Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Krzysztof Grabczuk

dr Krzysztof Grabczuk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa – godz. 9:30 - 11:00


Konsultacje odbywają się w sali nr 107. 

O sobie

Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Zainteresowania badawcze: 

- polityka regionalna 

- socjologia rozwoju

- zarządzanie strategiczne

- fundusze europejskie 

- socjologia życia publicznego

- socjologia gospodarki

- socjologia finansów i biznesu

 

Zajęcia dydaktyczne: 

- Ekonomia w politykach publicznych 

- Elementy dyplomacji 

- Finanse publiczne 

- Wiedza o gospodarce narodowej 

- Zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczych 

- Zarządzanie strategiczne 

 


Działalność naukowa

Książki:

 • Grabczuk K., European Funds and The Social and Economic Crisis, Wydawca Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013
 • Grabczuk K., Szewczak M., 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2010
 • Grabczuk K., Szewczak M.,  Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010
 • Betlej A., Delina R., Gavurová B., Grabczuk K., Huculová E., Kutlu A., Redo M., Senderáková L., Soler U., European dilemmas of the Brexit era, Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto, 2019

Artykuły:

 • Grabczuk K., Betlej A., Impact of BREXIT on European Union Policy.  Scenarios for future or scripts on the end of Network?, [w:] European dilemmas of the Brexit era, Faculty of Organisation Studies, red. Betlej A., Delina R., Gavurová B., Grabczuk K., Huculová E., Kutlu A., Redo M., Senderáková L., Soler U., Novo Mesto 2019
 • Grabczuk K., Betlej A., Innowacyjność i rozwój lokalny w gospodarce sieciowej. Nowe modele wzrostu, [w:] Przedsiębiorstwo w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Główka G., Sobkiecki R., Wydawnictwo KUL, Lublin 2016
 • Grabczuk K., Betlej A., Networks and Regional Development on the example of the Lubelskie Region, [w:] Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Partycki S., Wydawnictwo KUL, Lublin 2014
 • Grabczuk K., Betlej A., Clusters Development in the Lubelskie Region. Towards Networked Growth,[w:] Gospodarka w sieciach relacji, red. Sobiecki R., Wydawnictwo KUL, Lublin 2014
 • Grabczuk K., Betlej A., R+D Cooperation between firms and universities in the Lublin Region,[ w:] European Funds and the Social and Economic Crisis, red. Grabczuk K, Wydawca Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013
 • Grabczuk K., Istota, specyfika i zakres pomocy dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, [w:] Kryzys finansowy – przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012. 
 • Grabczuk K., Europejski Fundusz Społeczny a upowszechnianie kształcenia ustawicznego i zawodowego w województwie lubelskim. [w:] Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 3(29), Zamość 2012
 • Grabczuk K., Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w stymulowaniu rynku pracy w województwie lubelskim, [w:] Rynek pracy a rozwój Polski Wschodniej – na przykładzie województwa lubelskiego, red. A. J. Kukuła, Wydawnictwo WSNS, Lublin 2011
 • Grabczuk K., Fundusze Europejskie szansą na rozwój uczelni wyższych na Lubelszczyźnie, [w:] Społeczeństwo sieci – gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011
 • Grabczuk K., Kawałko B., Roztocze jako potencjał Regionu Lubelskiego – możliwości wsparcia rozwoju z funduszy europejskich,[w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, Lublin 2010
 • Grabczuk K., Samorząd terytorialny a Fundusze Europejskie - nowe doświadczenia i wyzwania, [w:] Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po wstąpieniu do UE, red. Grabczuk K., Szewczak M., Wydawnictwo KUL, Lublin 2010
 • Grabczuk K., Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech – analiza porównawcza, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, red. Grabczuk K., Szewczak M., Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2010
 • Grabczuk K., Kawałko B., Wybrane aspekty polityki wykorzystania Funduszy UE w rozwoju lokalnym i regionalnym w województwie Lubelskim, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, red. Grabczuk K., Szewczak M., Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2010
 • Grabczuk K., Kawałko B., Kształtowanie procesów rozwojowych regionu lubelskiego – kontekst interwencji ZPORR 2004-2006, [w:] Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, nr 3(17)2009, Wydawca Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2009 
 • Grabczuk K., Polityka budżetowa samorządu terytorialnego a zaspokajanie podstawowych potrzeb wspólnoty, [w:] Nowoczesność – Ponowoczesność – Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 
 • Grabczuk K.,Fundusz Phare jako katalizator procesu integracyjnego Polski z Unią Europejską i rozwoju obszarów przygranicznych – doświadczenia Miasta Chełma, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Łuck 2005
 • Grabczuk K., Perspektywy rozwoju lokalnego i regionalnego w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w aspekcie integracji europejskiej, red. Bajor E., Lublin 2005
 • Grabczuk K., Wpływ katolickiej nauki społecznej na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce – Nałęczów, [w:] Religia a Gospodarka, red. Partycki S., Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005
 • Grabczuk K., Przekazywanie zadań publicznych samorządu terytorialnego innym podmiotom na przykładzie miasta Chełma – szanse i zagrożenia, Biała Podlaska 2004
 • Grabczuk K., Gospodarcza rola samorządu na przykładzie Miasta Chełma, [w:] Człowiek a rynek, red. Partycki S., Tom I, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004
 • Grabczuk K., Nowe wyzwania dla gospodarki komunalnej w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Łuck 2004