Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Godlewska

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH I PRAW CZŁOWIEKA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim 2022/23:


czwartki 8.00 - 9.30, pokój A 5.27 (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym)


 


 


 

 

O sobie

 

lata 1999 – 2004 – studia magisterskie na Wydziale Politologii UMCS

lata 2004 – 2008 – stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS

2008 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o

polityce

od 2009 – adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych i Praw Człowieka (do 2019 - Zakład

Praw Człowieka), Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

2021 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych

w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

 

About yourself

1999 – 2004 – Master's studies at the Faculty of Political Science of the Maria Curie-Skłodowska University

2004 - 2008 - doctoral studies at the Faculty of Political Science of the Maria Curie-Skłodowska University

2008 - obtaining a doctoral degree in humanities in the field of sciencepolitics

since 2009 - assistant professor at the Department of Political Systems and Human Rights (until 2019 - Department of Human Rights)

2021 - obtaining the academic degree of doctor habilitated in the field of social sciencesin the discipline of political science and administration

 

 


Działalność naukowa

 

Zainteresowania naukowe

Najważniejszymi zainteresowaniami pozostają ochrona praw mniejszości narodowych i imigrantów w Austrii, relacje polsko – austriackie, polityka etniczna współczesnych państw europejskich, współczesne migracje w Europie oraz szeroko pojęta problematyka ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych.

 

The most important interests are the protection of the rights of national minorities and immigrants in Austria, Polish-Austrian relations, the ethnic policy of modern European countries, modern migrations in Europe and the broadly understood issue of human rights protection, with particular emphasis on the protection of the rights of national and ethnic minorities.

 

Współpraca naukowa

Od 2012 roku - członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Od 2019 roku - członkini Zarządu Oddziału Lubelskiego PTNP

Od 2022 roku - wiceprezes Oddziału Lublin PTNP

Członkini Towarzystwa Polsko – Austriackiego,

Współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych w latach 1982 – 1983, Zarządem Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie, Fundacją „Ruchu Solidarności Rodzin” oraz Fundacją „Europejska Manufaktura Wiedzy”.

 

Konferencje naukowe

Szczegółowy wykaz konferencji – załącznik nr 1.

 

Granty

W latach 2007 – 2008 - realizacja projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – grantu promotorskiego nr N117 023 32/2851.

2013 rok – uczestnictwo w  realizacji Projektu „PWP Badania, innowacje, rozwój”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

2017 rok - uczestnictwo w realizacji projektu „Polsko – włoski program „Wsparcie dla Rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

 

Najważniejsze publikacje naukowe

E. Godlewska, Ochrona praw grup narodowościowych w Republice Austrii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011,

E. Godlewska, National and Ethnic Minorities in Poland in the Opinions of the Advisory Committee of the Council of Europe, „Przegląd Zachodni” nr II/2014, Poznań 2014, s. 65 – 75,

E. Godlewska, Słoweńcy w Karyntii: wybrane zagadnienia, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 54/2017, Toruń 2017, s. 192 – 210,

E. Godlewska, Ekonomiczne aspekty polityki integracyjnej Austrii wobec imigrantów, „Przegląd Europejski”, nr 1, tom 2018, s. 89 – 102,

E. Godlewska, Anti-immigrant rhetoric as an element of public life in Austria - selected aspects, „Annales Uniwersitatis Mariae Curie – Skłodowska” sectio M Balcaniensis Et Carpathiensis, Lublin 2019, s. 23 – 37,

E. Godlewska, „Europa, która chroni” – założenia programowe prezydencji Austrii w Radzie Unii Europejskiej w kontekście kryzysu migracyjnego, (w:) Badania polityczne i

socjologiczne, Tom XVI, Uniwersytet Narodowy w Czerniowcach, 2019, s. 22 – 34,

E. Godlewska, Etniczność, jako element założeń programowych Zielonych – Zielonej Alternatywy w Austrii, Przegląd Zachodni nr 4/2020, Poznań 2020, s. 115 – 128,

E. Godlewska, Polityka etniczna Republiki Austrii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021,

E. Godlewska, Konstytucyjny wymiar ochrony praw mniejszości narodowych w Austrii, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2022, Nr 5 (69), s. 203 – 213.

 

Szczegółowy wykaz publikacji – załącznik nr 2.


Ogłoszenia

 

 

 Załączniki