Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Katarzyna Budzyńska

mgr inż. Katarzyna Budzyńska
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I LOGISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-5465-5748
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Budzynska
https://scholar.google.com/citations?user=75nKxEQAAAAJ&hl=pl
Konsultacje

Termin konsultacji:Poniedziałek: w godz. 11:30-13:00 (zdalnie MS Teams)

Czwartek: w godz. 11:30-13:00 (zdalnie MS Teams)

 

kod dostępu: aqdzp05

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pokój 1102 (XI piętro)
20-036 Lublin

O sobie

Urodziłam się w Lublinie, gdzie ukończyłam liceum, studia magisterskie na kierunku Agrobiznes na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz studia III stopnia na Wydziale Ekonomicznym na Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej. W latach 2009-2017 byłam związana naukowo i zawodowo z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a w latach 2014-2017 naukowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej jako kierownik grantu naukowego Preludium finansowanego z NCN. Od 2017 roku jestem naukowo i zawodowo związana z Wydziałem Ekonomicznym Uniersytetu Marii Curie Skłodowskiej. 

Brałam udział w wielu szkoleniach i projektach naukowych. W latach 2008-2009 oraz 2012 uczestniczyłam w stażach praktycznych w instytucji państwowej i przedsiębiorstwie prywatnym.

Prywatnie jestem miłośniczką gór i wiernym fanem kryminałów. 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo-badawcze

Moje zainteresowania naukowe obejmują m.in.: outsourcing, offshoring, logistyka, green logistics transport, analiza finansowa, potencjał i atrakcyjność inwestycyjna regionów, zarządzanie projektami, wykorzystanie różnych technologii i rozwiązań mobilnych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu: sektora Business Process Outsourcing, Shared Service Center, atrakcyjności inwestycyjnej miast, offshoringu, outsourcingu logistycznego, green logistics oraz ryzyka wykorzystania aplikacji bankowości mobilnej.

Dydaktyka – prowadzone przedmioty

Jako dydaktyk realizuje zajęcia głównie z zakresu logistyki i informatyki dla ekonomistów i logistyków. Prowadzi konwersatoria i ćwiczenia dla studentów dziennych i zaocznych na przedmiotach: Informatyka i systemy informacyjne zarządzania, Informatyka dla ekonomistów, Podstawy logistyki i Podstawy logistyki międzynarodowej.

Doświadczenie zawodowe

 • od 10.2020 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – pracownik Centrum Analiz i Rozwoju
 • od 2019 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny – asystent w Katedrze Systemów Informacyjnych i Logistyki
 • 2019 r. - 2021 r. - uczestnictwo w projekcie "Innovative Student-Centred Learning (SCL) Practices fueled with ITC-tools and university – industry cooperation towards reinforcement of Business  & Engineering Entrepreneurships  education – ”InoLearn 4 BEEs” - pracownik techniczny
 • 2017 r. – 2019 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny – asystent w Zakładzie Systemów Informacyjnych Zarządzania
 • 2009 r. – 2017 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Agrobioinżynierii - asystent w Katedrze Zarządzania i Marketingu      

Wykształcenie

 • 2016 r. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny – ukończenie studiów III stopnia
 • 2009 r. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Rachunkowość (studia podyplomowe)
 • 2003 r. – 2008 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – dzienne studia magisterskie z zakresu rolnictwa (temat pracy magisterskiej: „Analiza rentowności wybranych browarów”)
 • 1999 r. – 2003 r. Liceum Ogólnokształcące im M. Kopernika w Lublinie (klasa o profilu biologiczno-chemicznym)

 Przebyte szkolenia

 • 02.2022 - szkolenie Podstawy śladu węglowego. Bilansowanie gazów cieplarnianych (GHG), obliczanie śladu węglowego firmy oraz produktu (EcoMS Akademia)
 • 02.2022 - Wykorzystaj wirtualny biznesplan na zajęciach (Revas)
 • 02.2022 - warsztat Dostępność dokumentów zgodnie z WCAG
 • 01.2022 - warsztaty analityczne Wykorzystanie PS IMAGO PRO w pracy grup badawczych - wizualizacja i prezentacja wyników badań (Predictive Solutions)
 • 01.2022 - szkolenie Tabele przestawne (iNauka.pl)
 • 09.2021 - warsztaty analityczne Analiza skupień z wykorzystaniem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics (Predictive Solutions)
 • 05.2021 - Pokaż uczniom jak budować swoją markę osobistą w Internecie (Fundacja Przedsiębiorczości Revas)
 • 04.2021 - Jak przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy? (Fundacja Przedsiębiorczości Revas)
 • 03.2021 - Praktyki w formie wirtualnego przedsiębiorstwa (Revas)
 • 06.2020 – Certyfikowany trener symulacji biznesowej REVAS  (Revas)
 • 06.2019 - Certyfikowany trener międzynarodowej symulacji biznesowej Marketplace
 • 05-06.2019 – Weryfikacja hipotez parametrycznych i nieparametrycznych (UMCS)
 • 10.2018 - warsztaty „Mistrzu danych – ułatw sobie życie” (Predictive Soutions)
 • 09.2018 - kurs Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO (Predictive Solutions)
 • 2016 - Internetowe szkolenie dotyczące baz oraz narzędzi bibliograficznych Thomson Reuters (Thomson Reuters)
 • 2016 r. – Szkolenie na temat: „Wystąpienia publiczne” (Fundacja UMCS)
 • 2016 r. - Szkolenie pt.: „Zarządzanie projektami według metodyki Prince 2” (Fundacja UMCS)
 • 01.2013 r. - Szkolenie Ekspert ds. projektów badawczo-rozwojowych w ramach projektu Kreatorzy innowacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.
 • 12.2012 r. - „Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet – naukowców, organizowany przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, to projekt stażowo – szkoleniowy realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.2. rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.
 • 2011 r. - Uczestnictwo w projekcie „Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie” realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie dotyczyło Word i Excela Advanced, kończyło się zdaniem egzaminy i otrzymaniem certyfikatu ECDL Advanced Word i ECDL Advanced Excel
 • 04.2011 r. - Kurs komputerowy MS Office w praktyce (Fundacja UMCS)
 • 01.2010 r. - Szkolenie w ramach projektu „Z nauki do gospodarki” – celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej typu spin off/spin out Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

 Otrzymane nagrody i wyróżnienia

 • 10.2020 – Nagroda zespołowa III stopnia za pozyskanie zewnętrznych środków finansowych
 • 10.2016 – Nagroda indywidualna I stopnia za wyróżniającą się pracę naukową, JM Rektor UP w Lublinie

 Języki

 • Język angielski (poziom średniozaawansowany)
 • Język francuski (poziom podstawowy)

Dodatkowe kwalifikacje

Umiejętność obsługi narzędzi: m.in. MS Office, Narzędzia analityczne: SPSS.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Wybrane publikacje naukowe

 1. Budzyńska K., 2019, Does regional specialisation affect the geographical concentration of companies with foreign capital? – Analysis based on the example of selected cities in Poland. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization And Management Series, 139, 75-87.
 2. Budzyńska K., Panasiuk M., 2018, Zastosowanie metody Z. Hellwiga w badaniu innowacyjności regionów państw Grupy Wyszehradzkiej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5, s. 70-81
 3. Budzyńska K., Bednarzewska K., 2018, The Use of Mobile Banking as an Innovative Channel for The Banking Services Access, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19 (6 cz. 3), s. 141-155
 4. Budzyńska K., Bednarzewska K., 2017, Świadomość ryzyka wśród użytkowników bankowości mobilnej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18 (7 cz.2), s. 135-150
 5. Budzyńska K., 2017: Business Process Offshoring in Poland, New Trends and Issues   Proceedings on Humanities and Social Sciences v. 3, n. 4, 119-128, ISSN: 2547-8818, DOI: https://doi.org/10.18844/gjhss.v3i4.1534.
 6. Budzyńska K., 2017: Sector Business Process Offshoring in Visegrad Group, Int. J. Innovation and Learning, Vol. 21, No. 1, 54-68.
 7. Budzyńska K., 2016: Offshoring sector in Poland, Oeconomia Copernicana, 7(4), 635- 651
 8. Budzyńska K., Komor A., Domańska K., 2015: Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 41, t. 2, nr 875, s. 483-495, DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-39
 9. Budzyńska K., 2014: Kreowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa przez offshoring, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 555-564; www.wneiz.pl/frfu
 10. Budzyńska K., 2014: Rola outsourcingu w rozwoju regionalnym, Studia Ekonomiczne i Regionalne, Vol. 7, No.1, s.52-64.
 11. Budzyńska K., 2014: Wpływ outsourcingu na konkurencyjność przedsiębiorstwa, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T 16, Z. 5, s. 29-34.
 12. Budzyńska K., 2014: Outsourcing vs. insourcing. Analiza porównawcza wybranych aspektów organizacyjnych i ekonomicznych, Acta UniversitatisLodziensis, Folia Oeconomica, [z.] 2, s. 21-31
 13. Budzyńska K., 2014: Offshoring exemplified by the Indian company TATA Consultancy Services (TCS),http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-09-3/papers/ML14-568.pdf
 14. Budzyńska K., 2013: Offshoring zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, [w:] (red.) Frąś J., Czyrka K., Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Wybrane zagadnienia, Tom II, nr 5, str. 31-43
 15. Budzyńska K., 2013: Outsourcing usług logistycznych na terenie województwa lubelskiego – przykłady, [w:] (red.) Cupryjaka M., Pilżysa J., Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Historia – teraźniejszość – przyszłość, Szczecin, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2013, s. 259-277
 16. Budzyńska K., 2012: Centra zewnętrznej obsługi biznesu i ośrodki usług wspólnych w rozwoju polskiej gospodarki – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Zrównoważony rozwój lokalny na obszarach wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie” – Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług nr 89 (705)
 17. Budzyńska K., 2012: Outsourcing usług logistycznych w przemyśle spożywczym – I Ogólnopolska konferencja naukowa Agrologistyka 2012 – czasopismo Logistyka nr 4/2012 (Lipiec-Sierpień)
 18. Budzyńska K., 2012: Outsourcing vs insourcing. A comparative analysis of selected aspects. – International Conference on Technology, Innovation and Industrial Management 2012, ISBN 978-83-7784-104-4
 19. Budzyńska K., 2010: Logistyka w zrównoważonym rozwoju – doświadczenia światowe, w: Pabian A. (red.): Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, s. 248-258, ISSN 1428-1600, ISBN 978-83-61118-61-9 - rozdział w monografii
 20. Budzyńska K., 2009: Analiza porównawcza poziomu produkcji rolniczej w regionie lubelskim i wielkopolskim. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, z. 542 cz. 2/2009, s. 913-920, ISSN 0084-5477
 21. Gośniak K., 2009: Przewaga konkurencyjna wybranych przedsiębiorstw branży piwowarskiej. Roczniki Naukowe Seria, Tom XI, z. 1/2009, s. 111–116, ISSN 1508-3535

 Udział w konferencjach, seminariach

 1. seminarium SPSS&More - spotkanie praktyków analizy danych rencja „Soft Skills of Students” – Predictive Solutions, Warszawa 9 października 2018.
 2. 4th International Conference on Business, Finance and Administrative Sciences, 6-8 September 2018, Istambul, Turkey
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu@Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej, IwZ’17/CMEE’17, Lublin, 30 listopada – 1 listopada 2017 r.
 4. Międzynarodowa konferencja Przyszłość Finansów, 10-11.10.2017 r., Łódź, Poland
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MakeLearn and TIIM Joint International conference 2017 "Management Challenges in a Network Economy: Creativity and Education - Business Collaboration - Economic Activity - Information Technology", 17-19 maja 2017, Lublin, Poland
 6. 5th World Conference on Business, Economics and Management, 12-14 may 2016, Antalya, Turkey.
 7. 8th Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy – Market or Government? 18-19 June 2015, Toruń, Poland
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MakeLearn & TIIM 2015 - Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, Bari, Italy, May 27-29, 2015.
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa MakeLearn 2014 – Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Portoroz, Słowenia, 25-27 czerwca 2014 r.
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa TIIM 2012 - Technology Innovation and Industrial Management. Building Competences, Synergy and Competitiveness for the Future, UMCS, Lublin, 22-25 May 2012 r.

 Pozostała działalność

 1. 2020 - wykonawca w projekcie naukowym "Modelowanie procesów logistyki zwrotnej odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych w perspektywie doświadczeń międzynarodowych" pod kieroniwctwem dr hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof., finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr , 2019/35/B/HS4/03702
 2. 2017 - 2021 uczestnictwo w projekcie "Innovative Student-Centred Learning (SCL) Practices fueled with ITC-tools and university – industry cooperation towards reinforcement of Business  & Engineering Entrepreneurships  education – ”InoLearn 4 BEEs”
 3. 2014 - 2017 - kierownik projektu naukowego Potencjał i atrakcyjność inwestycyjna wybranych miast Polski w sektorze BPO/SSC”, grant PRELUDIUM VI, sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr DEC-2013/11/N/HS4/03210, 75 000 PLN
 4. 2015-2016 - realizacja projektu naukowego "Analiza procesów sourcingowych w Polsce", RKZ/MN/3 sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozwój młodych naukowców.
 5. 2010 - uczestnik projektu Internacjonalizacja kształcenia zawodowego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie”; Projekt pt.: „LLP Leonardo da Vinci”, nr 2010-1-PL1-LEO03-10279