Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomisław Giergiel

dr hab. Tomisław Giergiel
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA ARCHIWISTYKI I NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
Telefon
885-34-08-34
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pokój 214 w starym Humaniku


środa 19.20-20.05


 czwartek 10.35-11.20


 

O sobie

Magisterium w UMCS w 1997 (historia), w KUL w 1998 (prawo). Asystent w Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu w 1997-2003. Studia doktoranckie w UMCS 1998-2003. 14 maja 2003 r. obrona pracy doktorskiej Podstawy kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku. Od 2003 adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych UMCS (zmiana nazwy w 2015 r.: Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, następnie Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii). Habilitacja 22 czerwca 2016 r. Współpracownik Komisji Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

2012-2013 – studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków. Od 2016 kierownik Działu Historycznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Pełnomocnik dyrektora muzeum ds. naukowych, kustosz, archiwista zakładowy.

Od 2010 przewodniczący Sekcji Humanistycznej Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. 2014-2017 sekretarz, od 2017 prezes oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Członek-założyciel sandomierskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Honorowy Członek Stowarzyszenia Pamięci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Garbowa, członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Sekcja Historii Botaniki, Kraków).

Opiekun Koła Nauk Pomocniczych Historii.

 


Działalność naukowa

 

Najważniejsze publikacje:

 

Książki:

 1. Symbolika jelenia w polskiej heraldyce rycerskiej, Sandomierz 1998, ss. 71 (Rozprawy Wydziału Humanistycznego Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej, 2).
 2. Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku, Warszawa 2004, Wydawnictwo DiG, ss. 212.
 3. O męczennikach dominikańskich i sandomierskich podczas najazdu tatarskiego na Sandomierz na przełomie lat 1259 i 1260 oraz o ich kulcie, Katalog wystawy w Muzeum Diecezjalnym Domu Długosza Relikwią ziemia jest w nim, Sandomierz 2010.
 4. Zgoda Sandomierska. Zgoda Panów – Zgoda Braci, Katalog wystawy w Muzeum Diecezjalnym Dom Długosza, Sandomierz 2012.
 5. Bazylika Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu, Sandomierz 2014, ss. 235 [z Urszulą Stępień].
 6. Dokument lokacyjny Leszka Czarnego dla Sandomierza z 1286 roku, Sandomierz 2015, ss. 71 [z Robertem Jopem].
 7. Sandomierz w dawnej fotografii z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Sandomierz 2016, ss. 196 [z P. Jamskim, W. Kalwatem i L. Ujazdowską]. 
 8. Świętokrzyskie widoki. Kieleckie i Sandomierskie w dawnej fotografii z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Sandomierz 2016, ss. 240 [z P. Jamskim, W. Kalwatem i L. Ujazdowską]. 
 9. Widoki Ponidzia. Fotografie z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Sandomierz 2017, ss. 212 [z P. Jamskim i W. Kalwatem]. 
 10. 200 lat Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, ss. 100 [z K. Garnuszek i U. Stępień].
 11. 100 fotografii Zawichostu, Zawichost 2018 [z M. Florkiem, P. Jamskim, K. Kędziorą-Palińską, P. Sus-Lutyńską].
 12. Kalendarium dziejów Koprzywnicy, Koprzywnica 2018, ss. 148.
 13. Judaika sandomierskie. Nieobecni – z dziejów społeczności żydowskiej w Sandomierzu, Sandomierz 2020, ss.200 [z K. Gara].

 

Redakcja książek i czasopism:

 1. Archeoturystyka – nowoczesny produkt turystyczny. Sandomierz 2008, ss. 98.
 2. Josephi Szymański Opera minora selecta, Warszawa 2009, Wydawnictwo DiG, ss. 285 [z B. Trelińską].
 3. Mikołaj Gomółka – epoka i dzieło, Sandomierz 2009, ss. 190.
 4. "Pamiętnik Sandomierski", T. IV, 2012, ss. 288 (członek Zespołu Redakcyjnego).
 5. Zawisza Czarny - rycerz najsławniejszy i najdzielniejszy, Warszawa 2012, Wydawnictwo DiG, ss. 230.
 6. Sandomierz – miasto między Wschodem a Zachodem, Sandomierz 2013, ss. 120 [z K. Burkiem]
 7. Twórca polskiego regionalizmu. Nowe badania nad życiem i działalnością Aleksandra Patkowskiego, Sandomierz 2015, ss. 147.
 8. Przestrzeń chrześcijańska w kulturze polskiej. Polska i Puławy „na głównym szlaku duchowych dziejów”. Puławy 2017, ss. 336.
 9. Jan Długosz - w kręgu badań historyków i literaturoznawców, Sandomierz 2017, ss. 264.
 10. Tadeusz Kościuszko - ostatni rycerz czasów nowożytnych, Projekt edukacji historycznej, Sandomierz 2018, ss.80 [z K. Garnuszek].
 11. Sandomierz dwa brzegi - jedno miasto 1938-2018, Sandomierz 2018 [z K. Zioło].
 12. "Dzieje biurokracji”, 2019, tom IX „Biurokracja monarchii”, ss. 274 (członek Kolegium Redakcyjnego).
 13. "Dzieje biurokracji”, 2019, tom X „Biurokracja republiki”, ss. 236 (członek Kolegium Redakcyjnego).
 14. 100 lat sandomierskiej Policji, Dziedzictwo i współczesność, Sandomierz 2019, ss. 152 [z D. Chmielowcem].
 15. "Dzieje biurokracji”, 2020, tom XI „Ziemiaństwo i biurokracja”, ss. 336 (członek Kolegium Redakcyjnego).

 

Edycje źródłowe:

 1. Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu 1675-1784. T. IV: Liber baptisatorum 1757-1776, Wojnicz 2008, cz. 1, ss. 278 [z J. Szymańskim].
 2. Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu 1675-1784. T. IV: Liber baptisatorum 1757-1776, Wojnicz 2008, cz. 2, ss. 302. [z J. Szymańskim].
 3. Właściwości lecznicze wina i uprawa winorośli według renesansowych zielników, w: Powrót do tradycji winiarskich ziemi sandomierskiej, pod red. J. Suszyny, Sandomierz 2014, s. 22-72 [z A. Suchecką].
 4. Metryki kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu 1675-1784. T. VIII: Liber baptisatorum 1777-1784, wyd. T. Giergiel, J. Szymański i B. Trelińska, Wstęp: R. Jop, Wojnicz 2017, ss. 361.

  

Artykuły:

 1. Opus magnum Ks. Jana Wiśniewskiego, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2001, nr 13, s. 69-71.
 2. Tekst źródła – krytyka, interpretacja, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 8, 2003, s. 33.
 3. Mikołaj z Bogorii, „Zeszyty Sandomierskie”, 2003, nr 18, s. 7-10.
 4. Piotr Włostowic – protoplasta Dunin-Wąsowiczów, „Zeszyty Sandomierskie”, 2004, nr 19, s. 5-8.
 5. Herbem Rzeczypospolitej jest Orzeł Biały, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 4, 2004, s. 5.
 6. Jaksa – współpracownik pierwszych książąt sandomierskich, „Zeszyty Sandomierskie”, 2005, nr 20-21, s. 5-8.
 7. Nauki dające poznawać źródła historyczne i archeologiczne, W: Rola i znaczenie nauk pomocniczych archeologii, pod red. W. Kozak-Zychman i J. Gurby, Lublin 2006, s. 27-36.
 8. Turystyczne walory śladów rycerstwa sandomierskiego (problemy źródłowe i metodyczne), W: 50-lecie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu, pod red. P. Sławińskiego, Sandomierz 2006, s. 45-57.
 9. Radosław – pierwszy wojewoda sandomierski, „Zeszyty Sandomierskie”, 2006, nr 22, s. 4-7.
 10. Dzieżko z rodu Janinów, „Zeszyty Sandomierskie”, 2006, nr 23, s. 2-5.
 11. Goworek – dowódca Sandomierzan pod Mozgawą, „Zeszyty Sandomierskie”, 2007, nr 24, s. 2-5.
 12. Goworek a „odrzucenie korony” przez Leszka Białego, „Zeszyty Sandomierskie”, 2007, nr 25, s. 2-5.
 13. Średniowieczne rycerstwo w krajobrazie Sandomierza, „Zeszyty Przewodnickie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu”, nr 1, 2008, s. 27-46.
 14. Możliwości archeologii doświadczalnej ziemi sandomierskiej, W: Archeoturystyka – nowoczesny produkt turystyczny. Materiały z konferencji. Czyżów Szlachecki, 10-11, 18 stycznia 2008 r., pod red. Tomisława Giergiela, Sandomierz 2008, s. 29-36.
 15. Colloquia rycerstwa sandomierskiego. Od wieców dzielnicowych do zjazdu ziem polskich w Chęcinach w 1331 roku, W: Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą, pod red. J. Muszyńskiej, J. Pielasa, Kielce-Warszawa 2008, s. 9-55.
 16. Fundacje rycerstwa sandomierskiego we wczesnym średniowieczu, „Almanach Historyczny”, t. 10, red. S. Wiech, J. Pielas, Kielce 2008, s. 57-79.
 17. Jakub – pierwszy kasztelan sandomierski, „Zeszyty Sandomierskie”, 2008, nr 26, s. 10-12.
 18. Wątki tatarskie w legendach sandomierskich - geneza i funkcjonowanie, W: Legendy świętokrzyskie, pod red. K. Brachy, Kielce 2009, s. 299-321.
 19. Piotr z Krępy – legendarny obrońca Sandomierza, „Zeszyty Sandomierskie”, 2009, nr 27, s. 9-12.
 20. Ascendenci dwóch wojewodów sandomierskich: Pakosława Starego i Pakosława Młodszego, „Zeszyty Sandomierskie”, 2009, nr 28, s. 25-28.
 21. Pogrunwaldzka fundacja Władysława Jagiełły i Anny Cylejskiej, w: Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze. 1410-2010, pod red. T. Ossowskiego, Kielce 2010, s. 49-66, 177-182.
 22. Odkrycie fryzu heraldycznego w katedrze sandomierskiej, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, R. 103, 2010, nr 1-2, s. 69-71 [z J. Ptakiem].
 23. Ołobok, W: Encyklopedia katolicka, T.14, Lublin 2010, szp. 554-555. 
 24. Orchówek, W: Encyklopedia katolicka, T.14, Lublin 2010, szp.723-724. 
 25. Osiek, W: Encyklopedia katolicka, T.14, Lublin 2010, szp. 888-889. 
 26. Osięciny, W: Encyklopedia katolicka, T.14, Lublin 2010, szp. 890-891. 
 27. Ostrowąs, W: Encyklopedia katolicka, T.14, Lublin 2010, szp. 967. 
 28. Ostrowite, W: Encyklopedia katolicka, T.14, Lublin 2010, szp. 969-970. 
 29. Ostrowite Prymasowskie, W: Encyklopedia katolicka, T.14, Lublin 2010, szp. 970. 
 30. Otyń, W: Encyklopedia katolicka, T.14, Lublin 2010, szp. 1041. 
 31. Działalność Pakosława Starego w czasach panowania Leszka Białego, „Zeszyty Sandomierskie”, 2010, nr 29, s. 10-12. 
 32. Rola Pakosława Starego podczas regencji księżny Grzymisławy, „Zeszyty Sandomierskie”, 2010, nr 30, s. 13-16.
 33. Fryz heraldyczny odkryty w katedrze sandomierskiej, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nr X (XXI), 2011, s. 3-38 [z J. Ptakiem].
 34. Śp. Prof. dr hab. Józef Szymański (1931-2011), „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, Tom III, 2011, s. 229-235.
 35. Mistrz, „Zeszyty Sandomierskie”, 2011, nr 32, s. 81-84.
 36. The Heraldic Frieze Discovered in Sandomierz Cathedral, „The Polish Heraldry Society Yearbook”, new series vol. X (XXI), 2011, s. 3-38 [z J. Ptakiem].
 37. Średniowieczny fryz heraldyczny w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Podstawowe informacje dla przewodników turystycznych, „Zeszyty Przewodnickie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu”, nr 6, 2011, s. 3-18.
 38. The newly-discovered heraldic frieze from the reign of Władysław Jagiełło, "Quaestiones Medii Aevi Novae”, vol. 16, 2011, s. 365-384 [z J. Ptakiem].
 39. In memoriam: Prof. dr hab. Józef Szymański, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 3, 2012, s. 32-35.
 40. Organizacja terytorialna księstwa sandomierskiego - kasztelanie w świetle dawniejszych i nowszych badań, w: Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 13, pod red. B. Wojciechowskiej, Kielce 2012, s. 11-33.
 41. Nowo odkryte źródło heraldyczne z czasów Zawiszy Czarnego, w: Zawisza Czarny - rycerz najsławniejszy i najdzielniejszy, pod red. T. Giergiela, Warszawa 2012, s. 209-226.
 42. Związki z Sandomierzem, „Zeszyty Wojnickie. Pismo Historyczno-Kulturalne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej”, nr 1/2012 (wyd. specjalne), s. 23-24.
 43. Rola archeologii mediewistycznej w wypracowaniu modelu organizacji grodowej w Polsce, w: Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, streszczenia referatów, Warszawa 2013, s. 113-115.
 44. Metody rekonstrukcji krajobrazu historyczno-politycznego – przykład kasztelanii, W: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, pod red. A. Jaworskiej i R. Jopa, Warszawa 2013, s. 211-238.
 45. Dowód rywalizacji genealogicznej Ossolińskich? O makacie heraldycznej ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego „Dom Długosza” w Sandomierzu, W: Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Jaworska, S. Górzyński, Warszawa 2013, s. 281-294.
 46. Herb cylejski. Podstawa rozpoznania czasu fundacji malowideł bizantyńsko-ruskich oraz polski materiał porównawczy, „Zeszyty Sandomierskie”, 2013, nr 35, s. 5-9.
 47. Dzieje średniowiecznych pieczęci sandomierskich, „Zeszyty Sandomierskie”, 2013, nr 35, s. 17-19.
 48. Anna Cylejska i jej związki z Sandomierzem, „Zeszyty Sandomierskie”, 2013, nr 36, s. 23-29.
 49. Józef Szymański, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 4, red. M. Sioma, P. Jusiak, J. Ternes, Lublin 2014, s. 252-256.
 50. Problem „kasztelanii świętokrzyskich”, w: Debaty świętokrzyskie, vol. 1, pod red. K. Brachy i M. Marczewskiej, Kielce 2014, s. 35-59.
 51. Treści ideowe i funkcje sandomierskiego fryzu heraldycznego, „Zeszyty Sandomierskie”, 2014, nr 37, s. 16-21.
 52. Ksiądz Jan Wiśniewski, historyk Kościoła, działacz społeczny, pisarz, w: Encyklopedia katolicka, T. 20, Lublin 2014, s. 698.
 53. Dziedzictwo przodków. Pochodzenie Aleksandra Patkowskiego, w: Twórca polskiego regionalizmu. Nowe badania nad życiem i działalnością Aleksandra Patkowskiego, pod redakcją Tomisława Giergiela, Sandomierz 2015, s. 75-99.
 54. Interesujące znalezisko z Brzezia koło Opatowa. W sześćsetną rocznicę zwołania soboru w Konstancji  [bulla Jana XXIII], „Zeszyty Sandomierskie”, 2014, nr 38, s. 12-17 [razem z Markiem Florkiem].
 55. Bulla antypapieża Jana XXIII odkryta w Brzeziu koło Opatowa, „Roczniki Humanistyczne”,T. 63, 2015, z. 2, s. 25-46 [z Markiem Florkiem i Daruszem Wróblem].
 56. Kasztelanie małopolskie – między historią a archeologią, w: V Kongres Mediewistów Polskich w Rzeszowie. Księga abstraktów, Rzeszów 2015, s. 71.
 57. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu - w poszukiwaniu modelu, „Zeszyty Sandomierskie”, 2015, nr 39, s. 57-62.
 58. Ogień zbudza i umocni, dobre duchy i weselność czyni…Właściwości lecznicze wina i winorośli właściwej jako simplicium, według Marcina z Urzędowa (na tle renesansowej literatury zielnikowej), „Zeszyty Sandomierskie”, 2015, nr 40, s. 20-40 [z Anna Suchecką].
 59. Otwarcie Sandomierskiego Ogrodu Marcina z Urzędowa, „Wiadomości Botaniczne”, 59(3/4), 2015.
 60. Herby polskich diecezji rzymsko-katolickich. Historia i współczesność, w: Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. J. Jaworskiej, R. Jopa i K. Madejskiej, Warszawa 2016, s. 151-168.
 61. Genealogia wyszywana herbami, „Zeszyty Sandomierskie”, 2016, nr 41, s. 17-20.
 62. Urodzenia i chrzty w metrykach z kościoła pw. św. Józefa we Włostowicach w I połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia, w: Przestrzeń chrześcijańska w kulturze polskiej. Polska i Puławy „na głównym szlaku duchowych dziejów”, pod red. T. Giergiela, Puławy 2017, s. 117-136.
 63. Heraldyczna interpretacja genezy i funkcji malowideł bizantyńsko-ruskich w prezbiterium kolegiaty sandomierskiej, „Studia i Materiały Lubelskie”, t. 19, 1917, s. 90-118 [z Janem Ptakiem].
 64. Utrata nadziei czy podstęp? Kapitulacja grodu sandomierskiego 2 lutego 1260 r., w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, pod red. A. Niewińskiego, Seria Homo Militans tom IV, Oświęcim 2017, s. 76-86.
 65. Dorobek naukowy w zakresie heraldyki polskiej Józefa Szymańskiego, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, 2018, nowej serii t. XVII (XXVIII), s. 197-206.
 66. Clio na Jego drodze – Józefa Szymańskiego Nauki pomocnicze historii, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV (2018), № 2, s. 21-28.
 67. Historia produkcji szkła w Sandomierzu – od HSO do NSG Group, w: Sandomierz dwa brzegi - jedno miasto 1938-2018, Sandomierz 2018, s. 7-31 [z N. Kubowicz].
 68. Zabytek heraldyczny jako obiekt muzealny - wstęp do problematyki, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, 2019, nowej serii t. XVIII (XXIX), s. 321-334.
 69. Służba i życie prywatne policjantów z Obrazowa w obiektywie starszego posterunkowego Adama Czerniawskiego, w: 100 lat sandomierskiej Policji, Dziedzictwo i współczesność, red. T. Giergiel, D. Chmielowiec, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu, Sandomierz 2019, s. 61-84.
 70. Sandomierscy policjanci w świetle zdjęć z albumów rodzinnych, w:100 lat sandomierskiej Policji, Dziedzictwo i współczesność, red. T. Giergiel, D. Chmielowiec, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu, Sandomierz 2019, s. 111-120.
 71. Z wybranych problemów edytorskich dokumentu lokacyjnego Sandomierza, w: Sandomierz: miasto fascynującej przeszłości: w 730. rocznicę lokacji miejskiej, pod red. F. Kiryka i R. Chyły, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2019, s. 217-224.
 72. Staropolska Liber Baptisatorum jako edycja (stan badań, metody, postulaty), "Roczniki Humanistyczne", Tom  LXVIII, zeszyt 2, 2020, s.193-216.
 73. W poszukiwaniu dysponenta średniowiecznej pieczęci papieża Jana XXIII znalezionej w Brzeziu k. Opatowa. Wstęp do problematyki, w: Studium z rozwoju administracji, Kościoła i społeczności opatowskiej, red. R. Kubicki, Kielce 2020, s. 75-88 [z Markiem Florkiem].
 74. Фотографические материалы: проблемы оцифровки и использования, в: Документ. Архив. Информационное общество. Материалы IV Международной научно-практической конференции, Москва 2020, с. 451-461.
 75. Warsztat badacza fotografii w metodyce archiwalnej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, T. XVIII (2021), No1, s. 135-158.
 76. Kalendarium dziejów Muzeum Ziemi Sandomierskiej, Muzeum w Sandomierzu, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, w: Sto lat Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 1921–2021, red. M. Getka-Kenig, Sandomierz 2021, s. 9-21.
 77. Dział Historyczny. Zarys działalności na przestrzeni lat 1921-2021, w: Sto lat Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 1921–2021, red. M. Getka-Kenig, Sandomierz 2021, s. 75-83 [z Karoliną Gara].
 78. Провинция с великой историей: музейный пейзаж памяти Сандомира (Prowincja z wielką historią: muzealny pejzaż pamięci o Sandomierzu), w: Меморативные ландшафты малых городов России и Польши (Krajobrazy pamięci małych miast Rosji i Polski), Под ред. Л. Н. Мазур, Д. Магера, Екатеринбург 2022, s. 131-137. 

 

Artykuły recenzyjne:

 1. Nowy nurt w edytorstwie źródeł historycznych. Metryki wojnickie, „Res Historica”, T. 27, 2009, s. 181-185.
 2. Co wiemy o pierwszym księciu sandomierskim? Uwagi na marginesie książki Agnieszki Teterycz-Puzio, Henryk Sandomierski (1126/1133 - 18 X 1166), Kraków 2009, „Pamiętnik Sandomierski”, T. 4, 2012, s. 207-213.
 3. O trudnościach badań komplementarnych systemu grodowego. „Radomskie Studia Humanistyczne”, t. 1, 2013, s. 383-392.
 4. Praktyczna odsłona nauk pomocniczych historii w świetle ostatniego podręcznika słowackich muzeologów, L'uboš Kačírek, Radoslav Ragač, Pavol Tišliar, Múzeum a historickê vedy (vysokoškolská učebnica), Kraków 2013, Spolok Slovákov v Pol'sku, ss. 285, 106 il. „Res Historica”, T. 48, 2015, s. 309-315.
 5. Pokłosie jubileuszu. 700 lat dziejów Lublina przedyskutowane na nowo, Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. Grzegorz Figiel, Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski, Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskie­go w Lublinie 2017, ss. 369, „Roczniki Humanistyczne”  2018, s. 196-203.
 6. Antologia muzealnych fascynacji. [art. rec. książki:] Muzeum w literaturze polskiego modernizmu. Antologia, wybór, wstęp i opracowanie Dorota Kielak; przypisy Dorota Kielak, Małgorzata Wrześniak (Muzeologia t. 12), Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2016, ss. 329, „Roczniki Humanistyczne”, R. 67:2019 z. 1, s.203-207.

 

Recenzje:

 1. F. Kiryk: Urbanizacja małopolski. Województwo sandomierskie. XIII-XVI wiek, Kielce 1994, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 1997, nr 7, s. 63.
 2. J. Karwasińska: Wybór pism: Święty Wojciech (t.1), Kujawy i Mazowsze (t.2), „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 1998, nr 8, s. 65-66.
 3. A. Buko: Początki Sandomierza, Warszawa 1998, „Studia Historyczne”, 2000, z. 3, s. 533-535.
 4. Sedes regni principales. Materiały z konferencji, pod red. B. Trelińskiej, Sandomierz 1999, „Studia Historyczne”, 2001, z. 2, s. 345-347.
 5. Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. P. Dymmela, K. Skupieńskiego i B. Trelińskiej, Lublin 2001, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2002, nr 15, s. 78. 
 6. J. Wroniszewski: Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze, Poznań-Wrocław 2001, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2002, nr 15, s. 78-79.
 7. Heraldyka i okolice [studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Krzysztofowi Kuczyńskiemu], pod red. A. Rachuby, S. Górzyńskiego i H. Manikowskiej, Warszawa 2001, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2003, nr 17, s. 59-60.
 8. L. Poniewozik: Prałaci i kanonicy sandomierscy w okresie średniowiecza, Toruń 2004, „Roczniki Humanistyczne”, R. 54, 2006, z. 2, s. 127-130.
 9. Tekst źródła. Krytyka. Interpretacja, pod red. B. Trelińskiej, Warszawa 2005, „Studia Źródłoznawcze”, t. 44, 2006, s. 209-210.
 10. Przewodnik turystyki kulturowej świętokrzyskimi śladami Marii Curie-Skłodowskiej, „Wiadomości Uniwersyteckie”, wydanie specjalne, nr 8/177, wrzesień 2011, s. 53-54.
 11. R. Chyła: Dzieje Zawichostu do początków XIX wieku, Sandomierz 2010, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2011, nr 32, s. 102-103.
 12. Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 9-11 kwietnia 2008 roku, red. T. Janiak, Gniezno 2009, „Pamiętnik Sandomierski”, T. 4, 2012, s. 221-223.
 13. Jacques Le Goff, Z Hanką, Warszawa 2011, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2012, nr 33, s. 96-97.
 14. Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie potrydenckim. Ludzie – wydarzenia – budowle – kultura, Łomianki 2012, „Hereditas Monasteriorum”, vol. 1, 2012, s. 322.
 15. Studia z dziejów Łęcznej, red. Anna Sochacka, Łęczna 2017, ,,Studia Archiwalne”, V, 2018, s.277-280.

 

Sprawozdania:

 1. Badania regionalne w historii. Zebranie Komitetu Nauk Historycznych PAN, (Sandomierz, 13 maja 1998), „Kwartalnik Historyczny”, 1998, z. 4, s. 159-160.
 2. Konferencja naukowa z okazji 900-lecia wzmianki Galla o sedes regni principales (Sandomierz, 20-21 X 1997), „Kwartalnik Historyczny”, 1999, z. 1, s. 129-130 [z A. Pastuszak-Kowalską].
 3. Jubileusz Profesora Józefa Szymańskiego, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2002, nr 15, s. 70.
 4. Jubileusze, sympozja, zjazdy. Tekst źródła – krytyka, interpretacja, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 9, 2003, s. 18-19.
 5. Honorowi obywatele Sandomierza. Prof. dr hab. Andrzej Buko, „Sandomierzanin. Pismo społeczno-kulturalne”, nr 4, 2005, s. 7.
 6. Bitwa pod Zawichostem – uroczystości rocznicowe, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2006, nr 22, s. 56-57.
 7. Mikołaj Gomółka – życie i twórczość. Konferencja w Sandomierzu, 8-9 października 2009 r., „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2008, nr 26, s. 87-88.
 8. Zawisza Czarny herbu Sulima z Garbowa, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 7, 2010, s. 29.
 9. Powstanie gotyckiej kolegiaty w Sandomierzu [wykład prof. dr hab. Jerzego Wyrozumskiego], „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2011, nr 32, s. 101.
 10. Konferencja „Sandomierz – miasto między Wschodem a Zachodem”. Sandomierz 28 czerwca 2012 r., „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2012, nr 33, s. 92-93.
 11. Konferencja Jan Długosz - w kręgu badań historyków i literaturoznawców, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2015, nr 40, s. 100-101.
 12. Konferencja dotycząca lokacji Sandomierza, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, 2016, nr 42, s. 86.  

 

Popularyzacja historii:

 1. Fundator opactwa koprzywnickiego, „Ku przyszłości. Biuletyn Stowarzyszenia 800-lecia Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy”, nr 2/2006, s. 20-26.
 2. Bolesław Wstydliwy, Warszawa 2009, seria: Władcy Polski, t. 16 [z T. Bohunem, B. Gutowskim, M. Hlebionkiem i W. Kalwatem].
 3. Leszek Czarny, Warszawa 2009, seria: Władcy Polski, t. 17 [z T. Bohunem, B. Gutowskim, M. Hlebionkiem, R. Jaworskim, W. Kalwatem i T. Ossowskim].
 4. Tatarzy w Sandomierzu, „Mówią Wieki. Magazyn Historyczny”, nr 6, 2009, s. 32-36.
 5. Diabeł przybiera postać Lacha, „Rzeczpospolita”, dodatek „Księga Kresów Wschodnich”, 2010, nr 3, s. 4-12.
 6. Po mongolskim najeździe. Na prawie magdeburskim, „Teraz. Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny”, 2011, nr 7-8, s. 14-15.
 7. Możne damy średniowiecznego Sandomierza, „Mówią Wieki”, nr 5, 2012, s. 24-28.
 8. Wincenty Kadłubek jakiego nie znamy, „Sandomierzanin. Pismo społeczno-kulturalne”, nr 9, 2012, s. 8-10.
 9. Sandomierskie wyznanie wiary, „Teraz. Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny”, 2013, nr 1, s. 6-7.
 10. Sandomierz się pieczętuje, „Teraz. Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny”, 2013, nr 4, s. II okładki.
 11. Jak Leszek Czarny ratował ziemię lubelską, „Nasza Historia. Kurier Lubelski”, nr 4 (5), 2014, s. 10-11.
 12. Sandomierski ogród kanonika Marcina z Urzędowa, w: Sandomierski szlak winiarski. Winoroślowa ścieżka edukacyjna, Sandomierz 2015, s. nlb [z A. Suchecką].
 13. Sandomierz sprzed wieku, "Mówią Wieki", nr 6/2017, s. 7-9.
 14. Śladami polskich krzyżowców, „Mówią Wieki” 2018, nr 7. s. 7-11.