Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Nadia Gergało-Dąbek

dr Nadia Gergało-Dąbek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
CENTRUM EUROPY WSCHODNIEJ
Telefon
815372504
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023: środa, godz. 13.00-15.00, Centrum Europy Wschodniej. W razie potrzeby możliwy jest inny termin po wcześniejszym ustaleniu via email. 

O sobie

Uzyskane wykształcenie:

Studia wyższe w Ukrainie (Państwowy Uniwersytet w Żytomierzu, mgr filologii ukraińskiej i rosyjskiej).
Studia doktoranckie w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa słowiańskiego.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 2000-2011 - pracownik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, powołanego przez UMCS, KUL, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki, Narodowy Uniwersytet "Akademia Kijowsko-Mohylańska" i Kijowski Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki. EKPiUU powstawało z myślą o przekształceniu go w Uniwersytet Polsko-Ukraiński i było urzeczywistnieniem polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i akademickiej. W ramach EKPiUU odbywali studia doktoranckie liczni studenci z Ukrainy, jak również z Polski i Białorusi, a wykłady otwarte prowadzili wybitni europejscy naukowcy i politycy (m.in. Ewa M. Thompson, Norman Davies, Bohdan Osadczuk, Jarosław Isajewicz, Myrosław Marynowycz, o. Borys Gudziak, Mykoła Riabczuk, Adam Daniel Rotfeld, Jerzy Kłoczowski, Jerzy Buzek, Daniel Beauvois, Paul Moreau, Chantal Millon-Delsol, Antoine Assaf, Giovanna Brogi Berkoff, Oxana Pachlovska i in.). EKPiUU było swoistym soft power w stosunkach polsko-ukraińskich: setki młodych ludzi, którzy studiowali w Lublinie w ramach EKPiUU, powrócili na Ukrainę i Białoruś lub zostali w Polsce i wnieśli znaczący wkład w przezwyciężanie negatywnych stereotypów, rozumienie wrażliwości polskiej i ukraińskiej, z uznaniem dla wartości europejskich i dążeniem do poprawy wzajemnych relacji.

W latach 2003-2006 - pomysłodawca i organizator Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej działającego w ramach EKPiUU.

W roku 2011 Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów zostało rozwiązane, a w jego miejsce powołano Centrum Europy Wschodniej UMCS.

Doświadczenie pracy w EKPiUU znacząco przyczyniło się do zmiany zainteresowań badawczych i profilu naukowego. Od 2012 r. - adiunkt w Centrum Europy Wschodniej UMCS.

Członkini Zespołu Badań Propagandy i Dezinformacji przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS (https://www.umcs.pl/pl/zespol-badan-propagandy-i-dezinformacji,19919.htm), Międzynarodowego Zespołu Badawczego ds. Stosunków Polsko-Ukraińskich, sekretarz czasopisma "Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne", redaktorka językowa (jęz. ukr.) czasopisma "Metryka".

Zainteresowania badawcze: ukraińska tożsamość narodowa, bezpieczeństwo kulturowe, polityka językowa Ukrainy, rola języka państwowego w systemie bezpieczeństwa narodowego, kulturowe uwarunkowania rosyjsko-ukraińskiej wojny hybrydowej, stosunki polsko-ukraińskie, językowe środki dezinformacji i propagandy, rosyjsko-ukraińska wojna informacyjno-psychologiczna.

Inna działalność: jurorka konkursów wiedzy o Ukrainie i recytatorskiego (poezji i prozy ukraińskiej), lektorka języków ukraińskiego i rosyjskiego, tłumaczka, redaktorka językowa (ukraiński, rosyjski)


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

 1. Soft power kultury rosyjskiej w kontekście wojny Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20 (2022), z. 4, s. 177-203.
 2. Współautorstwo publikacji: Raport. Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy, Międzynarodowy Zespół Badań Stosunków Polski i Ukrainy, Lublin-Kijów 2021.
 3. Polsko-ukraińskie stosunki kulturalne [w:] Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy, red. W. Baluk, J. Makar, M. Doroszko, Lublin 2021.
 4. The Orthodox Church in Ukraine and the Ukrainian Language after Revolution of Dignity, "Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis", vol. 6 (2021), s. 145-159.
 5. Instytucja ombudsmana języka państwowego na Ukrainie: uwarunkowania, podstawy prawne, działalność, „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, vol. 7, nr 1, Lublin 2021, s. 119-140.
 6. Dyskurs tożsamościowy Ukrainy po Rewolucji Godności przez pryzmat kwestii językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, seria "Prace Centrum Europy Wschodniej UMCS", Lublin 2021, ss. 121.
 7. Rola i miejsce języka państwowego w systemie bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, [w:] Język w dyskursie o bezpieczeństwie, red. B. Jagusiak, A. Jagiełło-Tondera, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, s. 137-147.
 8. «Лaгідна українізація» російськомовних мігрантів з України в Польщі, [w:] Українська мова у світі. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, Львів 2020, s. 47-51.
 9. Wpływ wojny hybrydowej z Ukrainą na politykę tożsamościową Federacji Rosyjskiej, [w:] Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Banasik, A. Rogozińska, Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2020, s. 49-66.
 10. Ideologiczne i filozoficzne źródła rosyjskiej agresji na Ukrainie, [w:] Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Banasik, Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2019,  s. 61-77.
 11. Język rosyjski jako instrument wywierania wpływu w wojnie hybrydowej Rosji z Ukrainą [w:] Bezpieczeństwo Polski w XXI wieku, pod red. nauk. Stanisława Jaczyńskiego i Mariusza Kubiaka, Warszawa, wyd. ASPRA-JR, 2019, s. 205-226.
 12. Державна мова і національна безпека крізь призму гібридних загроз, [w:] Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку: збірник матеріалів IІI міжнародної науково-практичної конференції, упорядн.: Дорогих С. О., Доронін І. М., Довгань О. Д., Лебединська О. В., Пилипчук В. Г., Радзієвська О. Г., Романов М.С, НУОА, НДІІП НАПрН України,  Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019, с.144-148.
 13. Про деякі аспекти функціонування російської мови в Україні в контексті мовної політики та національної безпеки, «Мова і суспільство», 2018, Випуск 9, с. 73–83, http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ls/article/view/2571
 14. Мовне питання, [w:] Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності, ред. В. Копійка, М. Дорошко, В. Балюк та ін., Видавництво "Ніка-Центр", Київ 2018, с. 96-108.
 15. Uwarunkowania językowe, [w:] Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016, red. nauk. W. Baluk i M. Doroszko, Lublin 2017, s.  99-110.
 16. Практична транскрипція у викладанні української мови як іноземної або до проблеми передачі польських антропонімів українською мовою, Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddział PAN w Lublinie, red. Lubow Frolak, vol. XII, Lublin 2017, s. 43-49.
 17. Pierwsza w niepodległej Ukrainie ustawa o języku ukraińskim, Analizy Centrum Europy Wschodniej, А/Nr23, Lublin 2019, ss.19, https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0730/133621-cew-analiza-nr23.pdf
 18. Czy Ukraina zmierza ku derusyfikacji? Analizy Centrum Europy Wschodniej, K/Nr17, Lublin 2018, ss.12, https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2018/0321/092500-cew-komentarz-nr17.pdf
 19. Kontrowersje wokół nowej ustawy edukacyjnej w Ukrainie, Analizy Centrum Europy Wschodniej, A/Nr16, Lublin 2017, ss.17, https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/1024/083217-cew-analiza-nr16.pdf
 20. O wprowadzeniu limitów w ukraińskiej przestrzeni radiowej, Lublin 2016, K/Nr 12, ss. 12, http://www.centrum.umcs.pl/images/stories/dopobrania/biuletynCEW/cew_komentarz_nr12.pdf
 21. Мовний аспект культурної безпеки України, [w:] Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Київ 2016, с. 9-11.
 22. Kwestia językowa bezpieczeństwo kulturowe Ukrainy, [w:] Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право, Збірник наукових праць, Львів 2016, с. 209-218.

Recenzje: 

 1. Пилип Селігей, Мовна свідомість: структура, типологія, виховання, Київ, Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012, сс. 118, „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, vol. 2, nr 2, Lublin 2016, s. 195-200.
 2. Юрій Шевчук, Мовна шизофренія. Quo vadis, Україно? Брустури: ТОВ «Дискурсус», 2015, сс. 60, „Slavia Orientalis”, t. LXVI, nr 3, 2017, s. 565-569.
 3. Лариса Масенко, Мова радянського тоталітаризму, Київ, Видавництво «Кліо», 2017, сс. 340, „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, vol. 3, nr 2, Lublin 2017, s. 181-188.
 4. Ryszard Radzik, Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, 216 s., „Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr 1, s. 261-271.

Publikacje popularnonaukowe:

 1. Polsko-ukraińskie labirynty językowe, "Monitor Wołyński", 11.11.2013, https://monitor-press.com/pl/2-pol/artyku-y/2505-polsko-ukrai-skie-labirynty-j-zykowe.html
 2. Wariacje na temat ukraińskiej wariacji (Lina Kostenko, “Pamiętnik ukraińskiego szaleńca”), „Kultura Enter. Miesięcznik wymiany idei”, nr 33/34 kwiecień-maj 2011.
 3.  Językobójstwo – ukraiński problem z mową, „Kultura Enter. Miesięcznik wymiany idei”, nr 29, grudzień 2010.
 4. Piłkarskie rozgrywki o język ukraiński, „Kultura Enter. Miesięcznik wymiany idei”, nr 22/23, maj/czerwiec 2010.
 5. Свято українського слова в Любліні, [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної,  2010, Вип. 5, с. 214–218.
 6. Еurolang2012 як засіб популяризації української мови та культури в Європі, [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 2009, Вип. 4, с. 66–71.
 7. Нариси принагідного словникарства, «Критика», рік ІХ, число 3(89), березень 2005, с. 25-26.
 8. Ukrainistyka w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 17-18, Warszawa 2004, s. 151-154.