Kępa – Figura (red.), Współczesne media. Język mediów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s.

„Zarządzanie mediami w dobie konwergencji”  [w:] D. Rott, M. Kaczmarczyk (red.) Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji, Wydawnictwo AWR Edytor, Praga – Sosnowiec 2012, s. 111-120.

„O animatorach i menedżerach kultury” [w:] J. Leska – Ślęzak (red.), Cywilizacja i polityka, tom 9, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 380-387.