Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tamara Galbarczyk

dr Tamara Galbarczyk
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH
Telefon
(81)5375269
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.bankowosc.umcs.lublin.pl
Konsultacje

  Uśmiech w okresie sesji letniej 2020/2021 oraz w okresie przerwy w urlopie:


 


Czwartki 8.00-10.00


Konsultacje odbywają się:


1. zdalnie


2. w pokoju 706 na VII piętrze w Rektoracie UMCS (w miarę potrzeby i po wcześniejszym uzgodnieniu)


W godzinach konsultacji możliwa jest rozmowa na czacie (TEAMS). Hasło dostępu do konsultacji: m4qb5ha.  W razie nieobecności na czacie zapraszam do kontaktu mailowego.  


 

Adres

Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5, pok. 706
20-036 Lublin

O sobie

  PROFIL ZAWODOWY:

Zainteresowania naukowe:

 • bankowość
 • rynki finansowe
 • mikroekonomia

Dorobek dydaktyczny:

 • ponad 20 - letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi
 • prowadzenie zajęć (wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów) z kilkunastu przedmiotów z zakresu ekonomii i finasów (mikroekonomia, makroekonomia, bankowość, bankowość korporacyjna, rynek kapitałowy i pieniężny, rynki finansowe, operacje bankowe, systemy bankowe, polityka pieniężna, działalność kredytowa, zarządzanie ryzykiem bankowym, zarządzanie finansami banku, zarządzanie aktywami i pasywami banku, matematyka finansowa, rachunkowość i finanse, finanse, rachunkowość zarządcza, rola banków na rynku papierów wartościowych)
 • opracowanie 21 autorskich sylabusów z zakresu prowadzonych zajęć
 • opublikowanie podręcznika z zakresu bankowości we współautorstwie z dr J. Świderską: Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2011, który uzyskał wyróżnienie w kategorii "finanse i bankowość" na VIII Targach Wydawnictw Ekonomicznych. Drugie wydanie pod tym samym tytułem ukazało się w 2016 r. we współautorstwie z dr J. Świderską, dr M. Klimontowicz i mgr K. Marczyńską
 • wypromowanie ponad 400 prac magisterskich i licencjackich z zakresu bankowości i finansów

Dorobek organizacyjny:

 • współorganizacja organizowanych w latach 1992-2003 przez Wydział Ekonomiczny UMCS 12 Międzynarodowych Sympozjów Banków Europy Środkowej i Wschodniej
 • współorganizacja organizowanych od 2000 r. do chwili obecnej przez Katedrę Bankowości UMCS konferencji naukowych z zakresu funkcjonowania rynku finansowego
 • członkowstwo w Radzie Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów od października 2019
 • członkowstwo w Radzie Wydzialu Ekonomicznego w latach 1999-2008 i 2014-2019
 • członkowstwo w Uczelnianej Komisji Wyborczej w 1999 r. i w Wydziałowej Komisji Wyborczej w latach 2005 i 2008
 • udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej w 1991 r. (sekretarz) i Komisji Egzaminacyjnej w 2012 r. (egzaminator)

Dorobek naukowy:

 • opublikowanie 50 publikacji naukowych, w tym 47 po obronie pracy doktorskiej (15 artykułów w recenzowanych czasopismach i 32 rozdziałów w monografii)
 • redakcja naukowa książki Sektor bankowy wobec wyzwań współczesności, wyd. UMCS, Lublin 2015 (wraz z dr J. Świderską)
 • recenzje 2 publikacji naukowych:

- Współczesny system bankowy. Ujęcie interdyscyplinarne pod red. J. Świderskiej, Difin, Warszawa 2013

- A. Dąbkowska: Struktura i rola systemu bankowego RFN w gospodarce, Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2014, tom 6(42) nr 2, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014

 • udział w 33 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, wygłoszenie 9 referatów
 • udział w grancie Katedry Bankowości UMCS w 2004 r.: Ocena zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim
 • udział w projekcie międzynarodowym UE Tempus - ELISAA (E- Learning Innovation and Sustainable Albanion Agriculture) nr 530531 (2013/2014)

Ogłoszenia

II stopień I rok FiR studia stacjonarne

Systemy bankowe - zaliczenie I termin 23.06.2021 godz. 13.00

                               - zaliczenie poprawkowe 8.07.2021 godz. 9.00

II stopień I FiR studia niestacjonarne

Systemy bankowe - zaliczenie I termin 26.06.2021 godz. 10.00

                               - zaliczenie poprawkowe 10.07.2021 godz. 10.00

Obrony prac magisterskich - 8.07 (czwartek)

Obrony prac licencjackich - 9.07 (piątek)

Obrony dla spóźnialskich - 16.07, a następnie po 20.09.

URLOP WYPOCZYNKOWY 19.07-6.08 i 30.08-17.09Wyluzowany