Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Gil-Kowalczyk

dr Małgorzata Gil-Kowalczyk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
PRACOWNIA TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODÓW
Telefon
81-537-56-74
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://opticalfibers.umcs.pl/start/
Konsultacje

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zapraszam w każdą środę w godzinach 10:00-12:00


Pokój 629

O sobie

październik 2002 – czerwiec 2007: Studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii, Specjalizacja Chemia podstawowa i stosowana. Tytuł pracy magisterskiej „Thermoplastic reinforced Network”.

październik 2007 – wrzesień 2011: Studia doktoranckie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii, Specjalizacja Chemia polimerów. Tytuł pracy doktorskiej: „Badania reakcji fotopolimeryzacji akrylowych pochodnych żywic epoksydowych z N-winylopirolidonem jako rozcieńczalnikiem aktywnym”. Uzyskanie stopnia naukowego doktora w 2013r.

Zatrudnienie:

2011 - 2014: Zatrudnienie w Pracowni Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na stanowisku: samodzielny referent techniczny ds. badawczych. Zatrudnienie w ramach projektu badawczego realizowanego na zlecenie EIT+ w ramach POIG: “Polimerowe Światłowody mikrostrukturalne”.

2014 - 2017: Zatrudnienie w Pracowni Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na stanowisku: asystent naukowo-dydaktyczny.

01.09.2017 - obecnie: Zatrudnienie w Pracowni Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na stanowisku: adiunkt

 

 


Działalność naukowa

Od momentu zatrudnienia w Pracowni Technologii Światłowodów, UMCS moja praca naukowa była ściśle związana z preparatyką oraz fizykochemiczną charakterystyką materiałów polimerowych użytecznych w technologii światłowodów. Wyniki prowadzonych przeze mnie badań wskazują jednoznacznie, że polimerowe materiały stosowane w technologii światłowodów mogą być skutecznie modyfikowane, po odpowiedniej optymalizacji procesu, różnymi substancjami aktywnymi jeszcze na etapie termopolimeryzacji. Otrzymane materiały aktywne mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie np. w nowoczesnych czujnikach detekcji gazów niebezpiecznych. Aby jednak tego dokonać niezbędna jest wnikliwa optymalizacja procesu polimeryzacji jak również analiza właściwości fizykochemicznych otrzymanych materiałów. 

 

Publikacje naukowe ostatnich lat:

1. R. Łyszczek, M. Gil, H. Głuchowska, B. Podkościelna, A. Lipke, P. Mergo, Hybrid materials based on PEGDMA matrix and europium(III) carboxylates -thermal and luminescent investigations, Eur Polym J, 106 (2018) 318-328.
2. R. Piramidowicz, A. Jusza, L. Lipińska, M. Gil, P. Mergo, RE3+:LaALO3 doped luminescent polymer composites, Opt Mater, 10.1016/j.optmat.2018.06.018.
3. M. Gil, B. Podkościelna, B. Gawdzik, A. Bartnicki, W. Podkościelny, G. Demirci, Synthesis and characterization of vinyl derivatives of naphthalene-2,7-diol as a photoluminescent dopant useful in optical materials, Pure Appl Chem, 89 (2017) 111–123.
4. P. Nowicki, M. Gil, P. Mergo, R. Pietrzak, Preparation and physicochemical characterisation of functionalised multi-walled carbon nanotubes, Adsorption, 22 (2016) 481–488.
5. M. Gil, B. Podkościelna, L. Czyzewska, J. Pędzisz, A. Walewski, J. Kopec, W. Podkoscielny, A. Gorgol, P. Mergo, Spectral characteristics of PMMA doped with dimethacrylate derivative of naphthalene-2,7-diol use full in UV sensors, Photonics Lett Pol, 8 (2016) 20-22.

Projekty naukowe realizowane w ciągu ostatnich lat:

1. H2020-ICT-2016-2017 - ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator ACTPHAST 4.0

2. Konkurs polsko-berliński w obszarze fotoniki (NCBiR) - Półprzewodnikowe źródło pojedynczych fotonów do bezpiecznej światłowodowej komunikacji kwantowej w zakresie 1.3µm

3. MAESTRO 8 (NCN) - Spiralne światłowody fotoniczne do zastosowań w metrologii i komunikacji optycznej

4. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe"- TECHMATSTRATEG (NCBiR) -  Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji

5. ICT-04-2018 (H2020) - ACceleraTing Photonics Deployment viA one STop shop Advanced Technology Access for Researchers ACTPHAST 4R

6. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - NLPQT- Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych

7. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Moduły światłowodowe o kształtowanej charakterystyce dyspersyjnej do zastosowań w przestrajalnych źródłach promieniowania optycznego

8. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości

9. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Światłowody dedykowane do bezpiecznego przesyłania danych w systemach transmisyjnych wykorzystujących multipleksację optyczną

10. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych

11.  Premia na horyzoncie (H2020) - Akceleracja innowacji fotonicznych dla MSP: one-stop-shop inkubator

 

Otrzymane nagrody:

2008: Nagroda w kategorii badania własne, zaprezentowane na Wiosennym Zjeździe Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Sulejowie w 2008r. – I miejsce. Tytuł wystąpienia „PhotoDSC”.

2008: Wyróżnienie w kategorii postery, przedstawiony na Wiosennym Zjeździe Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Sulejowie w 2008r. – Tytuł posteru „Światłowody świecące bokiem”.

2015 – Złoty medal z wyróżnieniem podczas 63. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA w Brukseli "Mikrostrukturalne światłowody polimerowe"

2018 – Nagroda Naukowa „Marii Curie” 

 

Stypendia:

2010: „Stypendia naukowe dla doktorantów”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. 

 

Osiągnięcia dydaktyczne:

09.04.2018 - Przyznanie przez Komisję Certyfikacyjną III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” specjalności Technologie fotoniczne i światłowodowe, studia II stopnia, Certyfikatu i Znaku Jakości „Studia z Przyszłością”

Projekt dydaktyczny - 2018 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zintegrowany UMCS – specjalność „Technologie fotoniczne i światłowodowe”

2018/2019 - Przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz skryptów przedmiotów: Materiały optyczne oraz Czujniki Światłowodowe, dla studentów Chemii, Technologie Fotoniczne i Światłowodowe

 

Doświadczenie naukowe zdobyte w Polsce i za granicą:

10.2006 - 02.2007: Program Socrates – Erasmus na Universite de Reims we Francji - projekt naukowy

07.2008: staż na Universite de Reims we Francji - projekt naukowy

2011 - 2014: Lider grupy badawczej SG2.4 Interface materials w ramach Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications (OFSe Sa) COST TD 1001,

2007 - 2013: Uczestnik projektu - People Programme (Marie Curie Actions) of the European Union’s Seventh Framework Programme FP7/2007–2013/under REA, grant agreement no 608382.